Công văn 655/SXD-KTXD

Công văn 655/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 655/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 655/SXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Vị Thanh, ngày 27 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể  cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh xã hội V/v hướng dẫn thực hiện Mức lương tối thiểu vùng đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác, trang trại, Hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam cho thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 2208/UBND-NCTH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Sở Xây dựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước của địa phương theo chế độ tiền lương mới áp dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các nội dung như sau:

I/ Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

1/ Điều chỉnh chi phí nhân công:

- Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở: Mức lương tối thiểu trên địa bàn thuộc vùng IV là 730.000đ.

- Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Hậu Giang năm 2006 (phần xây dựng và lắp đặt) nhân với hệ số điều chỉnh KNC= 2.085.

2/ Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Hậu Giang năm 2006 (phần xây dựng và lắp đặt) nhân với hệ số điều chỉnh KMTC= 1,33.

3/ Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành.

II/ Một số khoản mục chi phí khác:

1/ Chi phí khảo sát xây dựng:

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát xây dựng lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình (phần khảo sát xây dựng) của tỉnh Hậu Giang năm 2006 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS= 2.085.

2/ Các chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình: được tính theo các quy định hiện hành.

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh  KĐC NCTN = 3,82.

III/ Tổ chức thực hiện:

Việc hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các quy định trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, cụ thể như sau:

1. Những dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) đã hoặc đang lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thì tổng mức đầu tư được điều chỉnh phù hợp với quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Những công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án nhưng chưa phê duyệt dự toán thì chủ đầu tư giải quyết như sau:

a. Nếu chưa có quyết định phê duyệt chỉ định thầu, kế hoạch đấu thầu chủ đầu tư tự thực hiện việc điều chỉnh lại dự toán theo quy định mới.

b. Nếu đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư thực hiện bổ sung dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu.

c. Nếu đang trong giai đoạn xét thầu:

Trường hợp giá dự thầu của các Nhà thầu sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch và điều chỉnh bổ sung theo chế độ tiền lương mới nhưng có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu theo quy định.

Trường hợp giá dự thầu của các nhà thầu sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch và điều chỉnh bổ sung theo chế độ tiền lương mới nhưng có giá đề nghị trúng thầu vượt giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư điều chỉnh giá trị dự toán công trình, hạng mục công trình theo chế độ tiền lương mới; trình điều chỉnh giá gói thầu trước khi phê duyệt kết quả đấu thầu theo quy định.

d. Đối với các công trình đã có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền hoặc đã ký hợp đồng giao nhận thầu thì chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, sau đó điều chỉnh dự toán theo quy định mới để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng.

3. Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí chi phí đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, đồng thời phê duyệt để áp dụng.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2010 và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Không áp dụng điều chỉnh theo quy định trên đối với các công trình, hạng mục công trình có khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đã nghiệm thu thanh quyết toán xong hoặc chậm tiến độ xây dựng so với thời gian cam kết trong hợp đồng thuộc lỗi của nhà thầu xây dựng.

5. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do áp dụng chế độ tiền lương mới.

Trường hợp chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau, khó giải quyết, chủ đầu tư xác định cụ thể các nguyên nhân chậm tiến độ, đề xuất hướng giải quyết trình cơ quan chuyên môn xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trường hợp vượt dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt lại đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư vẫn triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời điều chỉnh tổng mức đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh đúng với quy định hiện hành, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C);
- UBND tỉnh (để B/C);
- GĐ Sở (để B/C);
- Các phòng CT, QLĐT;
- Các BQLDA huyện, thị xã;
- Lưu VP, KTXD.
- D/CV/2010.doc.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huỳnh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 655/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu655/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2010
Ngày hiệu lực27/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 655/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 655/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 655/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu655/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Huỳnh Đức
        Ngày ban hành27/08/2010
        Ngày hiệu lực27/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 655/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 655/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 27/08/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/08/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực