Công văn 679/TCT-CS

Công văn số 679/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hạch toán độc lập do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 679/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chi nhánh hạch toán độc lập


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 679/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3384/CT-TTHT ngày 21/12/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hạch toán độc lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN và tại Mục I, Mục II, Mục III, điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập. Các trường hợp còn lại đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Tại Điểm 29 Mục IV Phần B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định “dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tại điểm 2b Mục IV Phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Tea Kwang Vina Industrial năm 2008 có dự án thành lập Chi nhánh hạch toán độc lập sản xuất giầy thể thao tại KCN Agtex Long Bình (KCN do Ban quản lý các KCN Đồng Nai ra Quyết định thành lập), sử dụng thường xuyên khoảng 3.500 lao động thì:

- Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

- Chi nhánh đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Chi nhánh không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 679/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 679/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2008
Ngày hiệu lực 30/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 679/TCT-CS

Lược đồ Công văn 679/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chi nhánh hạch toán độc lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 679/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chi nhánh hạch toán độc lập
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 679/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 30/01/2008
Ngày hiệu lực 30/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 679/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chi nhánh hạch toán độc lập

Lịch sử hiệu lực Công văn 679/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chi nhánh hạch toán độc lập

  • 30/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực