Công văn 652/STC-VG

Công văn 652/STC-VG đề nghị đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 652/STC-VG đề nghị đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước


UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/STC-VG
V/v Đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước

Lào Cai, ngày 15 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Bến xe khách tỉnh Lào Cai.

 

Căn cứ công văn số 8864/BTC-QLG ngày 30 tháng 07 năm 2008 của Bộ Tài chính V/v chỉ đạo thực hiện bình ổn giá, kiềm chế lạm phát.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/07/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải. Hướng dẫn về mẫu vé xe khách, kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô.

Ngày 26/02/2008 Sở Tài chính đã có công văn số 116/CV-STC đề nghị các đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai giá cước theo quy định. Xong đến nay mới chỉ có một số đơn vị gửi hồ sơ kê khai, có đơn vị đã gửi nhưng chưa đúng mẫu quy định và chưa đầy đủ (có danh sách chi tiết kèm theo).

Sở Tài chính, Sở Giao thông và Cục Thuế đề nghị các đơn vị vận tải (vận tải khách và vận tải hàng hóa) trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện ngay việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước và sử dụng mẫu vé xe khách theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Sở Tài chính (kèm theo công văn này).

Nếu đơn vị vận tải nào không thực hiện đúng quy định và không gửi hồ sơ kê khai hoặc kê khai lại giá cước trước ngày 20/8/2008 mà đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra có các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Vậy, đề nghị các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện, gửi hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô về Sở Tài chính; Sở Giao thông - Vận tải; Cục Thuế tỉnh Lào Cai trước ngày 20/8/2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở giao thông - VT; Cục Thuế;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, VG. (2 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

 

HƯỚNG DẪN

LẬP HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI Ô TÔ
(Kèm theo công văn số 652 ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Sở Tài chính)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/07/2007 của liên Bộ Tài chính- Bộ Giao thông - Vận tải. Hướng dẫn về mẫu vé xe khách, kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô.

Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể thêm một số điểm cần lưu ý trong việc lập hồ sơ kê khai giá cước theo mẫu kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT:

1. Công văn đề nghị: Các đơn vị vận tải phải gửi công văn đề nghị và hồ sơ kê khai giá cước trước khi điều chỉnh giá cước ít nhất 3 ngày (ngày làm việc).

2. Bản kê khai giá cước:

- Mục 6. Loại hình vận tải kê khai: Đơn vị kinh doanh loại hình vận tải nào thì ghi rõ, nếu một đơn vị vận tải kinh doanh nhiều loại hình thì phải kê khai mỗi loại thành một bản riêng.

- Lưu ý đối với việc kê khai cước theo tuyến cố định phải kê khai cả giá cước vận tải khác (đ/hk) và giá cước vận chuyển hàng hóa theo xe khách (đ/100kg)

3. Thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai theo từng loại hình vận tải: (tính trên 1 tháng)

3.1. Đối với thuyết minh chi phí vận tải khách theo tuyến cố định: đề nghị đơn vị vận tải kê khai giá cước bình quân (đ/hk.km); giá cước trên các tuyến cố định (đ/hk); giá cước vận chuyển hàng hóa theo xe khách (đ/100kg) và thuyết minh rõ cơ sở xây dựng chi phí và giá cước kê khai như sau: (tính trên 1 tháng cho cả đơn vị hoặc tính trên 1 tháng/1 xe/ tuyến)

- Tổng số xe hoạt động:

- Loại nhiên liệu sử dụng; Lượng nhiên liệu tiêu hao/100km;

- Số hành khách dự kiến vận chuyển tháng, hệ số sử dụng chỗ ngồi;

- Quãng đường xe chạy;

- Tổng doanh thu toàn đơn vị hoặc 1 xe (dự tính hoặc số liệu thực tế của tháng trước)

- Sản lượng thực hiện theo dự tính 1 tháng (tổng số HK.km trong tháng);

- Các loại chi phí giải thích rõ tại cột ghi chú của bản thuyết minh.

Ví dụ: Chi phí nhiên liệu: số lượng x đơn giá nhiên liệu tại thời điểm; Tiền lương bình quân; Số năm khấu hao cơ bản phương tiện; chi phí thuê đất hay tiền gửi xe; chi phí sửa chữa…

3.2. Vận tải khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch: đề nghị đơn vị vận tải kê khai giá cước theo km lăn bánh (đ/km) của từng loại xe và giá cước thời gian chờ đợi (đ/ngày xe hoặc đ/giờ xe) và thuyết minh rõ cơ sở xây dựng chi phí và giá cước kê khai như sau: (tính trên 1 tháng cho cả đơn vị)

- Tổng số xe hoạt động; Loại xe

- Loại nhiên liệu sử dụng, Lượng nhiên liệu tiêu hao/100km;

- Quãng đường xe chạy;

- Tổng doanh thu toàn đơn vị hoặc 1 xe (dự tính hoặc số liệu thực tế của tháng trước)

- Sản lượng thực hiện theo dự tính 1 tháng (tổng số km xe chạy trong tháng);

- Các loại chi phí giải thích rõ tại cột ghi chú của bản thuyết minh.

Ví dụ: Chi phí nhiên liệu: số lượng x đơn giá nhiên liệu tại thời điểm; Tiền lương bình quân; Số năm khấu hao cơ bản phương tiện; chi phí thuê đất hay tiền gửi xe; chi phí sửa chữa…

3.3. Đối với thuyết minh chi phí vận tải khách bằng taxi: đề nghị đơn vị vận tải kê khai giá cước theo hình thức quy định giá cước của đơn vị: giá cước km đầu, giá cước từng cự ly hay km tiếp theo, giá cước theo chuyến; giá cước thời gian chờ đợi… và thuyết minh rõ cơ sở xây dựng chi phí và giá cước kê khai như sau:

- Tổng số xe hoạt động;

- Loại nhiên liệu sử dụng, Lượng nhiên liệu tiêu hao/100km;

- Tổng doanh thu toàn đơn vị;

- Sản lượng thực hiện theo dự tính 1 tháng;

- Các loại chi phí giải thích rõ tại cột ghi chú của bản thuyết minh.

Ví dụ: Chi phí nhiên liệu: số lượng x đơn giá nhiên liệu tại thời điểm; Tiền lương bình quân; Số năm khấu hao cơ bản phương tiện; chi phí thuê đất hay tiền gửi xe; chi phí sửa chữa…

3.4. Đối với thuyết minh chi phí vận tải hàng: đề nghị đơn vị vận tải kê khai giá cước bình quân (đ/Tkm) và kê khai giá cước một số tuyến vận chuyển chủ yếu.

- Tổng số xe hoạt động, trọng tải các xe;

- Loại nhiên liệu sử dụng, Lượng nhiên liệu tiêu hao/100km;

- Số hàng dự kiến vận chuyển tháng;

- Quãng đường xe chạy;

- Tổng doanh thu toàn đơn vị hoặc 1 xe (dự tính hoặc số liệu thực tế của tháng trước)

- Sản lượng thực hiện theo dự tính 1 tháng;

- Các loại chi phí giải thích rõ tại cột ghi chú của bản thuyết minh.

Ví dụ: Chi phí nhiên liệu: số lượng x đơn giá nhiên liệu tại thời điểm; Tiền lương bình quân; Số năm khấu hao cơ bản phương tiện; chi phí thuê đất hay tiền gửi xe; chi phí sửa chữa…

Ghi chú: Các đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của bản thuyết minh.

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI
(Theo số liệu của Sở Giao thông - VT)

STT

Tên đơn vị vận tải

ĐV đã nộp hồ sơ kê khai

ĐV đã nộp nhưng hồ sơ chưa đạt yêu cầu

1

HTX vận tải Phố Lu

X

 

2

HTX vận tải Lan Phương

 

 

3

HTX vận tải Hoàng Liên

X

 

4

HTX vận tải Lào Cai

 

 

5

HTX vận tải Chiến Thắng

 

 

6

HTX vận tải Đồng Tâm

X

X

7

HTX vận tải Phố Ràng

 

 

8

HTX vận tải Hữu Nghị

 

 

9

HTX vận tải HK Sa Pa

 

 

10

Công ty TNHH Hùng Minh

 

 

11

Công ty TNHH Thuật Thu

X

X

12

Công ty TNHH Hoàng Thanh

 

 

13

Công ty TNHH Bắc Hà

X

X

14

Công ty TNHH Hoài Nam

 

 

15

Công ty TNHH DL & TM Long Vân

 

 

16

Công ty TNHH VTDL Hoàng Anh

 

 

17

Công ty TNHH Tân Bình

 

 

18

Công ty cổ phần Sa Pa Ngày Nay

 

 

19

Công ty TNHH DL Đức Minh

 

 

20

Công ty TNHH Mạnh Tường

 

 

21

Công ty TNHH Mạnh Trường

 

 

22

Công ty TNHH Sao Mai

 

 

23

Công ty TM Hùng Vĩ

 

 

24

Công ty TNHH TMDL VT Vân Hà

 

 

25

Công ty TNHH tư vấn Dương Liễu

 

 

26

Công ty Du lịch Công đoàn

 

 

27

Công ty TNHH Việt Hùng

 

 

28

Công ty TNHH Kim Ngân

 

 

29

Công ty TNHH Mai Đức Oanh

 

 

30

Công ty TNHH DLVT Sa Pa

 

 

31

Công ty TNHH Cường Hương

 

 

32

Công ty cổ phần vận tải Lào Cai

X

 

33

Công ty LDPTGTVT Lào Vân

X

 

34

Công ty Du lịch Lào Cai

 

 

35

Công ty Tư nhân Khánh Hải

 

 

36

Công ty TNHH Đức Lộc

 

 

37

Công ty TNHH TM & DL Duy Mạnh

 

 

38

Công ty TNHH Taxi Hoàng Hợp

X

X

39

Cty TNHH TM và VT Hữu Nghị

X

X

40

Cty TNHH 1 thành viên Hùng Vương

 

 

41

Cty TNHH Hoàng Vũ

X

X

42

Chi nhánh CT TNHH dược phẩm Tư Linh

X

 

43

DN Thanh Bảo

 

 

44

DN Mạnh Tuyên

X

X

45

DN Ngọc Miêu

 

 

46

DN vận tải Văn Ngọc

X

X

47

DNTN Trần Phương

X

 

48

DN Ngọc Thuyên

 

 

49

DN Tuấn Hoa

X

X

50

DN VTHK Bích Thủy

 

 

 

Hộ kinh doanh cá thể

 

 

51

Mai Thị Cúc

X

X

52

Lê Văn Khoai

 

 

53

Nguyễn Đức Thiện

 

 

54

Trần Văn Lành

 

 

55

Trần Văn Thành

 

 

56

Lê Quý Hiệp

 

 

57

Doãn Quang Tuấn

 

 

58

Hà Văn Hiền

 

 

59

Tăng Văn Toản

 

 

60

Đinh văn Sơn

 

 

61

Đinh Hùng Cường

 

 

62

Nguyễn Hùng Cường

 

 

63

Nguyễn Hữu Bình

 

 

64

Chu Văn Thắng

 

 

65

Nguyễn Thị Hồng Hà

 

 

66

Trần Văn Thụ

 

 

67

Bùi Huy Thụ

 

 

68

Đỗ Thị Vân

 

 

69

Trần Thu Hồng

 

 

70

Phan Văn Ánh

 

 

71

Phan Văn Duy

 

 

72

Kiều Văn Tú

 

 

73

Bùi Thị Phương Hoa

 

 

74

Vũ Văn Tuấn

 

 

75

Trần Thị Ngân

 

 

76

Nguyễn Thị Tính

 

 

77

Phạm Văn Tỉnh

 

 

78

Vũ Mạnh Long

 

 

79

Nguyễn Hữu Chiểu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 652/STC-VG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu652/STC-VG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2008
Ngày hiệu lực15/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 652/STC-VG đề nghị đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 652/STC-VG đề nghị đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu652/STC-VG
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Văn Minh
        Ngày ban hành15/08/2008
        Ngày hiệu lực15/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 652/STC-VG đề nghị đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 652/STC-VG đề nghị đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước

           • 15/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực