Công văn 61646/CT-TTHT

Công văn 61646/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 61646/CT-TTHT 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61646/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV 43
(Đ/c: Xã Thụy An - Huyện Ba Vì - Hà Nội)
MST: 0500315181

Trả lời công văn số 510/CT43-TC ngày 08/8/2017 của Công ty TNHH MTV 43, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến hạch toán chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kin sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu s 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, v dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được y quyn của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời đim mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá đ tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tin lương, tin thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điu kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập th; Quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng qun trị, Tng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty.

2.10. Các khoản chi được trừ sau đây nhưng nếu chi không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

a) Các khon chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gm:

- Chi phí tin lương và phụ cp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp t chức qun lý.

- Chi phí tổ chức khám sức khỏe thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn nh hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

2.30. Các khoản chi không tương ng với doanh thu tính thuế, trừ các khon chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi h trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi h trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi h trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chỉ trong năm quyết toán thuế).

…’

Căn cứ các quy định trên, các khoản chi phí đáp ng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí được tr khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đề nghị Công ty TNHH MTV 43 xuất phát t thực tế phát sinh tại đơn vị đối chiếu các quy định được trích dn trên đây đ hạch toán chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Vướng mc liên quan đến xuất hóa đơn hàng hóa cho, tặng khách hàng, hàng hóa, thành phm phục vụ cho công tác đo kiểm, nghiệm thu chất lượng sản phẩm:

Căn cứ tiết b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Khoản 7a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mu; hàng hóa, dịch vụ dùng đ cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

Căn cứ tiết b điểm 2.4 Phụ lục 4 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng; trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đy đủ các ch tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Căn cứ các quy định trên, Công ty TNHH MTV 43 phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất). Trường hợp Công ty xuất hàng hóa, thành phẩm phục vụ công tác đo kiểm, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đ tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV 43 được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;

- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 61646/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu61646/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2017
Ngày hiệu lực13/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 61646/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 61646/CT-TTHT 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 61646/CT-TTHT 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu61646/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành13/09/2017
        Ngày hiệu lực13/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 61646/CT-TTHT 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 61646/CT-TTHT 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội

            • 13/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực