Công văn 6457/TCHQ-PC

Công văn 6457/TCHQ-PC năm 2017 chấn chỉnh công tác quản lý tang vật phương tiện vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6457/TCHQ-PC 2017 chấn chỉnh công tác quản lý tang vật phương tiện vi phạm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6457/TCHQ-PC
V/v chấn chỉnh công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Thời gian vừa qua xảy ra tình trạng công chức hải quan được giao nhiệm vụ quản lý kho tang vật đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo quản, lưu giữ tang vật. Đ chấn chỉnh công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 - có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017), Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, Thông tư số 115/2013/NĐ-CP quản lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính">47/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan lưu ý một số nội dung trong quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính như sau:

- Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện đó. Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng cơ quan Hải quan nơi có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính chịu trách nhiệm phân công cán bộ làm công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phù hợp với điều kiện nơi tạm giữ; trường hợp có kho tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm thì bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác này.

- Người được giao quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện; thường xuyên kiểm tra nơi tạm giữ; phát hiện kịp thời tang vật, phương tiện bị mất, hư hng hoặc nơi tạm giữ không bảo đảm an toàn để có biện pháp khắc phục kịp thời. Việc ghi chép s sách, thống kê, báo cáo định kỳ thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 8 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP.

- Kho tang vật phải bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy, nổ, đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường và phải tuân thủ các điều kiện về nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 115/2013/NĐ-CP quản lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính">47/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014.

Trường hợp không đủ điều kiện bố trí kho tạm giữ tang vật, phương tiện riêng hoặc quy mô xây dựng nơi tạm giữ không đủ để quản lý, bảo quản hết tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu thì có thể thuê nơi tạm giữ. Trường hợp tang vật có số lượng ít hoặc nhỏ, gọn thì có thể giao cho cán bộ có đủ khả năng và điều kiện quản lý tại trụ sở cơ quan mình.

- Việc tiếp nhận, trả lại, chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc tiếp nhận, chuyển tang vật, phương tiện bị tịch thu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của người có thẩm quyền. Khi giao nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải lập biên bản, có chữ ký của bên giao, bên nhận, mỗi bên giữ một bản.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6457/TCHQ-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6457/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2017
Ngày hiệu lực 02/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6457/TCHQ-PC 2017 chấn chỉnh công tác quản lý tang vật phương tiện vi phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6457/TCHQ-PC 2017 chấn chỉnh công tác quản lý tang vật phương tiện vi phạm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6457/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 02/10/2017
Ngày hiệu lực 02/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6457/TCHQ-PC 2017 chấn chỉnh công tác quản lý tang vật phương tiện vi phạm

Lịch sử hiệu lực Công văn 6457/TCHQ-PC 2017 chấn chỉnh công tác quản lý tang vật phương tiện vi phạm

  • 02/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực