Công văn 672/TCT-CS

Công văn 672/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 672/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13494/CT-TTra2 ngày 30/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Long Huei. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi quy định:

“6. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thm quyn kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng s thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ min thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không hưởng min thuế, giảm thuế đối với s thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm. S thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức thuế sut ưu đãi (nếu có) cơ sở kinh doanh đang được hưởng. Trong thời gian đang min thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện s thuế thu nhập doanh nghiệp min thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì cơ sở kinh doanh chỉ min thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo s thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Ngoài ra cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Điểm 2.8 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi quy định:

“2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi min thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng s thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ min thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng min thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tùy theo li của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

- Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thm quyn kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện s thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được min thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản pháp quy tương ứng từng thời điểm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 672/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu672/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 672/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 672/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu672/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 672/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 672/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            • 23/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực