Công văn 6759/UBND-VP

Công văn 6759/UBND-VP năm 2011 giải quyết vướng mắc trong việc thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Công văn 6759/UBND-VP 2011 giải quyết vướng mắc thu lệ phí trước bạ Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6759/UBND-VP
V/v: Giải quyết một s vướng mắc trong việc thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tnh

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- S Tài chính;
-
Sở Xây dựng;
-
S Tư pháp;
-
Cục Thuế tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét văn bản số 8624/CT-THNVDT ngày 29/9/2011 của cục Thuế tỉnh về việc phản ảnh, kiến nghị giải quyết một s vướng mắc trong việc thu lệ phí trước bạ, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao sở Tài chính chủ trì, phối hợp với s Xây dựng, sở Tư pháp, cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ, tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà, tỷ lệ % chất lượng còn lại của xe và các loại tài sản khác và dự thảo các văn bản liên quan trình UBND tỉnh.

2. Trong thời gian Tỉnh chưa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà và xe trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính ph về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của B Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

a- Đối với giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà: Áp dụng Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 2821/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh BR-VT để tính lệ phí trước bạ cho đến khi có Quyết định thay thế Quyết định số 2821/2006/QĐ-UBND nêu trên.

b- Đối với giá xe gắn máy, ô tô, tàu thuyền, ca nô: Áp dụng theo Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định s 991/QĐ-CT ngày 28/02/2008 của cục Thuế tỉnh để tính lệ phí trước bạ cho đến khi có Quyết định thay thế Quyết định số 991/QĐ-CT nêu trên.

c- Đối với tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của xe ô tô, xe máy, tàu thuyền để tính lệ phí trước bạ: Áp dụng theo như đề xuất của Cục Thuế tỉnh tại văn bản số 8624/CT-THNVDT ngày 29/9/2011.

3. Về giá các loại tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ: Giao cục Thuế tỉnh căn cứ hồ sơ, khảo sát giá thị trường để xác định giá tính lệ phí trước bạ theo quy đnh tại Điều 5 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài Chính; đng gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị kịp thời phản ảnh những vấn đề phát sinh, vưng mắc về sở Tài chính và cục Thuế tỉnh, thống nhất kiến nghị cụ thể và dự thảo văn bản trình UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TtrTU, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên& môi trường;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Lưu VT-TH-CVP. (15)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH




Hồ Văn Niên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6759/UBND-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6759/UBND-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2011
Ngày hiệu lực18/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6759/UBND-VP

Lược đồ Công văn 6759/UBND-VP 2011 giải quyết vướng mắc thu lệ phí trước bạ Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6759/UBND-VP 2011 giải quyết vướng mắc thu lệ phí trước bạ Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6759/UBND-VP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành18/11/2011
        Ngày hiệu lực18/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6759/UBND-VP 2011 giải quyết vướng mắc thu lệ phí trước bạ Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6759/UBND-VP 2011 giải quyết vướng mắc thu lệ phí trước bạ Bà Rịa Vũng Tàu

           • 18/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực