Công văn 6266/BYT-BH

Công văn 6266/BYT-BH năm 2017 về bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6266/BYT-BH 2017 bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6266/BYT-BH
V/v bổ sung Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 quy định chuẩn và và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tại Bảng 3 ban hành kèm theo Quyết định nói trên (Bảng chtiêu chi tiết dịch vụ kthuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế) có chi tiêu số thứ tự 14 “TYLE_TT” và chỉ tiêu số thứ tự 15 “THANH_TIEN” trong nội dung phần diễn giải có ghi tham khảo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định đối với các trường hợp có tỷ lệ thanh toán đặc biệt.

Do sơ suất trong việc ban hành văn bản, nay Bộ Y tế bổ sung Phụ lục số 01 hướng dẫn cách tính thành tiền trong một số trường hợp có tỷ lệ thanh toán đặc biệt (Phụ lục đính kèm theo Công văn này).

Nhận được Công văn này, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) nhng khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm L
ê Tuấn (để b/c);
- Vụ tr
ưởng Vụ BHYT (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Hồng Nam

 

PHỤ LỤC 01.

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CÓ TỶ LỆ THANH TOÁN ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Công văn số     /BYT-BH ngày    /11/2017 của Bộ Y tế)

STT

Các trường hợp

Mã nhóm

Đơn giá

Số lượng

Tỷ lệ thanh toán

Thành tiền

Ghi chú

(TEN_DICH_VU)

(MA_NHOM)

(DON_GIA)

(SO_LUONG)

(TYLE_TT)

(THANH_TIEN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3) x (4) x (5)/100

(7)

1

Giường nằm ghép 2

15

90,000

1

50

45,000

Nm ghép 2 thì toàn bộ số tiền là 50% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự trả 50% còn lại -> S lượng = 1; tỷ lệ TT = 50; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tỷ lệ/100

2

Giường nằm ghép từ 3 trở lên

15

90,000

1

30

27,000

Nằm ghép 3 trở lên thì toàn bộ stiền là 30% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự tr 70% còn lại -> Số lượng = 1; tỷ lệ TT = 30; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tlệ/100

3

Khám ln thứ 2 đến lần thứ 4

13

20,000

1

30

6,000

Khám ln thứ 2 đến ln th 4 thì toàn b stiền là 30% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự trả 70% còn lại -> Số lượng = 1; tlệ TT = 30; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tỷ lệ/100

4

Khám lần thứ 5

13

20,000

1

10

2,000

Khám lần thứ 5 thì toàn bộ số tiền là 10% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự trả 90% còn lại -> Số lượng = 1; tlệ TT = 10; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tỷ lệ/100

5

DVKT thứ 2 trong cùng 1 lần PT (cùng kíp)

8

2,460,000

1

50

1,230,000

DVKT thứ 2 trong cùng 1 lần PT (cùng kíp TH) thì toàn bộ số tiền của DVKT đấy là 50% số tiền ban đu, bệnh nhân KHÔNG phi tự trả 50% còn lại -> Số lượng = 1; tlệ TT = 50; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tlệ/100

6

DVKT thứ 2 trong cùng 1 lần PT (khác kíp)

8

2,460,000

1

80

1,968,000

DVKT thứ 2 trong cùng 1 ln PT (khác kíp TH) thì toàn bộ số tiền của DVKT đấy là 80% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phi tự trả 20% còn lại -> Số lượng = 1; tỷ lệ TT = 80; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tlệ/100

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6266/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6266/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6266/BYT-BH 2017 bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 6266/BYT-BH 2017 bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu6266/BYT-BH
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýĐặng Hồng Nam
     Ngày ban hành02/11/2017
     Ngày hiệu lực02/11/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6266/BYT-BH 2017 bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6266/BYT-BH 2017 bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT

           • 02/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực