Công văn 6160/UBND-VX

Công văn 6160/UBND-VX năm 2015 triển khai cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6160/UBND-VX cho vay đối với hộ mới thoát nghèo Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6160/UBND-VX
V/v triển khai cho vay đối vi hộ mi thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành ph;
-
Các Sở: Lao động TB&XH, Tài Chính;
-
Các Hội: LH Phụ nữ TP, Nông dân Thành phố, Cựu Chiến binh Thành phố, Thành Đoàn Hà Nội
-
UBND các quận, huyện, thị xã

Trong những năm qua, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chương trình tín dụng ưu đãi triển khai có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. Đ triển khai tốt Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg) về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố giao nhiệm vụ:

1. Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố.

- Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm đ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong đó có cho vay đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hp với UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg theo đúng quy định, đồng thời thực hiện công khai chính sách tại đim giao dịch xã, phường, thị trấn để người dân trên địa bàn được biết và tham gia vay vốn.

- Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho vay đối với cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và Ban quản lý T TK&VV.

- Tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện thủ tục vay vốn, giải ngân đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng (thực hiện cho vay từ ngày 05/9/2015).

- Tổng hợp, báo cáo cáo kết quả cho vay hàng năm về Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức điều tra, công bố số hộ mới thoát nghèo hàng năm và định kỳ làm căn cứ cho UBND các cấp xác nhận đối tượng thụ hưởng chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

3. Sở Tài chính.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu nguồn vốn từ ngân sách Thành phố dành cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong đó có tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo theo quy định.

4. Đề nghị Hội LH Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Cựu Chiến binh Thành phố, Thành Đoàn Hà Nội.

- Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội cơ sở, Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét cho vay đúng đối tượng, đôn đốc sử dụng tiền vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn, đảm bảo an toàn tài sản Nhà nước.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền chương trình cho vay này tới người dân trên địa bàn được biết và tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi.

5. UBND quận, huyện, thị xã.

- Phê duyệt danh sách các hộ mới thoát nghèo do UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp, làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay.

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đúng chính sách, đảm bo hỗ trợ kịp thời vốn cho các hộ mới thoát nghèo để tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm thoát nghèo bền vững.

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về chủ trương, chính sách tín dụng của Chính phủ tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg.

6. UBND xã, phường, trị trấn.

Lập danh sách các hộ mới thoát nghèo, tổng hp, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt và làm cơ sở xác nhận để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT TU, TT HĐND TP;
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
-
BĐD HĐQT NHCSXH TP;
-
VPUB: Đ/c CVP, phòng VX, TH;
-
Lưu VT, VX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6160/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6160/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6160/UBND-VX cho vay đối với hộ mới thoát nghèo Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6160/UBND-VX cho vay đối với hộ mới thoát nghèo Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6160/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6160/UBND-VX cho vay đối với hộ mới thoát nghèo Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6160/UBND-VX cho vay đối với hộ mới thoát nghèo Hà Nội

             • 01/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực