Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ về việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6306/SLĐTBXH-LĐ
V/v thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
- Các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề

 

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 27 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ điểm c, khoản 1 và điểm b khoản 4 Mục VI Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo đến các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề về chế độ báo cáo định kỳ như sau:

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BÁO CÁO:

1. Đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 trước ngày 20 tháng 06 và 20 tháng 12 hàng năm.

2. Đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:

a. Chậm nhất là 05 ngày sau ngày người lao động xuất cảnh, lập danh sách người nước ngoài đi làm việc theo hợp đồng đã đăng ký theo mẫu tại Phụ lục số 16 kèm theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 (đối với hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày)

b. Báo cáo tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi hoàn thành Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 17 kèm theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 (đối với hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày)

II. PHƯƠNG THỨC GỬI BÁO CÁO:

1.Gửi bản chính có đóng dấu của đơn vị thực hiện báo cáo đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Gửi bản điện tử theo hộp thư: [email protected]. Trường hợp đơn vị không gửi được qua mạng thì đề nghị gửi đĩa mềm.

Đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo qui định mới bắt đầu từ tháng 12/2007. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động Tiền lương Tiền công), địa chỉ: 159 Pastuer Phường 6 Quận 3 TPHCM; điện thoại: 8205149, 8202634 để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng LĐTBXH quận, huyện;
(để hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn)
- Lưu VP; PLÑTLTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đinh Kim Hoàng

 

PHỤ LỤC SỐ 14

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp dịch vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại:                           Số fax:
Người liên hệ

BÁO CÁO

Số lượng người lao động tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các tỉnh (thành phố) …
(6 tháng đầu năm hoặc cả năm)

Kính gửi:

- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

 

Thị trường lao động

Tên huyện

Số lượng tuyển chọn và đưa đi

Ghi chú

Số lượng

Số lượng đã xuất cảnh

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Bộ đội xuất ngũ

Đối tượng chính sách

Dân tộc thiểu số

Đài Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Malayxia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật Bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 16

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:
Địa chỉ:
Số điện thoại:               Số fax:

BÁO CÁO

Danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề tại … (nước, khu vực)
(5 ngày sau khi người lao động xuất cảnh)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán

Thời hạn hợp đồng

Ngày xuất cảnh

Ngành nghề thực tập

Địa chỉ nơi thực tập

Ghi chú

Nam

Nữ

Huyện

Tỉnh, thành phố

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Danh sách lập trên excel, gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12..

 

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 17

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:
Địa chỉ:
Số điện thoại:               Số fax:

BÁO CÁO

Tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề tại … (nước, khu vực)
(báo cáo sau khi hoàn thành Hợp đồng nhận thực tập)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

 

Số lượng lao động theo đăng ký hợp đồng

Số lao động đưa đi

Số lao động về nước

Số lao động chết, mất tích

Số lao động ra ngoài hợp đồng, chưa về nước

Ghi chú

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Hoàn thành hợp đồng

Trước hạn hợp đồng

Do lỗi người lao động

Không do lỗi người lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6306/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6306/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐinh Kim Hoàng
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6306/SLĐTBXH-LĐ thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

            • 18/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực