Công văn 6219/BTC-TCDN

Công văn 6219/BTC-TCDN về trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008 đối với các công ty nhà nước đặc thù do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6219/BTC-TCDN trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6219/BTC-TCDN
V/v trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008 đối với các công ty nhà nước đặc thù

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

 

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/NĐ-CP">155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 2122/VPCP-KTTH ngày 01/4/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008 đối với các công ty nhà nước đặc thù

Việc trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty năm 2008 đối với công ty nhà nước đặc thù có vốn nhà nước nhiều hơn vốn doanh nghiệp tự huy động hoặc không có vốn huy động được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 09/2009/NĐ-CP">155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6219/BTC-TCDN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6219/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/05/2010
Ngày hiệu lực 17/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6219/BTC-TCDN trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6219/BTC-TCDN trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6219/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành 17/05/2010
Ngày hiệu lực 17/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6219/BTC-TCDN trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008

Lịch sử hiệu lực Công văn 6219/BTC-TCDN trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008

  • 17/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/05/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực