Công văn 6331/TCHQ-TVQT

Công văn 6331/TCHQ-TVQT năm 2018 về vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6331/TCHQ-TVQT 2018 vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng tài sản công


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6331/TCHQ-TVQT
V/v các vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện công văn số 582/KHTC-QLTS ngày 08/10/2018 của Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) về việc các vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về trình tự bán tài sản công theo hình thức chỉ định:

Trình tự, thủ tục bán tài sản công theo hình thức chỉ định được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm xác định giá bán tài sản, thực hiện bán tài sản cho người mua (người mua do đơn vị được giao nhiệm vụ bán tài sản công xác định), thu tiền của người mua, xuất hóa đơn, bàn giao tài sản cho người mua. Quy định hiện hành không quy định phải niêm yết công khai về việc bán tài sản trước khi bán. Trường hợp cần thiết, đơn vị được giao nhiệm vụ bán tài sản xem xét, quyết định bán tài sản công (đủ điều kiện áp dụng hình thức bán chỉ định) theo hình thức niêm yết giá. Khi đó, việc niêm yết công khai về việc bán tài sản để lựa chọn người mua tài sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá quy định tại Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

2. Việc trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan và tương đương là cơ quan trung ương ở địa phương áp dụng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

3. Về việc xử lý tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức về giá và thông số kỹ thuật sau khi sắp xếp lại theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công, các đơn vị thực hiện như sau:

- Trường hợp vượt số lượng thì xử lý theo các hình thức quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Trường hợp vượt về giá, thông số kỹ thuật (không vượt về số lượng) thì các đơn vị được phép tiếp tục quản lý, sử dụng đến khi đủ điều kiện thanh lý thì thực hiện thanh lý theo quy định.

4. Về việc niêm yết thông tin tài sản thanh lý trên trang thông tin điện tử về tài sản công: Khi có tài sản thanh lý theo hình thức bán niêm yết giá, đơn vị có văn bản gửi Cục Quản lý công sản đề nghị đăng tải thông tin bán niêm yết giá trên Trang thông tin điện tử về tài sản công (trong đó nêu đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP); sau khi nhận được văn bản, Cục Quản lý công sản sẽ thực hiện đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định, hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp thông tin niêm yết không đầy đủ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (05b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ-QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6331/TCHQ-TVQT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6331/TCHQ-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2018
Ngày hiệu lực 29/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6331/TCHQ-TVQT

Lược đồ Công văn 6331/TCHQ-TVQT 2018 vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6331/TCHQ-TVQT 2018 vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng tài sản công
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6331/TCHQ-TVQT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thanh Dũng
Ngày ban hành 29/10/2018
Ngày hiệu lực 29/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6331/TCHQ-TVQT 2018 vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng tài sản công

Lịch sử hiệu lực Công văn 6331/TCHQ-TVQT 2018 vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng tài sản công

  • 29/10/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/10/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực