Công văn 667/BNV-VP

Công văn 667/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 667/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 667/BNV-VP
V/v hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: SNội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần th X, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bộ Nội vụ phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Nội vụ với khu hiệu “Đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ” gm các nội dung sau:

1. Yêu cầu

- Th trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức trong đơn vị.

- Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; khen đúng đối tượng, kịp thời, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối vớt tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và đạt thành tích xuất sc năm 2021.

- Khi tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, các đơn vị, Cụm trưng các Cụm thi đua thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung phát động phong trào thi đua

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; 76 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2021), ngày truyền thng thi đua yêu nước 11/6/2021 gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đc, phong cách Hồ Chi Minh”.

- Thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tham mưu có hiệu qu cho y ban nhân dân tnh, thành phố thực hin bầu c đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đng nhân dân các cp nhiệm k 2021 - 2026 và các nhiệm vụ được giao theo chc năng, nhiệm vụ; Thi đua thực hiện tốt trên các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước, Tôn giáo, Thi đua, khen thưởng và Văn thư, lưu trữ.

3. Đăng ký thi đua

Các tập th, cá nhân đăng ký thi đua năm 2021 trước ngày 15/3/2021.

Hồ sơ đăng ký thi đua với các tiêu chí thi đua cụ th, đăng ký danh hiệu thi đua, hình thc khen thưởng gửi Cụm trưởng các cụm thi đua. Cụm trưởng có trách nhiệm tng hợp, gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ (qua Phòng Thi đua - khen thưởng và Truyền thông, Văn phòng Bộ Nội vụ).

4. Đối tượng, số lượng, hồ sơ khen thưởng

a) Đối tượng khen thưởng

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho tập thể Sở Nội vụ tnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị dẫn đầu các Cụm thi đua, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, góp phn vào thành tích chung của ngành Nội vụ, được các đơn v trong Cụm thi đua bình xét, suy tôn.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho tập thể Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sc trong phong trào thi đua, được các đơn vị trong Cụm thi đua bình xét, suy tôn.

- Bộ trưng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc S Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, được các đơn vị bình xét, suy tôn.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng

- Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 ca Chính phủ, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo áp dụng phù hợp với thành tích đạt được trong phong trào thi đua.

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ ch xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối vi tập thể, cá nhân có đăng ký tham gia thi đua đầu năm và có hồ sơ đề nghị khen thưởng đầy đủ, nộp đúng thời gian quy định.

- Đơn vị được khen thưởng phải có hiệp y khen thưởng của Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được các đơn vị thành viên trong Cụm bình xét, suy tôn.

- Tập th Sở Nội vụ được khen thưởng, các cá nhân thuộc đơn vị đó mới được khen thưởng.

c) Số lượng khen thưởng

- Cờ thi đua cấp Bộ:

Mỗi Cụm thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn 01 đơn vị dẫn đầu xuất sc, tiêu biểu đề nghị Bộ trưng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua.

- Bng khen của Bộ trưởng đi với tập thể:

+- Cụm thi đua có 08 đơn vị trở xuống: Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét tặng 03 Bằng khen:

+ Cụm thi đua có trên 08 đơn vị: Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét tặng 04 Bằng khen

- Bằng khen của Bộ trưởng đối với cá nhân:

Các tập thể S Nội vụ được tặng Cờ thi đua của Bộ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sđược Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, tặng Bằng khen cho 02 cá nhân.

đ) Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy đnh hiện hành, s lượng 01 bộ, gồm:

- Công văn (Tờ trình) đề nghị khen thưởng của đơn vị;

- Biên bn bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng của Cụm thi đua;

- Biên bn họp bình xét khen thưởng của Sở Nội vụ;

- Báo cáo thành tích tập th, cá nhân (theo mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng)

Căn cứ kế hoạch thực hiện công tác tng kết ngành Nội vụ năm 2021, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng sẽ có văn bản hướng dẫn tổng kết, bình xét khen thưởng riêng.

5. Triển khai hoạt động của Cụm thi đua

Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai trong toàn Cụm (Danh sách Cụm thi đua, Cụm trưng, Cụm phó kèm theo).

a) Trách nhiệm của Cụm trưng:

- Xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cụm.

- Tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua đầu năm, xây dựng các tiêu chí thi đua, thang đim phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động ca Cụm.

- Tổ chức và theo dõi việc thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên; phi hợp công tác, t chức trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết; ch trì, phối hợp với Cụm phó chấm đim thi đua cho các đơn vị thành viên; bình xét, suy tôn các danh hiu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, đề ngh tặng Cờ và Bằng khen của Bộ trưởng Nội vụ.

b) Trách nhiệm của Cụm phó:

- Phối hợp với Cụm trưởng trong việc tổ chức các hoạt động của Cụm.

- Giải quyết các công việc khi được Cụm trưng ủy quyền.

c) Hoạt động

Các Cụm thi đua tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, giao lưu, tchức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay.., nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Cụm thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đăng ký đầu năm và các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tiến hành tổng kết, đánh giá công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Cụm thi đua năm 2021; phát động và ký kết giao ước thi đua; bầu Cụm trưng, Cụm phó.

Thời gian:

- Sơ kết 6 tháng đầu năm: tháng 7/2021.

- Tổng kết năm 2021: tháng 11/2021.

Các cụm thực hiện sơ kết, tổng kết phù hợp tình hình phòng, chng Dịch Covid - 19 và chỉ đạo các cp có thẩm quyền bo đảm an toàn.

6. Công tác kiểm tra

Hội đng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất việc trin khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các Cụm thi đua; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc hoạt động của các Cụm thi đua và việc đánh giá, khen thưng hàng năm.

7. Tổ chức thực hiện

- Cụm trưng, Cụm phó Cụm thi đua, Giám đc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức, trin khai thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua của Cụm thi đua và tại đơn vị.

- Thường trực Hội đồng có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội đôn đốc, kim tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua của các Cụm.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mc, đề nghị liên hệ Thường trực Hội đng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua - khen thưởng và Truyền thông, Văn phòng Bộ, điện thoại 02462820337 hoặc 02437957055)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các
đ/c Thứ trưởng;
- Thành viên HĐTĐKT B Nội vụ;
- L
ưu: VT, VP (TĐKT&TT, MH).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 667/BNV-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu667/BNV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2021
Ngày hiệu lực19/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 667/BNV-VP

Lược đồ Công văn 667/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 667/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu667/BNV-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành19/02/2021
        Ngày hiệu lực19/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 667/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua

              Lịch sử hiệu lực Công văn 667/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua

              • 19/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực