Công văn 632/SXD-QLCLCT

Công văn 632/SXD-QLCLCT về tăng cường công tác quản lý và thực hiện các Văn bản liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 632/SXD-QLCLCT tăng cường công tác quản lý thực hiện các Văn bản


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 632/SXD-QLCLCT
V/v: Tăng cường công tác quản lý & Triển khai thực hiện các Văn bản liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình.

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 8 năm 2010

 

 Kính gửi:

- Các Sở, Ngành Tỉnh;
- UBND các Huyện, Thành phố;
- Doanh nghiệp hoạt động xây dựng; trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh nói chung, đã được thực hiện về cơ bản là tốt, dẫn đến các công trình xây dựng đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu thiết kế được duyệt, đạt quy chuẩn và tiêu chuẩn. Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn tồn tại như sau:

- Hệ thống quản lý Nhà nước (QLNN) về chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD) chưa được quan tâm đúng mức và thiếu tính đồng bộ. Đối với các Sở, Ngành địa phương đã được phân cấp, hầu như chưa có bộ phận được định rõ chức năng quản lý chất lượng, tình trạng còn phân tán. Chất lượng công trình xây dựng, đang là một thực tế cần được quan tâm.

- Một số Chủ đầu tư do không đủ năng lực, nhiều trường hợp làm kiêm nhiệm nên công tác quản lý chất lượng chưa được coi trọng, quản lý chất lượng ở đây lỏng lẻo và nặng về hình thức;

- Tư vấn xây dựng về lập dự án, khảo sát, thiết kế còn hạn chế về kinh nghiệm và năng lực chuyên môn dẫn tới còn có những khiếm khuyết cho dự án, công trình; Dự án không thẩm định được, làm kéo dài thời gian cho công tác chuẩn bị đầu tư; Có không ít hồ sơ thiết kế dự toán sau thẩm tra, thẩm định có sai phạm về chất lượng, khối lượng;

- Tư vấn giám sát thi công chưa nắm vững các quy phạm pháp luật về xây dựng, chuyên môn thiếu kinh nghiệm nên chưa đảm nhiệm hết vai trò, trách nhiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng thi công xây dựng;

- Còn có đơn vị tư vấn nặng về thực hiện dịch vụ theo phương thức môi giới hoặc thuê mượn, thiếu năng lực, thiếu tính chuyên nghiệp dẫn đến không bảo đảm chất lượng dự án/ công trình;

- Doanh nghiệp thi công xây dựng chưa chú trọng bảo đảm yếu tố chất lượng, chưa xem chất lượng là yếu tố cơ bản của cạnh tranh, giữ gìn thương hiệu và còn sử dụng nhân lực chưa qua đào tạo, tay nghề không phù hợp với công việc.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng công trình, đồng thời đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị:

I-) Các Sở, Ngành, Địa phương đã phân cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các văn bản sau đây:

1. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công xây dựng;

2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (chú ý phần điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng);

3. Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

4. Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

5. Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

6. Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chuẩn quốc gia Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD;

7. Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

8. Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29/12/2006 của Bộ Xây dựng V/v ban hành TCXDVN 371:2006 “Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng”;

9. Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe”;

10. Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng;

11. Hướng dẫn số 34/HD.SXD ngày 10/7/2007 của Sở Xây dựng Vĩnh Long việc thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

12. Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh long ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

II-) Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh cần lưu ý những nội dung chủ yếu trong công tác quản lý CLCT:

1. Trong quá trình thực hiện phải lựa chọn các tổ chức, cá nhân (từ công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế,...) có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại các Điều tương ứng của Chương IV, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng;

Việc thực hiện công tác Khảo sát xây dựng, nhất thiết phải tuân thủ theo trình tự quy định và theo nhiệm vụ khảo sát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải thực hiện nghiêm túc công tác giám sát Khảo sát và nghiệm thu hồ sơ Khảo sát.

2. Hồ sơ thiết kế cần thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình; Phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe”;

Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được thể hiện bằng văn bản và không thay thế cho việc thẩm định của chủ đầu tư. Kết quả thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt;

3. Việc ký và đóng dấu phê duyệt bản vẽ thi công trước khi triển khai thi công thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 18 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Điều 9 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

4. Khi triển khai thi công xây dựng công trình nhà thầu thi công phải lập hệ thống quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Điều 12 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

5. Nhật ký thi công xây dựng (do nhà thầu thi công xây dựng lập) thực hiện theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng, nhất là cần phải có nhận xét hoặc đánh giá về tình hình chất lượng và tiến độ thực hiện công tác xây dựng tại công trình của giám sát thi công (Giám sát A) và các nội dung cần thiết khác;

6. Công tác giám sát thi công (Giám sát A) cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống, phải làm tròn những trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành (Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng; Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng; Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình; Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình: Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh; Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng; Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình …), tránh tình trạng giao cho những cá nhân chưa đủ năng lực thực hiện việc giám sát thi công;

Công tác giám sát tác giả thiết kế thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

7. Việc tổ chức nghiệm thu và nội dung các biên bản áp dụng trong quá trình nghiệm thu công trình thực hiện theo quy định tại các Điều 23, 24, 25, 26 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN) 341:2006 “Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng”, nhất thiết phải có phiếu yêu cầu nghiệm thu hợp lệ của đơn vị thi công trước khi tổ chức nghiệm thu theo quy định;

8. Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng (đối với các công trình bắt buộc theo quy định của Thông tư số 16/2008/TT-BXD);

9. Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thiết kế phải lập quy trình bảo trì theo quy định tại Điều 33 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP và mục 4.1, phần I của Thông tư số 08/2006/TT-BXD;

10. Chủ Sở hữu, chủ quản lý sử dụng khi tiếp nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng, phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD (gồm hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực hoặc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình đối với công trình phải chứng nhận theo quy định của Thông tư số 16/2008/TT-BXD các tài liệu có liên quan tới việc vận hành, bảo hành, bảo trì và các tài liệu khác trong hồ sơ hoàn thành công trình...). Có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Điều 34 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP; mục 4.2 phần II của Thông tư số 08/2006/TT-BXD;

11. Đề nghị các chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Khoản 6, Điều 4 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

12. Đề nghị các Sở, Ngành có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND các Huyện, Thành phố trên địa bàn Tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn trực thuộc các Sở, Ngành và Phòng Công Thương các Huyện, Phòng Quản lý đô thị Thành phố tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nêu trên cho các chủ đầu tư và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn mình quản lý và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng.

Sở Xây dựng Vĩnh Long đề nghị các đơn vị thực hiện theo các quy định nêu trên. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc xin phản ánh về Sở Xây dựng để trao đổi và thống nhất giải pháp thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Gíam đốc và các PGĐ Sở XD;
- Phòng CT các huyện, Phòng QLĐT thành phố
(tổ chức, triển khai thực hiện);
- Lưu VP Sở, Phòng QLCLCT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 632/SXD-QLCLCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 632/SXD-QLCLCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2010
Ngày hiệu lực 04/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 632/SXD-QLCLCT

Lược đồ Công văn 632/SXD-QLCLCT tăng cường công tác quản lý thực hiện các Văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 632/SXD-QLCLCT tăng cường công tác quản lý thực hiện các Văn bản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 632/SXD-QLCLCT
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Đoàn Thanh Bình
Ngày ban hành 04/08/2010
Ngày hiệu lực 04/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 632/SXD-QLCLCT tăng cường công tác quản lý thực hiện các Văn bản

Lịch sử hiệu lực Công văn 632/SXD-QLCLCT tăng cường công tác quản lý thực hiện các Văn bản

  • 04/08/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/08/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực