Công văn 679/QLCL-CL2

Công văn 679/QLCL-CL2 năm 2014 xin ý kiến vấn đề liên quan đến công tác thanh, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 679/QLCL-CL2 năm 2014 công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 679/QLCL-CL2
V/v xin ý kiến một số vấn đề liên quan đến công tác thanh, kiểm tra chất lượng, ATTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đắk Lăk

Phúc đáp văn bản số 28/QLCL-TTPC ngày 10/4/2014 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đắk Lăk về việc xin ý kiến một số vấn đề liên quan đến công tác thanh, kiểm tra chất lượng, ATTP, Cục Quản lý Cht lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Việc lập biên bản kiểm tra, đánh giá xếp loại cho cơ sở.

- Khi dùng Biểu mẫu 02 (ban hành kèm theo Công văn số 1997/BNN-QLCL ngày 16/7/2013) để kiểm tra, đánh giá phân loại (A, B, C) không có quy định ly mẫu kiểm tra, cơ quan kiểm tra vẫn có thể thực hiện ly mu theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 7 Văn bản hp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 14/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Văn bản hợp nht).

- Nếu trường hợp có lấy mẫu, khi kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện lập Biên bản kiểm tra theo đúng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điu 13 của Văn bản hp nhất và có xếp loại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điu 13 của Văn bản hp nhất.

- Trường hp sau khi kiểm nghiệm mẫu không đạt thì xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 13 của Văn bản hp nhất và việc xếp loại cho cơ sở theo quy định tại Điều 8 của Văn bản hợp nhất.

2. Về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

- Các chức danh có thẩm quyền được lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; như vậy, Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở theo Văn bản hp nht không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

- Trường hợp Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kiểm tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Trưng Đoàn kim tra có trách nhiệm báo cáo với người có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm (nếu có vi phạm) theo đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Công tác xử phạt vi phạm hành chính.

- Nguyên tc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điu 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện cơ sở có vi phạm hành chính về các hành vi sau:

+ Không có Giy chng nhận đủ điu kiện đăng ký kinh doanh hoặc có nhưng đã hết hạn thì áp dụng Nghị định 185/2013/NĐ-CP.

+ Không có Giy chứng nhận cơ sở đủ điu kiện về an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn thì áp dụng Nghị định 178/2013/NĐ-CP.

4. V chế đ bồi dưỡng đi với công chức thanh tra chuyên ngành.

Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành được tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quyết định thanh tra hoặc quyết định phân công công chức tiến hành thanh tra độc lập của người có thẩm quyn (Điều 3 Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg).

vậy, Công chức thanh tra chuyên ngành khi tham gia các đoàn kiểm tra v đánh giá phân loại cơ sở theo Văn bản hợp nhất thì không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này.

Đ nghị Chi cục nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Phòng CL1, TTPC (biết);
-
Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 679/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu679/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2014
Ngày hiệu lực23/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 679/QLCL-CL2 năm 2014 công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 679/QLCL-CL2 năm 2014 công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu679/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành23/04/2014
        Ngày hiệu lực23/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 679/QLCL-CL2 năm 2014 công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 679/QLCL-CL2 năm 2014 công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm

           • 23/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực