Công văn 629/BNV-TL

Công văn 629/BNV-TL năm 2016 về chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 629/BNV-TL 2016 chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/BNV-TL
V/v chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tnh Quảng Ngãi

Bộ Nội vụ nhận được công văn s 345/UBND-NC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Ngãi về thời gian hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 116/2010/NĐ-CP">08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP , trong đó đã hướng dẫn thời gian tính hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng không quá 5 năm (60 tháng), nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn. Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguy
n Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Qu
ng Ngãi;
-
Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG

Nguyễn Quang Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 629/BNV-TL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 629/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/02/2016
Ngày hiệu lực 02/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 629/BNV-TL 2016 chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 629/BNV-TL 2016 chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 629/BNV-TL
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Nguyễn Quang Dũng
Ngày ban hành 02/02/2016
Ngày hiệu lực 02/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 629/BNV-TL 2016 chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 629/BNV-TL 2016 chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP

  • 02/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực