Công văn 6576/CT-THNVDT

Công văn 6576/CT-THNVDT về tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất vượt hạn mức do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6576/CT-THNVDT tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất vượt


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6576/CT-THNVDT
V/v tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất vượt hạn mức.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận huyện.

Trong thời gian qua, Cục thuế thành phố có nhận được ý kiến của một số Chi cục thuế đề nghị hướng dẫn về giá đất tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức. Qua tham khảo ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính; Cục thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 56 Luật đất đai năm 2003: “Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm được sử dụng làm căn cứ để tính ... lệ phí trước bạ ...”.

- Căn cứ Điều 6 Chương II Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ: “Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

“- Đối với đất: giá tính thu lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định của pháp luật về đất đai”.

- Ngày 06/07/2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại Điều 1 của Quyết định đã quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng như sau:

“Quyết định này quy định về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng (có hiện trạng là đất ở), chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại tiết a điểm 1.5 (1.5.2) khoản 1 Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính ...”.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND được áp dụng để tính thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng có hiện trạng là đất ở hoặc khi chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở. Giá đất tính lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính là bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hàng năm, không phân biệt diện tích đất là trong hạn mức hoặc vượt hạn mức sử dụng.

Cục thuế thành phố thông báo để các Chi cục thuế được biết và thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Cục thuế.
- P.TTHT, PC, QLĐ.
- Lưu: VT, VT, THNVDT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6576/CT-THNVDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6576/CT-THNVDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2012
Ngày hiệu lực30/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6576/CT-THNVDT tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất vượt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6576/CT-THNVDT tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất vượt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6576/CT-THNVDT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Đình Cử
        Ngày ban hành30/08/2012
        Ngày hiệu lực30/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6576/CT-THNVDT tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất vượt

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6576/CT-THNVDT tính lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất vượt

         • 30/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/08/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực