Công văn 657/BKHCN-TCCB

Công văn 657/BKHCN-TCCB năm 2017 đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 657/BKHCN-TCCB năm 2017 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/BKHCN-TCCB
V/v đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước;
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Chương trình 592), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 như sau:

1. Đối với tổ chức, cá nhân

a) Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592:

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 theo một trong các nhóm nhiệm vụ sau:

- Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN);

- Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 10 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

- Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 11 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

- Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập: quy định chi tiết tại Điều 12 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

- Nhóm dự án, đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình 592: quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 được xây dựng theo mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN) bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

b) Nộp đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592, cụ thể như sau:

- Nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân đề xuất triển khai thực hiện tại địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nộp đề xuất nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ);

- Nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân thuộc Bộ, ngành chủ trì thực hiện nộp đề xuất nhiệm vụ tại Bộ, ngành - là cơ quan chủ quản của tổ chức, cá nhân.

2. Đối với các Bộ, ngành, địa phương

a) Thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN;

b) Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chủ động xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN;

c) Xem xét, lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ KH&CN đã được tổng hợp, xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

d) Gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), theo địa chỉ: số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề xuất nhiệm vụ dự kiến triển khai trong năm 2018, đề nghị gửi trước ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ công văn này, thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592.

Thông tin về Chương trình 592 đề nghị xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: www.most.gov.vn hoặc liên hệ chị Trần Thị Ngọc Hà, số điện thoại: 04.35560615, e-mail: tranha@most.gov.vn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCN Chương trình 592;
- Văn phòng CTQG (để phối hợp);
- Cục PTTT&DNKHCN (để phối hợp);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Thuộc tính Công văn 657/BKHCN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu657/BKHCN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực09/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 657/BKHCN-TCCB

Lược đồ Công văn 657/BKHCN-TCCB năm 2017 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 657/BKHCN-TCCB năm 2017 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu657/BKHCN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành09/03/2017
        Ngày hiệu lực09/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 657/BKHCN-TCCB năm 2017 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 657/BKHCN-TCCB năm 2017 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

           • 09/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực