Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN

Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN năm 2018 về đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN 2018 thực hiện kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6607/BTNMT-TCBHĐVN
V/v đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11478/VPCP-NN ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết), Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên vùng, liên ngành, quan trọng ở cấp quốc gia (sau đây gọi chung là nhiệm vụ) để đưa vào Kế hoạch tổng thể (dự kiến đến năm 2030) và kế hoạch 5 năm (dự kiến đến năm 2025) của Chính phủ thực hiện Nghị quyết trên cơ sở có sắp xếp thứ tự ưu tiên, tính chất cấp bách của từng nhiệm vụ.

Danh mục nhiệm vụ đề xuất được lập theo mẫu gửi kèm theo Công văn này.

Văn bản đề xuất của Quý Cơ quan đề nghị được gửi về Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, số 125 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024 32595437; email: vienbhd@monre.gov.vn; info@visi.ac.vn) trước ngày 18 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng H
à báo cáo);
- Vụ Kế hoạch - Tà
i chính;
- Lưu: VT, TCBHĐVN (55).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, ĐỀ TÀI ĐỀ XUẤT ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW
(Kèm theo Công văn số:
6607/BTNMT-TCBHĐVN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi tờng)

STT

Tên cơ quan đề xut

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình/Thời gian trình

I

Nhóm nhiệm vụ thuộc Kế hoạch tng th (dự kiến đến năm 2030)

1

Nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

….

……

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhóm nhiệm v thuộc Kế hoạch 5 năm (dự kiến đến năm 2025)

1

Nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

....

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6607/BTNMT-TCBHĐVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN 2018 thực hiện kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN 2018 thực hiện kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6607/BTNMT-TCBHĐVN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Quý Kiên
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực03/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN 2018 thực hiện kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN 2018 thực hiện kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

              • 03/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/12/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực