Công văn 6135/BNN-TCTL

Công văn 6135/BNN-TCTL năm 2017 về xây dựng kế hoạch Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6135/BNN-TCTL 2017 kế hoạch Chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6135/BNN-TCTL
V/v y dựng kế hoạch Chương trình nước sạch &VSNT dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2018.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2018; văn bản số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Chỉ thị số 5764/CT-BNN-KH ngày 14/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 3 năm 2018 - 2020;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 5176-VN ngày 22/02/2013 và Hiệp định tín dụng số 5739-VN ngày 10/3/2016 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng và Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh (sau đây gọi tắt là Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả), theo đó kế hoạch hàng năm của Chương trình Nước và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả là một trong số các chỉ số giải ngân bắt buộc của Chương trình.

Đ đảm bảo thực hiện các chỉ số giải ngân của Chương trình theo Hiệp định đã ký kết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả năm 2018 với nội dung chính như sau:

- Việc lập dự toán kế hoạch đầu tư phải đảm bảo phù hợp với với tiến độ cam kết theo Hiệp định đã ký kết, khả năng thực hiện của dự án năm 2018 và phạm vi hạn mức quy định tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định trong năm kế hoạch.

- Đối với chi đầu tư phát triển: Bố trí tập trung, tránh dàn trải để hoàn thành các dự án nhằm đạt các chỉ số giải ngân theo kế hoạch hàng năm về cấp nước và v sinh toàn xã.

- Đối với vốn sự nghiệp: Tập trung ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá, Thông tin - giáo dục - truyền thông, thúc đy vệ sinh hộ gia đình.

- Tăng cường sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 và Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg.

Kế hoạch xây dựng theo biểu mẫu hướng dẫn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới chấp thuận (chi tiết biểu mẫu tại website của Tổng cục Thủy lợi: www.wrd.gov.vn - Mục: Biu mẫu hành chính).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2018 và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Quản lý Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, địa chỉ: số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) theo đường văn bản và theo thư điện tử ([email protected]) trước ngày 05/8/2017 để tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ: Y tế, Giáo dục &ĐT;
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
-Lưu: VT, TCTL (65).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6135/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6135/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2017
Ngày hiệu lực27/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6135/BNN-TCTL 2017 kế hoạch Chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6135/BNN-TCTL 2017 kế hoạch Chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6135/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành27/07/2017
        Ngày hiệu lực27/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6135/BNN-TCTL 2017 kế hoạch Chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6135/BNN-TCTL 2017 kế hoạch Chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn

         • 27/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực