Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD

Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD năm 2014 áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD 2014 định mức gạch xi măng cốt liệu công trình xây dựng Lạng Sơn


UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 633/SXD-KTKH&VLXD
V/v Áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng.

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Ban: QLĐT XDCT Hạ tầng kỹ thuật, QLĐT XDCT Dân dụng, QL Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Để triển khai các văn bản trên của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, ngày 13/4/2012 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường QLNN về sản xuất vật liệu xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, từng bước thay thế vật liệu nung và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/9/2012 thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và Lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò gạch thủ công cải tiến và lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian qua, việc sử dụng gạch xây không nung đã được các cấp, các ngành, các chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và của Tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc đưa gạch xây không nung vào công trình xây dựng còn một số bất cập do hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 đơn vị sản xuất gạch xây không nung (gạch xi măng-cốt liệu), chất lượng sản phẩm đã được tổ chức công bố và có tên trong danh mục công bố giá VLXD của Sở Xây dựng. Ngoài các doanh nghiệp đã được công bố, các cơ sở sản xuất khác chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu, chỉ được sử dụng để xây dựng các công trình dân sinh, các công trình phụ trợ như tường rào, nhà kho-bếp thấp tầng, tính chất kết cấu đơn giản, không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Việc sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng làm giảm chất lượng công trình, thất thoát vốn ngân sách Nhà nước, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất VLXD. Để thực hiện tốt các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 715/UBND-KTN ngày 23/7/2014 về việc sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng và căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2250/BXD-VLXD ngày 16/9/2014 về việc hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các sản phẩm vật liệu không nung được sản xuất, lưu thông, đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Các tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu xây không nung và tiêu chuẩn cho các loại vật liệu khác có thể sử dụng chung cho vật liệu xây không nung.

STT

Số hiệu tiêu chun

Tên tiêu chuẩn

1

TCVN 7959:2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (Quyết định số 3628/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

2

TCVN 9028:2011

Vữa cho bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (Quyết định số 3628/QĐ-BKHCN)

3

TCVN 9029:2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật (Quyết định số 3628/QĐ-BKHCN)

4

TCVN 9029:2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt khí không chưng áp - Phương pháp thử (Quyết định số 3628/QĐ-BKHCN)

5

TCVN 5573:1991

Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

6

TCVN 5674:1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu

7

TCVN 2118: 1994

Gạch canxi - silicat - yêu cầu kỹ thuật

8

TCVN 6776: 1999

Gạch bê tông tự chèn

9

TCVN 6477:2011

Gạch bê tông - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (Quyết định số 3628/QĐ-BKHCN)

10

TCVN 5775-1:2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng - phần 1: quy định kỹ thuật

 

TCVN 5775-2: 2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng - phần 2: Phương pháp thử

 

TCVN 5775-2: 2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng - phần 3: Hướng dẫn lắp dựng

11

Quyết định 947/QĐ-BXD

Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ Xây dựng ban hành chỉ dẫn kỹ thuật Thi công và nghim thu tường xây bằng block bê tông khí.

Riêng sản phẩm gạch xi măng cốt liệu được sản xuất từ xi măng, đá mạt (sạch, không lẫn đất) với công nghệ rung-ép thủy lực khi đưa vào sử dụng phi đảm bảo chất lượng sản phẩm được quy định tại tiêu chuẩn số hiệu TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông” do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Khi áp dụng tiêu chuẩn số hiệu TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông” đối với sản phẩm gạch bê tông sử dụng làm vật liệu xây trong công trình xây dựng, tạm thời không áp dụng quy định về độ dày của các thành viên gạch ở vị trí nhỏ nhất. Chỉ tiêu quan trọng của gạch để xây tường là mác (độ bền) và chỉ tiêu này được xác định theo tiêu chuẩn.

Để đảm bảo tính thống nhất từ sản xuất, quản lý chất lượng, thuận tiện trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, lập dự toán xây dựng khuyến khích sản xuất các loại gạch có kích thước thông dụng (như đã nêu tại tiêu chuẩn số hiệu TCVN 6477:2011).

2. Định mức dự toán, đơn giá xây dựng công trình:

a) Định mức dự toán sử dụng vật liệu xây không nung đã được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).

b) Đơn giá xây dựng công trình, trong đó có đơn giá xây dựng vật liệu xây không nung đã được công bố theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

c) Việc áp dụng định mức dự toán đối với công tác xây lắp gạch bê tông có kích thước khác so với quy định tại tiêu chuẩn số hiệu TCVN 6477:2011 thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch xây không nung:

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất gạch xây không nung đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng phải thường xuyên tự kiểm định và đánh giá chất lượng để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn được công bố.

- Đối với các cơ sở sản xuất gạch xây không nung chưa được công bố phải quan tâm áp dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng và thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, báo cáo Sở Xây dựng để tổ chức kiểm định và công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và công bố giá vật liệu xây dựng.

4. Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD và các chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm VLXD khi đưa vào công trình xây dựng, nhất là vật liệu xây không nung, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm theo quy định của pháp luật.

5. Các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm sử dụng các loại vật liệu xây không nung phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012;

6. Các nhà thầu tư vấn nghiên cứu đưa vật liệu xây không nung vào sử dụng cho các công trình đảm bảo phù hợp với từng loại kết cấu theo các tiêu chuẩn về vật liệu xây không nung; tổ chức kiểm tra, giám sát theo đúng các quy định nêu trên.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (B/C);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn, 02 Trung tâm;
- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTKH&VLXD.

GIÁM ĐỐC
Trần Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu633/SXD-KTKH&VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2014
Ngày hiệu lực07/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD 2014 định mức gạch xi măng cốt liệu công trình xây dựng Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD 2014 định mức gạch xi măng cốt liệu công trình xây dựng Lạng Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu633/SXD-KTKH&VLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành07/10/2014
        Ngày hiệu lực07/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD 2014 định mức gạch xi măng cốt liệu công trình xây dựng Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 633/SXD-KTKH&VLXD 2014 định mức gạch xi măng cốt liệu công trình xây dựng Lạng Sơn

           • 07/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực