Công văn 656TCT/DNK

Công văn số 656TCT/DNK về việc hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 656TCT/DNK hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 656TCT/DNK
V/v trả lời chính sách

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 417/CT-HTr tháng 1/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Theo quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì nhà không phải thuộc sở hữu của Công ty (Công ty mượn của các sáng lập viên), Công ty không được hạch toán TSCĐ và không được trích khấu hao.

Trường hợp Công ty có hợp đồng mượn nhà để phục vụ sản xuất kinh doanh, trong quá trình kinh doanh có phát sinh chi phí sửa chữa nhà, sử dụng điện, nước có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp trên hóa đơn ghi đúng tên, Mã số thuế của người mua là Công ty thì được tính chi phí hợp lý nếu; các chứng từ này thực tế sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, không liên quan tới việc tiêu dùng của hộ gia đình là chủ nhà; riêng chi phí sửa chữa nhà nếu số chi phí phát sinh lớn do sửa chữa cải tạo lớn làm thay đổi kết cấu nhà hoặc tăng giá trị nhà thì được xác định như một hình thức cho thuê nhà kinh doanh khi chủ nhà thực hiện nộp thuế (hoặc Công ty nộp thay) thuế cho thuê nhà tương ứng với số chi này.

Việc kiểm tra cụ thể các Khoản chi cần đối chiếu với hợp đồng thuê mượn nhà của các thành viên Công ty liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 656TCT/DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 656TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/03/2005
Ngày hiệu lực 09/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 656TCT/DNK hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 656TCT/DNK hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 656TCT/DNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 09/03/2005
Ngày hiệu lực 09/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 656TCT/DNK hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh

Lịch sử hiệu lực Công văn 656TCT/DNK hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh

  • 09/03/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/03/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực