Hướng dẫn 622/SXD-QLXD

Hướng dẫn 622/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 622/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 622/SXD-QLXD

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 7 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2010/NĐ-CP NGÀY 29/10/2010 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, xí nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu làm việc ở Công ty, xí nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011;

Thực hiện nội dung Công văn số 2378/UBND-XD ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011, Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công, chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình đối với khối lượng thi công thực hiện từ ngày 01/01/2011 theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ; mức lương tối thiểu mới áp dụng từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh được thể hiện tại Bảng số 1, phần phụ lục.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Dự toán xây dựng công trình được lập theo các Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2967/2006/QĐ-UBND (Phần lắp đặt), Quyết định số 2970/2006/QĐ-UBND (Phần xây dựng) ngày 28/12/2006 và đã được chuyển công bố theo Văn bản công bố số 5122/UBND-XD ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh được tính với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương AI.8 ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

2.1. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo các Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế nêu trên được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) phù hợp với chế độ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2,3 của Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Hệ số điều chỉnh (KĐCNC) xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá, thể hiện tại Bảng số 2, phần phụ lục.

2.2. Chi phí máy thi công:

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 (gọi tắt là bảng giá ca máy 2011) được lập phù hợp với mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nghị định 108/2010/NĐ-CP và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2011, được UBND tỉnh uỷ quyền Sở Xây dựng công bố theo văn bản số 513/2011/SXD-QLXD ngày 08/6/2011, tham khảo áp dụng từ ngày 01/01/2011.

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng được điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp, Chủ đầu tư xác định chủng loại, giá ca máy được sử dụng cho công trình và giá ca máy tương ứng trong bảng giá ca máy 2011 đã được Sở Xây dựng công bố để xác định chi phí bù trừ cho từng chủng loại máy sử dụng; tổng hợp các khoản chi phí bù trừ này theo khối lượng ca máy sử dụng cho công trình chính là chi phí máy thi công được điều chỉnh, cụ thể:

Tổng chi phí máy sau điều chỉnh = Chi phí máy cũ + Chi phí máy chênh lệch

Trong đó,

Chi phí máy chênh lệch =S số ca máy x (Giá ca máy 2011- Giá ca máy dự toán đã tính)

3. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát:

Dự toán xây dựng khảo sát xây dựng được lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế, Phần khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 2969/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 và đã được chuyển công bố theo văn bản Công bố số 5122/UBND-XD ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh được tính với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương AI.8 ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC NCKS) quy định tại Bảng số 3, phần phụ lục.

Chi phí máy thi công trong dự toán khảo sát xây dựng được điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp đã được hướng dẫn tại Điểm 2.2 trên.

4. Một số khoản chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Riêng đối với dự toán được xác định trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần xây dựng, lắp đặt và khảo sát xây dựng; Định mức dự toán trong công tác sửa chữa xây dựng; Các Định mức: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng, Phần thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp và Phần lắp đặt máy công nghệ đã được Bộ Xây dựng công bố, Chủ đầu tư điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo phương pháp bù trừ trực tiếp tương tự phương pháp đã nêu ở Điểm 2.2 trên đây trong dự toán xây dựng, để xác định mức chi phí nhân công cần điều chỉnh phù hợp theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2,3 Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Trường hợp dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng do Bộ quản lý chuyên ngành công bố.

Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng do Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành công bố thì việc điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn của Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành đó.

7. Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011:

Thực hiện như nội dung đã được quy định tại Mục 1, Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

7.1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo phương pháp đã được hướng dẫn trên đây đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

7.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư quyết định.

8. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2011 theo nội dung hợp đồng và các điều khoản đã thỏa thuận ký kết giữa các bên.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh cho Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền; hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng chỉ đạo giải quyết nếu vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã H.Thuỷ, Tp.Huế;
- Sở XD: Lãnh đạo Sở, Phòng HTKT;
- Lưu: VT, QLXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Viên

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số 622/SXD-QLXD ngày 06/7/2011 của Sở Xây dựng)

1. BẢNG SỐ 1: MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ÁP DỤNG TỪ 01/01/2011 theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP:

Vùng

Các địa phương thuộc vùng

Mức lương tối thiểu

II

Thành phố Huế

1.200.000 đ/tháng

III

Thị xã Hương Thủy; các huyện: Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang

1.050.000 đ/tháng

IV

Các huyện: A Lưới, Nam Đông

830.000 đ/tháng

2. BẢNG SỐ 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG trong dự toán được lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2967/2006/QĐ-UBND (Phần lắp đặt), Quyết định số 2970/2006/QĐ-UBND (phần xây dựng).

Vùng

Các địa phương thuộc vùng

Mức LTT được tính trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế, phần xây dựng và lắp đặt

Mức LTT theo 108/2010/NĐ-CP

KĐCNC

II

 Thành phố Huế

450.000

1.200.000

2,667

III

 Thị xã Hương Thủy; các huyện: Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang

450.000

1.050.000

2,333

IV

 Các huyện: A Lưới, Nam Đông

450.000

830.000

1,844

3. BẢNG SỐ 3: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG trong dự toán chi phí khảo sát được lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2969/2006/QĐ-UBND (Phần khảo sát xây dựng).

Vùng

Các địa phương thuộc vùng

Mức LTT được tính trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế, phần khảo sát xây dựng

Mức LTT theo 108/2010/NĐ-CP

KĐCNCKS

II

 Thành phố Huế

450.000

1.200.000

2,667

III

 Thị xã Hương Thủy; các huyện: Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang

450.000

1.050.000

2,333

IV

 Các huyện: A Lưới, Nam Đông

450.000

830.000

1,844

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/SXD-QLXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu622/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2011
Ngày hiệu lực06/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/SXD-QLXD

Lược đồ Công văn 622/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 622/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu622/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Đại Viên
        Ngày ban hành06/07/2011
        Ngày hiệu lực06/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 622/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương

         Lịch sử hiệu lực Công văn 622/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương

         • 06/07/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/07/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực