Công văn 660/HĐBCQG-VP

Công văn 660/HĐBCQG-VP năm 2021 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 660/HĐBCQG-VP 2021 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử


HỘI ĐNG BẦU CỬ QUC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/HĐBCQG-VP
V việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử

Hà Ni, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
- Các ban, bộ, ngành ở Trung ương
- Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy
- Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phtriển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan từ trung ương tới cơ sở đã rất sát sao, phối hợp chặt chẽ, thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Nhiều địa phương có những sáng kiến, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; áp dụng việc công khai danh sách cử tri trên nền tảng mạng xã hội zalo; lập sổ phản ánh đ người dân có thể ghi kiến nghị đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử; ban hành phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo công bằng, dân chủ và điều chỉnh linh hoạt; trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, vướng mắc nhất định như: một số địa phương có số lượng người lao động đi và đến khá đông, khó khăn trong việc rà soát, lập danh sách cử tri. Số lượng các buổi b trí cho ứng viên đại biểu Quc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri vận động bầu cử rất khác nhau ở các địa phương, chưa phù hợp với tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19; chưa chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông trong vận động bầu cử. Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo một số nơi còn chậm. Công tác tuyên truyn chưa thật sự có tác động rộng rãi trong toàn dân, việc hướng dẫn một s khẩu hiệu tuyên truyền, phát hành băng đĩa tuyên truyền về bầu cử bằng tiếng dân tộc còn gặp khó khăn. Một số nơi, việc bố trí kinh phí còn hạn chế; việc mua sắm vật tư, thiết bị, in sao tài liệu phục vụ công tác bầu cử thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, cần nhiều thời gian, quy trình.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử là thời điểm rất quan trọng của quá trình bầu cử đại biểu Quc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước, khu vực và thế giới, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của của tỉnh ủy, thành ủy và các hướng dẫn công tác bầu cử. Đặc biệt cần thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính ph về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng dịch Covid-19. T chức xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, thành viên các tổ chức bầu cử. Có phương án, kịch bản cụ thể trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp hiện nay, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tổ chức thắng lợi.

2. Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động để người ứng cử đại biểu Quc hội và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đảm bảo công bằng, an toàn, dân chủ, linh hoạt và đúng pháp luật theo tinh thần Công văn 234/HĐBCQG-VBPLTTTT của Hội đồng bầu cử quốc gia về phương án thực hiện b phiếu đối với các trường hp đang cách ly y tế; Hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT ngày 4/5/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về t chức hội nghị tiếp xúc cử tri đ vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường tiếp xúc c tri thông qua hình thức trực tuyến và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhất là tuần lễ sát ngày bầu cử, tăng cường tuyên truyền trực quan (pa nô, khu hiệu, băng rôn, cờ, phướn) tạo không khí phấn khởi, thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, đ người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao; đồng thời đấu tranh, phản bác mạnh mẽ, hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

4. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế, đặc biệt tại các địa bàn trọng đim; các thời điểm sát ngày bầu cử; phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống thiên tai, cháy nổ. Đảm bảo các điều kiện chu đáo cho cử tri đi bầu cử (nước uống, chỗ ngồi, tránh mưa nng) để ngày bầu cử thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

5. Nắm chắc tình hình nhân dân, những nơi có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Tăng cường kim tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, cũng như công tác bầu cử nói riêng theo luật định; theo dõi, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh ở địa phương. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử. Phân công rõ ràng nhiệm vụ, chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử thật sâu sát, cụ thể, k lưỡng cho các t chức bầu cử, nhất là Tổ bầu cử.

6. Hiện nay nhiều trường đại học và các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức cho học sinh, sinh viên ở nhà học trực tuyến, do vậy ngành giáo dục cũng như các địa phương rà soát nm chắc tình hình, hướng dẫn việc đăng ký nơi bỏ phiếu để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân cũng như đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các đơn vị được bầu cử sớm cần tổ chức chu đáo, đúng qui định và niêm phong phiếu bầu đ kim phiếu cùng với bu cử chung của cả nước. Công tác in sao tài liệu nhất là tiểu sử tóm tắt, ảnh chân dung của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đng nhân dân các cấp, phiếu bầu... cần chun bị chu đáo, cn thận, nhất định không để xảy ra sai sót.

Hội đồng bầu cử quốc gia rất mong các đồng chí tập trung cao nhất cho nhiệm vụ trọng tâm này. Xin trân trọng cảm ơn về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các đồng chí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Nước (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch quốc hội (đ b/c);
- Thường trực Ban Bí thư (đ b/c);
- Các Ban Đảng TW;
- VPTW Đảng; VPCTN, VPCP;
- Thành viên HĐBCQG;
- Các Tiểu ban của HĐBCQG;
- Lưu HC, VPHĐBCQG;
Epas:
33114

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 660/HĐBCQG-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu660/HĐBCQG-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2021
Ngày hiệu lực06/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(13/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 660/HĐBCQG-VP 2021 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 660/HĐBCQG-VP 2021 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu660/HĐBCQG-VP
        Cơ quan ban hànhHội đồng bầu cử quốc gia
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành06/05/2021
        Ngày hiệu lực06/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (13/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 660/HĐBCQG-VP 2021 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử

           Lịch sử hiệu lực Công văn 660/HĐBCQG-VP 2021 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử

           • 06/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực