Công văn 66963/CT-TTHT

Công văn 66963/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 66963/CT-TTHT 2018 kê khai nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66963/CT-TTHT
V/v Kê khai, nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán - Tư vấn Việt Nam (AACC)
(Địa chỉ: Số 10 ngõ 121, phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội -

MST: 0101100642)

Trả lời công văn số 001-2018/AACC đề ngày 31/7/2018 (nhận ngày 16/8/2018) của Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán - Tư vấn Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về kê khai, nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

+ Tại Khoản 2, Điều 48 quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

“...2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh....”

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại khoản 1, Điều 11 quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT như sau:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp....

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế....”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 quy định về khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

“…1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế....”

- Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

+ Tại Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12, Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế, quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc....”

- Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định về khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

“1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

a) Khai lệ phí môn bài

a.1) Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;...

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc....”

Căn cứ quy định, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

Trường hợp từ tháng 9/2018, Công ty tiến hành cơ cấu lại để thu nhỏ quy mô kinh doanh, theo đó Công ty thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh thì thực hiện các thủ tục thay đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

Sau khi thay đổi, việc kê khai, nộp thuế được thực hiện như sau:

+ Lệ phí môn bài: Chi nhánh thực hiện khai nộp lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

+ Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp Chi nhánh tại TP.HCM không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì Công ty thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

+ Thuế TNCN của người lao động làm việc tại Chi nhánh: Trường hợp Chi nhánh tại TP.HCM không ký hợp đồng lao động, không trả lương cho người lao động, Công ty ký hợp đồng lao động và chi trả toàn bộ tiền lương, tiền công của nhân viên làm việc tại Chi nhánh thì Chi nhánh không phải kê khai nộp thuế TNCN, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

+ Thuế TNDN: Trường hợp Chi nhánh là đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Các nội dung liên quan đến thủ tục của Chi nhánh trước khi thay đổi, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh (Chi cục Thuế Quận 1 - Cục Thuế TP.HCM) để được hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc phát sinh cụ thể đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra 4 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty được biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 66963/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu66963/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2018
Ngày hiệu lực03/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 66963/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 66963/CT-TTHT 2018 kê khai nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 66963/CT-TTHT 2018 kê khai nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu66963/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành03/10/2018
        Ngày hiệu lực03/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 66963/CT-TTHT 2018 kê khai nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 66963/CT-TTHT 2018 kê khai nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc Hà Nội

              • 03/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực