Công văn 61647/CT-TTHT

Công văn 61647/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế cho Công ty cổ phần xây dựng cơ khí số 5 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 61647/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế Công ty cổ phần xây dựng cơ khí số 5 Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61647/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng cơ khí số 5
(Đ/c: TDP Nhuệ Giang, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - MST: 0100106465)

Trả lời công văn công văn số 95/COMA5-KT ngày 23/6/2017 của Công ty CP CKXD số 5 (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Căn cứ Điều Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 như sau:

“10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. ...

a) Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện đ được khấu trừ; hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

b) Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ.

c) Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp đ kê khai, khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hp đng thì cơ sở kinh doanh vn được kê khai, khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm s thuế GTGT đã được khu trừ đối với phn giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tin mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tin mặt khác đ khấu trừ thuế GTGT đầu vào gm:

c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tin qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên th ba là một pháp nhân hoặc th nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn li được thanh toán bng tin có giá trị từ 20 triệu đng trở lên thì chỉ được khu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

…”

- Căn cứ Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016) sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyn tin từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ các quy định trên, hồ sơ đơn vị cung cấp và theo trình bày của đơn vị, trường hợp tháng 11 năm 2015, Công ty mua hàng hóa của Công ty TNHH Đúc Quang Hải (sau đây gọi là Công ty Quang Hải), theo Biên bản đối chiếu công nợ đề nghị thanh toán do Công ty Quang Hải gửi cho Công ty thì Công ty có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ tính đến ngày 31/3/2016 cho Công ty Quang Hải vào tài khoản của Công ty TNHH cơ khí Đúc Thảo Hiền (sau đây gọi là Công ty Thảo Hiền). Công ty Quang Hải và Công ty Thảo Hiền đều do 2 thành viên làm chủ sở hữu và tỷ lệ vốn sở hữu của các thành viên trong hai công ty như nhau; hai công ty có mã số thuế, số tài khoản ngân hàng, con dấu, có tư cách pháp nhân riêng. Nếu Công ty Thảo Hiền không được kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hp pháp của Công ty Quang Hải theo đúng quy định của pháp luật thì đối với các khoản nợ mà Công ty còn nợ Công ty Quang Hải đến nay mới thanh toán vào tài khoản của Công ty Thảo Hiền (hiện nay Công ty Quang Hải đã giải thể, đóng mã số thuế), việc thanh toán vào tài khoản của Công ty Tho Hiền không được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản thì khoản thanh toán này không được coi là thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC do đó, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua nêu trên không được khấu trừ và các khoản chi mua hàng nêu trên không được xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với vướng mắc liên quan đến hạch toán kế toán, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) để được giải đáp.”

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 61647/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu61647/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2017
Ngày hiệu lực13/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 61647/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 61647/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế Công ty cổ phần xây dựng cơ khí số 5 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 61647/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế Công ty cổ phần xây dựng cơ khí số 5 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu61647/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành13/09/2017
        Ngày hiệu lực13/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 61647/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế Công ty cổ phần xây dựng cơ khí số 5 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 61647/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế Công ty cổ phần xây dựng cơ khí số 5 Hà Nội

            • 13/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực