Công văn 677/TCT-CS

Công văn số 677/TCT-CS về việc thù lao của thành viên Hội đồng quản trị do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 677/TCT-CS thù lao của thành viên Hội đồng quản trị


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 677/TCT-CS
V/v thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

 

Kính gửi: Công ty Điện Gia Lai.

Trả lời công văn số 551/CTĐ-KTKH ngày 10/10/2007 của Công ty Điện Gia Lai về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 117 Luật Doanh nghiệp quy định:

“2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

...

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ... được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên”.

Tại điểm 2.3.d Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ” không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, tức là không ký hợp đồng lao động với Công ty, không phụ trách công việc chuyên môn hoặc quản lý trong Công ty thì tiền thù lao trả cho các cá nhân này để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Điện Gia Lai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Gia Lai;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 677/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu677/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 677/TCT-CS

Lược đồ Công văn 677/TCT-CS thù lao của thành viên Hội đồng quản trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 677/TCT-CS thù lao của thành viên Hội đồng quản trị
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu677/TCT-CS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành30/01/2008
     Ngày hiệu lực30/01/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 677/TCT-CS thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

           Lịch sử hiệu lực Công văn 677/TCT-CS thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

           • 30/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực