Công văn 6467/CT-HTr

Công văn 6467/CT-HTr năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6467/CT-HTr thuế giá trị gia tăng dịch vụ khoa học công nghệ Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6467/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Intertek Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 3-4, tòa nhà Âu Việt, số 01 đường Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0100773892).

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số: 1293/PC-TCT ngày 10/12/2015 của Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 68/12/2015/HN ngày 08/12/2015 của Công ty TNHH Intertek Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 của Quốc hội ban hành Luật Khoa học và Công nghệ quy định về dịch vụ khoa học và công nghệ.

+ Tại khoản 10, Điều 3 quy định như sau:

“10. Dịch vụ khoa học và công nghệ hoạt động phục vụ, h trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội”.

+ Tại khoản 1, Điều 12 quy định về Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ.

“Điều 12. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể t chức khoa học và công nghệ

1. Thẩm quyền thành lập t chức khoa học và công nghệ được quy định như sau:

i) Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ của mình.

+ Tại Điều 33 quy định về phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ như sau:

“Điều 33. Phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ được thực hiện thông qua hợp đồng khoa học và công nghệ bằng văn bản.

2. Các loại hợp đồng khoa học và công nghệ gồm:

a) Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

b) Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

c) Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mẫu hợp đồng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này”.

- Căn cứ Điều 8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

“Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ do các cơ quan quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 12 của Luật khoa học và công nghệ và do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học.

2. Sở Khoa học và Công nghệ nơi t chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính cấp Giấy chng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này...”.

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

+ Tại khoản 15, Điều 10 quy định về thuế suất 5%.

“Điều 10. Thuế suất 5%

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyn giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, ph biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet”.

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%.

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nht cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

- Căn cứ Bảng phân loại dạng hoạt động khoa học và công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2008 của B trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, các hp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 15, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Intertek Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-TCT
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, HTr(2). (7; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6467/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6467/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6467/CT-HTr thuế giá trị gia tăng dịch vụ khoa học công nghệ Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6467/CT-HTr thuế giá trị gia tăng dịch vụ khoa học công nghệ Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6467/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6467/CT-HTr thuế giá trị gia tăng dịch vụ khoa học công nghệ Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6467/CT-HTr thuế giá trị gia tăng dịch vụ khoa học công nghệ Hà Nội 2016

            • 04/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực