Công văn 65/UBDT-CSDT

Công văn 65/UBDT-CSDT năm 2016 thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 65/UBDT-CSDT thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/UBDT-CSDT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu sgắn với mục tiêu phát triển bền vng sau năm 2015 (gọi tắt là Quyết định số 1557/QĐ-TTg) Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung thực hiện

1. Các Bộ, ngành

1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Tiến hành rà soát và cụ thể hóa một số Chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm, trước mắt là cho giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm, bắt đầu từ năm 2016 phục vụ cho việc giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

- Chủ trì lồng ghép việc hướng dẫn báo cáo, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện, theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành liên quan;

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành địa phương liên quan đề xuất các định hướng tập trung ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước để đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn việc thực hiện các mục tiêu tại Quyết định này với trách nhiệm cụ thể của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các bên liên quan trên cơ sở Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Huy động, ưu tiên và hướng dẫn địa phương bố trí các nguồn lực cho các chương trình, đề án, dự án, chính sách liên quan để thực hiện đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

1.2. Bộ Tài chính

Bố trí đủ nguồn vốn cho các chính sách, chương trình, dự án liên quan nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm.

1.3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch hành động của ngành thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Rà soát và cụ thể hóa các Chỉ tiêu 2, 3 (3.1, 3.2) của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào Chiến lược, Kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án, chính sách có liên quan của ngành giáo dục;

- Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về phát triển giáo dục và đào tạo;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn vốn ODA, hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu được xác định tại các Chỉ tiêu 2, 3 (3.1, 3.2).

1.4. Bộ Y tế

- Xây dựng kế hoạch hành động của ngành thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Rà soát và cụ thể hóa các Chỉ tiêu 1 (1.2), 4, 5, 6, 7 (7.1) của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào Chiến lược, Kế hoạch và các chương trình, đán, dự án, chính sách có liên quan của ngành y tế;

- Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn vốn ODA, hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu được xác định tại các Chỉ tiêu 1 (1.2), 4, 5, 6, 7 (7.1).

1.5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Rà soát và cụ thể hóa Chỉ tiêu 1 (1.1) của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu svào Chiến lược, Kế hoạch phát triển có liên quan của ngành; rà soát và cụ thể hóa Chỉ tiêu trong Quyết định số 1557/QĐ-TTg vào Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững;

- Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về bình đẳng giới và giảm nghèo bền vng;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn vốn ODA, hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu được xác định tại Chỉ tiêu 1(1.1) và các chỉ tiêu liên quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

1.6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát và cụ thể hóa Chỉ tiêu 7 (trong phạm vi trách nhiệm được giao của ngành) của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu s vào Chiến lược, Kế hoạch phát triển có liên quan của ngành; rà soát và cụ thể hóa Chỉ tiêu trong Quyết định số 1557/QĐ-TTg vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về tiếp cận và sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn vốn ODA, hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu được xác định tại Chỉ tiêu 7 và các chỉ tiêu liên quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

1.7. Bộ Nội vụ

Rà soát và cụ thể hóa Chỉ tiêu 3 (3.3, 3.4) của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào Chiến lược, Kế hoạch phát triển có liên quan của ngành.

1.8. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc đnâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về phát triển văn hóa.

1.9. Bộ Thông tin và Truyền thông

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp; tuyên truyền về các nhân tố điển hình và kết quả thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của các Bộ, ngành, địa phương; thông tin, tuyên truyền chính sách, kiến thức có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương

- Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu năm 2015, xác định các chỉ tiêu cần đạt theo lộ trình từng năm giai đoạn 2016 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương; phê duyệt và triển khai thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 của tỉnh;

- Rà soát và cụ thể hóa một số chỉ tiêu đã được phê duyệt của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, chính sách của từng địa phương;

- Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng địa phương để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu thiên niên kỷ làm cơ sở hướng tới một số Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số sau năm 2015;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về bình đng giới, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững phù hợp với từng địa phương;

- Thành lập Tổ giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg gồm đại diện các sở, ngành liên quan và giao Ban Dân tộc làm cơ quan thường trực.

II. Công tác thông tin báo cáo

- Kế hoạch hành động của các Bộ, ngành thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg và Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 của các địa phương đề nghị gửi Ủy ban Dân tộc và Bộ Kế hoạch & Đầu tư vào Quý I năm 2016;

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động của ngành, địa phương, định kỳ hàng năm gửi Ủy ban Dân tộc và Bộ Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 30/01 năm sau, sau khi kết thúc năm.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN
UBDT;
- Website của
UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 65/UBDT-CSDT thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 65/UBDT-CSDT thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu65/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 65/UBDT-CSDT thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 65/UBDT-CSDT thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg 2016

           • 22/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực