Công văn 6185/CT-TTHT

Công văn 6185/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6185/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6185/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Công ty Bến Thành TNHH một thành viên
Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301151147

Trả lời văn bản số 211/TCT-KT ngày 14/6/2016 của Tổng Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.”

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 3/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định ngày lập hóa đơn:

“Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế GTGT:

“e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

6. Khai thuế giá trị gia tăng đi với hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh là T khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bt động sản ngoại tỉnh được nộp theo tng lần phát sinh doanh thu. Trường hp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có th đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp h sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính, số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Trường hợp Tổng Công ty theo trình bày là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, có dự án kinh doanh bất động sản tại Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (không thành lập thành lập Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh trực thuộc) thì khi chuyển nhượng các nền đất thuộc dự án này, có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, Tổng Công ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP, đồng thời thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai và tạm nộp thuế TNDN với cơ quan thuế tỉnh Bình Dương theo quy định. Việc Tổng Công ty đề nghị được kê khai nộp thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản của toàn bộ 304 nền đất tại dự án Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương một lần trong tháng 6/2016 là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng PC;
- Phòng KT1;

- Lưu:
HC, TTHT.
1385-18295 (16/8/2016)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6185/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6185/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 30/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6185/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6185/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Hồ Chí Minh 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6185/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 30/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6185/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Hồ Chí Minh 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 6185/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Hồ Chí Minh 2016

  • 30/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực