Công văn 678/BTP-KSTT

Công văn 678/BTP-KSTT năm 2016 tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 678/BTP-KSTT đôn đốc thực hiện quyết định 08/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/BTP-KSTT
V/v tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của TTgCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và đôn đốc hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2901/BTP-KSTT ngày 11 tháng 8 năm 2015, các Bộ, ngành cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, đáng chú ý có Bộ Công Thương và Ngân hàng Chính sách xã hội đã sớm ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số Bộ, ngành chưa quan tâm đến tiến độ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp tình hình, kết quả cụ thể như sau:

1. Thực hiện đơn giản hóa các nhóm TTHC trọng tâm

a) Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành phương án đơn giản hóa TTHC, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Các Bộ: Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế ngành đã rà soát, gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

c) Bộ Tư pháp, Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

d) Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng chưa hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa để gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Thực hiện rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC tại các cấp chính quyền

a) Các Bộ, ngành đã hoàn tất việc ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC, gồm: Công an; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; y ban Dân tộc; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngân hàng chính sách xã hội; Quốc phòng; Nội vụ.

b) Có 06 Bộ đã ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC theo từng lĩnh vực nhưng đến nay vẫn còn TTHC ở một số lĩnh vực chưa được các Bộ công bố chuẩn hóa, gồm: Bộ Tư pháp; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng.

c) Còn bốn (04) Bộ chưa ban hành quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính, gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Xin gửi kèm Biu tng hợp tình hình, kết quả thực hiện việc chun hóa TTHC tại các Bộ, cơ quan Trung ương)

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg trong Quý I/2016, các Bộ, ngành Trung ương cùng với Bộ Tư pháp và các địa phương phải hoàn thành công tác sơ kết thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước yêu cầu nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc Phòng khẩn trương hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC để gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá trước ngày 30/3/2016. Trên cơ sở ý kiến đánh giá của Bộ Tư pháp, hoàn thiện phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định.

2. Đối với các Bộ, ngành đã hoàn thành việc ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC, khẩn trương nhập dữ liệu TTHC đã được công bố chuẩn hóa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và nhân bản gửi các địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Tài liệu Hướng dẫn sử dụng đăng tải trên CSDLQG về TTHC (http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Hdsd/Hdsd.rar).

3. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa hoàn thành việc công bố chun hóa TTHC (trong đó có các Bộ còn một số lĩnh vực chưa công bố chuẩn hóa), đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc khẩn trương trình ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC, gửi Bộ Tư pháp và y ban nhân dân cấp tỉnh ngay sau khi ban hành quyết định; đồng thời hoàn thành việc nhập dữ liệu và nhân bản gửi các địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Tài liệu nêu trên; đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2016.

Trên đây là thông tin và đề nghị của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 08/QĐ-TTg Rất mong các Bộ, ngành quan tâm thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, ngành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- VPCP (để phối hợp);
- Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan (để phối hợp);
- Bộ TP: Bộ trưởng (để báo cáo); Văn phòng Bộ (để biết); Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTT (5). KTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NGÀNH
(Kèm theo Công văn s: 678/BTP-KSTT, ngày 09/3/2016 của Bộ Tư pháp)

STT

Bộ, ngành

Chưa ban hành QĐ công bố TTHC

Đã ban hành quyết định công bố TTHC

Kết quả cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

1

Bộ Công an

 

x

 

2

Bộ Công Thương

 

x

Đang nhập dữ liệu TTHC

3

Bộ Giao thông vận tải

 

x

Đang nhập dữ liệu TTHC

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

x

 

 

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

x

Đang nhập dữ liệu TTHC

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

x

 

7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x (ban hành nhiều QĐ công bố theo từng lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố)

 

8

Bộ Ngoại giao

x

 

 

9

Bộ Nội vụ

 

x (ban hành nhiều QĐ công bố theo từng lĩnh vực)

 

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

x

 

 

11

Bộ Quốc Phòng

 

x

 

12

Bộ Tài chính

 

x (Đã ban hành Quyết định công bố lĩnh vực Hải quan)

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

x (Công bố riêng theo lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố chuẩn hóa)

 

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

x

 

 

15

Bộ Tư pháp

 

x (Công briêng theo lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố chuẩn hóa)

 

16

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

 

x

 

17

Bộ Xây dựng

 

x (Công briêng theo lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố chuẩn hóa)

 

18

Bộ Y tế

 

x

 

19

Ngân hàng Nhà nước VN

 

x

 

20

Thanh tra Chính phủ

 

x

 

21

y ban dân tộc

 

x

Đang nhập dữ liệu

22

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

x

 

23

Ngân hàng chính sách xã hội

 

x

Đã hoàn thành

24

Ngân hàng phát triển VN

 

x

Đã hoàn thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 678/BTP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu678/BTP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2016
Ngày hiệu lực09/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 678/BTP-KSTT đôn đốc thực hiện quyết định 08/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 678/BTP-KSTT đôn đốc thực hiện quyết định 08/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu678/BTP-KSTT
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành09/03/2016
        Ngày hiệu lực09/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 678/BTP-KSTT đôn đốc thực hiện quyết định 08/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 678/BTP-KSTT đôn đốc thực hiện quyết định 08/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016

             • 09/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực