Công văn 637TC/TCT

Công văn số 637TC/TCT về việc thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 637TC/TCT thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 637TC/TCT
V/v: Thuế TNDN bổ sung

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1577/CV-KT04 ngày 14/8/2004 về việc khiếu nại Quyết định số 3531 QĐ/CT-DNNN2 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8258 BKH/PTDN ngày 23/12/2004 về việc ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Các ưu đãi về thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 và Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên (Thông tư số 22/2001/TT-BTC áp dụng cho năm 2001; Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính áp dụng cho 2002, 2003; năm 2004 đã bỏ quy định thu thuế TNDN bổ sung).

Do vậy, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thuộc đối tượng ưu đãi thuế TNDN và thuế TNDN bổ sung theo các quy định trên, không thuộc đối tượng Điều chỉnh thuế TNDN bổ sung theo Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính để tạo Điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu kinh doanh ổn định, phát triển và phù hợp với tình hình thực tế kiểm tra quyết toán thuế tại Ngân hàng này.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu , Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC, TH), TCT {(HC), DNNN (2b)}

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 637TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 637TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2005
Ngày hiệu lực 18/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 637TC/TCT thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 637TC/TCT thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 637TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 18/01/2005
Ngày hiệu lực 18/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 637TC/TCT thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Lịch sử hiệu lực Công văn 637TC/TCT thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

  • 18/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực