Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 đánh giá tình hình thực hiện báo cáo đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2013 và xây dựng kế hoạch 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 đánh giá báo cáo đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6822/BKHĐT-ĐTNN
V/v đánh giá tình hình thực hiện báo cáo ĐTNN 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2013 và xây dựng kế hoạch 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 3257/BKHĐT-ĐTNN ngày 29 tháng 5 năm 2013 gửi UBND các địa phương đề nghị báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý II, 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2013 và xây dựng kế hoạch 2014, thời hạn báo cáo trước ngày 20/6/2013. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo của các địa phương đến hết tháng 8 năm 2013 như sau.

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ II, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013, ƯỚC CẢ NĂM 2013 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2014.

1. Về số lượng các địa phương gửi báo cáo

Tính đến hết tháng 8 năm 2013 có 62/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã gửi báo cáo đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng đầu năm 2013 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hình thức báo cáo cụ thể như sau:

Hình thức

Số lượng

Tỷ lệ

Báo cáo bằng văn bản

59

93,65%

Báo cáo bằng thư điện tử

54

85,71%

Cả hai hình thức trên

52

82,5%

Tỉnh Sơn La chưa báo cáo đầu tư nước ngoài.

2. Về thời hạn báo cáo

Có 42 địa phương báo cáo đúng thời hạn quy định (bao gồm cả báo cáo bằng thư điện tử, chiếm 66,67% tổng số báo cáo).

Có 29 địa phương báo cáo trễ hạn (chiếm 46,77% tổng báo cáo) là các địa phương sau đây (theo thứ tự a, b, c): Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Dương, Cà Mau, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Việc gửi báo cáo không đúng hạn ở các địa phương có số lượng dự án FDI lớn gây khó khăn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.

3. Về tuân thủ mẫu biểu báo cáo

Có 59/62 địa phương báo cáo đúng biểu mẫu quy định.

Ba tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Quảng Nam báo cáo chưa đúng biểu mẫu quy định.

Việc sử dụng đúng các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu là cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chính xác số liệu về đầu tư nước ngoài trên phạm vi cả nước, để tiến tới sử dụng phần mềm tự động tổng hợp dữ liệu báo cáo trực tuyến trong các kỳ báo cáo.

4. Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo

Trong số 62 báo cáo có 41 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 66,13%.

Một số địa phương tích cực, chủ động gửi báo cáo đầy đủ thông tin trong báo cáo Quý II như: TP.Hồ Chí Minh, An Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Một số địa phương báo cáo thiếu thông tin về tình hình thực hiện dự án, số lao động, doanh thu, nộp ngân sách ở biểu 1.1 như: Quảng Nam, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Long An, Lào Cai, Kon Tum

Một số tỉnh còn thiếu những thông tin tên nhà đầu tư, trụ sở công ty; thiếu biểu số liệu như: Hà Nội, Quảng Nam.

(Đánh giá cụ thể về báo cáo quý II, 6 tháng, ước cả năm 2013 của các địa phương tại Phụ lục kèm theo).

II. KIẾN NGHỊ

Hiện nay, trong bối cảnh phân cấp toàn diện công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài cho các địa phương, nguồn thông tin từ các địa phương là nguồn thông tin quan trọng và duy nhất để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể tổng hợp, phân tích và đánh giá về thực trạng và xu hướng của tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các địa phương chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tình hình ĐTNN hàng Quý và báo cáo cần đầy đủ chính xác các thông tin trong biểu mẫu cũng như tuân thủ thời hạn báo cáo.

Trên cơ sở tình hình thực hiện báo cáo ĐTNN theo quý của các địa phương, để báo cáo đúng quy định và có chất lượng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các đầu mối tổng hợp tình hình ĐTNN nhanh chóng gửi báo cáo 6 tháng, ước cả năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các địa phương đã nộp báo cáo nhưng còn thiếu biểu số liệu, thiếu thông tin, đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các đầu mối tổng hợp ĐTNN trên địa bàn tiến hành hoàn chỉnh biểu số liệu theo mẫu gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2013 cùng với báo cáo quý III, 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2013.

3. UBND các địa phương cử cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo FDI trên cả địa bàn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tránh hiện tượng thiếu số liệu của một số đầu mối quản lý FDI trên phạm vi của tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự phối hợp tích cực của một số địa phương trong việc báo cáo hàng tháng tình hình cấp mới, tăng vốn cũng như tình hình triển khai hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Bình Dương cũng tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc báo cáo hàng tháng tuy nhiên thông tin dự án địa phương cung cấp chưa đầy đủ, chi tiết theo biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ảnh hưởng đến công tác cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo tháng. Đây là các tỉnh, thành phố lớn, thu hút nhiều dự án FDI trên cả nước vì vậy đề nghị Bình Dương và Hà Nội tích cực cập nhật, báo cáo tình hình biến động FDI hàng tháng chi tiết và kịp thời hơn trong thời gian tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan trong việc chấp hành chế độ báo cáo thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực của Quý cơ quan trong thời gian tới./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- SKHĐTN các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- BQL các KCN, KKT, KCX, KCNC cấp tỉnh;
- BQL KCNC Hòa Lạc;
- Lưu VT, KTT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTNN QUÝ II NĂM 2013

(Kèm theo công văn số 6822/BKHĐT-ĐTNN ngày 12 tháng 9 năm 2013)

TT

Địa phương

Báo cáo bằng văn bản

Báo cáo bằng email

Trễ hạn (cả bằng văn bản và email)

Nhận xét

Về mẫu

Về thông tin

Ghi chú

Số công văn

Ngày BC

Ngày nhận báo cáo

Sở KH&ĐT

Ban Quản lý

Ngày nhận email

Đúng

Không đúng

Đủ

Chưa đủ hoặc chưa đúng

1

An Giang

586/SKHĐT-ĐKKD

433/BC-BQLKKT

24/6/2013

18/06/2013

27/6/2013

18/06/2013

x

 

x

20/6/2013

14/06/2013

 

x

 

x

 

 

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

4569/UBND-VP

05/07/2013

10/07/2013

 

x

12/06/2013

x

x

 

x

 

 

3

Bắc Giang

178/BC-SKH&ĐT

19/06/2013

24/06/2013

x

 

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

4

Bắc Kạn

76/BC-SKH&ĐT

219/BC-UBND

21/06/2013

4/7/2013

28/06/2013

5/7/2013

 

 

 

x

x

 

 

 

 

5

Bạc Liêu

141/BC-UBND

01/07/2013

04/07/2013

x

 

18/06/2013

 

x

 

x

 

 

6

Bắc Ninh

211/KH-KTĐN

446/BQL-ĐT

20/06/2013

17/6/2013

01/07/2013

21/06/2013

x

 

x

24/6/2013

18/06/2013

x

x

 

 

x

Thiếu thông tin về vốn thực hiện từ phía nước ngoài trong biểu 1.1

7

Bến Tre

187/BC-UBND

233/KCN-KHĐT

20/06/2013

14/6/2013

25/06/2013

17/06/2013

 

x

x(TTXTDT)

17/6/2013

18/6/2013

 

x

x

 

x

x

 

 

8

Bình Định

524/SKHĐT-TTXT

908/BQL-QLĐT

19/06/2013

17/6/2013

27/06/2013

24/6/2013

x

x

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

9

Bình Dương

 

 

 

x

 

09/08/2013

x

x

 

 

x

Thiếu báo cáo bằng văn bản

10

Bình Phước

625/SKHĐT-KTĐN

17/06/2013

20/06/2013

x

 

17/06/2013

 

x

 

x

 

 

11

Bình Thuận

1796/SKHĐT-HTĐT

14/06/2013

21/06/2013

x

 

17/06/2013

 

x

 

 

x

Thiếu thông tin dự kiến 2014 về doanh thu, số lao động, nộp ngân sách và tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư

12

Cà Mau

3112/UBND-KT

65/BC-BQL

21/06/2013

20/06/2013

25/6/2013

24/06/2013

 

x

24/06/2013

x

 

x

 

x

Thiếu số liệu kế hoạch 2013 và số liệu dự kiến 2014 trong biểu 1.1

13

Cần Thơ

1332/BC-SKHĐT

18/06/2013

01/07/2013

x

 

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

14

Cao Bằng

529/BC-KH&ĐT

25/06/2013

28/06/2013

x

 

26/06/2013

x

x

 

x

 

 

15

Đà Nẵng

 

 

 

x

 

30/07/2013

x

x

 

x

 

Thiếu báo cáo bằng văn bản

16

Đắk Lắk

857/SKHĐT-KTĐN

118/KCN-QLĐT

18/06/2013

18/6/2013

19/06/2013

20/6/2013

x

 

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

17

Đắk Nông

1100/SKH-HTĐT

17/07/2013

22/07/2013

x

 

16/07/2013

 

x

 

x

 

 

18

Điện Biên

608/BC-SKHĐT

20/06/2013

24/06/2013

 

 

 

x

x

 

x

 

 

19

Đồng Nai

1353/SKHĐT-HTĐT

800/KCNĐN-ĐT

14/06/2013

13/6/2013

21/06/2013

19/6/2013

x

 

19/06/2013

 

x

 

 

x

Báo cáo của Sở thiếu số liệu kế hoạch 2013 và kế hoạch 2014 về doanh thu, số lao động

20

Đồng Tháp

610/SKHĐT-HTĐT

40/KKT-ĐTXD

15/05/2013

13/6/2013

13/06/2013

18/6/2013

 

x

17/06/2013

 

 

x

 

x

Báo cáo của Sở Biểu 1.1 không đúng theo mẫu, thiếu nhiều chi tiết số liệu trong biểu 1.1

Báo cáo của BQL thiếu thông tin về vốn thực hiện và vốn thực hiện phía nước ngoài

21

Gia Lai

2005/UBND-KTTH

25/06/2013

01/07/2013

x

x

18/06/2013

 

x

 

x

 

 

22

Hà Giang

193/BC-UBND

155/BQLKCN-QH

25/06/2013

14/6/2013

27/06/2013

18/6/2013

x

 

24/06/2013

x

x

 

x

 

 

23

Hà Nam

620/SKHĐT-CNGT

19/06/2013

24/06/2013

x

x

20/06/2013

 

x

 

x

 

 

24

Hà Nội

115/BC-UBND

363/CNCBL-HTĐT

28/06/2013

28/6/2013

02/07/2013

5/7/2013

 

 

 

x

x

 

 

x

Biểu 1.2 một số dự án thiếu thông tin về nhà đầu tư nước ngoài, thời hạn thực hiện dự án

25

Hà Tĩnh

449/BC-SKH

75/BC-KKT

20/06/2013

21/6/2013

27/06/2013

25/6/2013

x

 

24/06/2013

x

x

 

x

 

 

26

Hải Dương

599/BC-KHĐT-KTĐN

434/BC-KCN

07/06/2013


10/6/2013

17/06/2013


13/06/2013

 

x

10/06/2013

 

x

 

 

x

Thiếu ước thực hiện năm 2013 và kế hoạch 2014 về nộp ngân sách trong biểu 1.1

27

Hải Phòng

88/BC-KHĐT

19/06/2013

26/06/2013

x

 

x

20/6/2013

17/6/2013

 

x

 

x

 

 

28

Hậu Giang

455/SKHĐT-HTKTĐN

305/BQL-QLĐT

1/7/2013


11/06/2013

5/7/2013


14/06/2013

x

x

10/7/2013


11/6/2013

x

x

 

 

x

Thiếu số liệu kế hoạch 2013, Kế hoạch 2014 về tình hình cấp GCNĐT trong biểu 1.1

29

Hòa Bình

780/SKHĐT-HTĐT

19/06/2013

28/06/2013

x

 

24/06/2013

x

x

 

x

 

 

30

Hưng Yên

558/BC-SKHĐT

345/BC-BQL

24/06/2013

20/6/2013

27/06/2013

25/6/2013

x

 

20/06/2013

 

x

 

 

x

Nhầm số liệu năm 2012 với số liệu kế hoạch 2013 trong phần cả năm 2013

31

Khánh Hòa

1231/SKHĐT-HTĐT

301/KKT-QLĐT

28/6/2013

14/6/2013

11/07/2013

25/6/2013

 

x

17/06/2013

x

x

 

x

x

Báo cáo của Sở thiếu số liệu Dự kiến 2014 về tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư

32

Kiên Giang

149/BC-UBND

42/BC-BQLKKT

01/07/2013

13/6/2013

08/07/2013

24/6/2013

x

 

29/06/2013

x

x

 

x

 

 

33

Kon Tum

1139/SKHĐT-DN

08/07/2013

17/07/2013

 

x

17/06/2013

 

x

 

 

x

Thiếu thông tin về các chỉ tiêu doanh thu, số lao động, nộp ngân sách trong biểu 1.1

34

Lai Châu

457/BC-SKHĐT

20/06/2013

28/06/2013

 

 

 

x

x

 

x

 

 

35

Lâm Đồng

61/BC-KHĐT-HTĐT

299/BC-KCN

20/06/2013

14/6/2013

25/06/2013

14/6/2013

x

x

21/6/2013

13/06/2013

x

x

 

x

 

 

36

Lạng Sơn

 

 

 

x

 

17/06/2013

 

x

 

x

 

Thiếu báo cáo bằng văn bản

37

Lào Cai

376/BC-SKH

19/06/2013

25/06/2013

x

 

x

20/6/2013

18/06/2013

 

x

 

 

x

Thiếu thông tin tình hình thực hiện năm 2012 trong biểu 1.1

Báo cáo mail của BQL thiếu một số thông tin trong biểu 1.1

38

Long An

208/BC-SKHĐT

600/BQLKKT-KHĐT

19/6/2013

24/06/2013

27/6/2013

28/06/2013

 

 

 

x

x

 

 

x

Thiếu thông tin về vốn đầu tư thực hiện phía nước ngoài trong biểu 1.1

39

Nam Định

429/SKHĐT-KTDV&DN

20/06/2013

26/06/2013

x

 

21/06/2013

x

x

 

x

 

 

40

Nghệ An

1212/SKHĐT-KTĐN

18/06/2013

19/06/2013

x

 

19/06/2013

 

 

 

 

x

Sai thông tin ước thực hiện năm 2013 về số dự án cấp mới 12,7 dự án?)

41

Ninh Bình

1038/BC-KHĐT

25/06/2013

27/06/2013

x

 

x

25/6/2013

19/06/2013

x

x

 

 

x

Thiếu thông tin chỉ tiêu nộp ngân sách trong biểu 1.1

42

Ninh Thuận

1248/SKHĐT-EDO

21/06/2013

21/06/2013

x

 

20/06/2013

 

x

 

x

 

 

43

Phú Thọ

500/SKH&ĐT-KTĐN

19/06/2013

26/06/2013

x

 

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

44

Phú Yên

195/SKHĐT-KTĐN

11/06/2013

13/06/2013

x

x

11/06/2013

 

x

 

x

 

 

45

Quảng Bình

695/UBND-KTTH

27/06/2013

12/07/2013

x

 

17/06/2013

 

x

 

x

 

 

46

Quảng Nam

151/BC-SKHĐT

28/06/2013

02/07/2013

 

x

21/06/2013

x

 

x

 

x

Số báo cáo Quý II và ước tính cả năm 2013 thay vì phải báo cáo 6 tháng, ước cả năm 2013 và dự kiến kế hoạch 2014. Mới chỉ có báo cáo lời, thiếu bảng biểu kèm theo.

Báo cáo email của BQL thiếu nhiều thông tin số liệu trong biểu 1.1

47

Quảng Ngãi

577/BC-SKHĐT-KTĐN

19/06/2013

24/06/2013

x

 

20/06/2013

 

x

 

x

 

 

48

Quảng Ninh

1311/KHĐT-KTĐN

683/KKT-QLĐT

18/6/2013

14/06/2013

25/6/2013

20/06/2013

x

 

20/06/2013

 

x

 

x

 

 

49

Quảng Trị

95/BC-SKH-KTĐN

29/07/2013

02/08/2013

 

 

 

x

x

 

x

 

 

50

Sóc Trăng

905/CTUBND-HC

182/BQL-ĐTDN

28/06/2013

12/6/2013

04/07/2013

18/6/2013

 

 

 

x

x

 

x

 

 

51

Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không nhận được báo cáo

52

Tây Ninh

149/BC-UBND

28/06/2013

08/07/2013

x

 

28/06/2013

x

x

 

x

 

 

53

Thái Bình

224/BC-SKHĐT

181/BQLKCN-ĐT

26/06/2013

18/6/2013

02/07/2013

21/6/2013

x

 

25/06/2013

x

x

 

 

x

Thiếu số liệu về kế hoạch 2013, ước thực hiện 2013 về số liệu cấp và điều chỉnh dự án trong biểu 1.1

54

Thái Nguyên

731/SKHĐT-DN

295/BQL-ĐTDN

20/06/2013

17/06/2013

25/6/2013

19/06/2013

x

 

x

21/6/2013

19/06/2013

x

x

 

 

x

Báo cáo của Sở thiếu thông tin về kế hoạch 2013, ước thực hiện 2013 và kế hoạch 2014 về tình hình cấp GCNĐT

Báo cáo của BQL thiếu thông tin về tình hình thực hiện năm 2012, thông tin kế hoạch 2014 về doanh thu nộp ngân sách

55

Thanh Hóa

1261/SKHĐT-KTĐN

17/06/2013

19/06/2013

x

 

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

56

Thừa Thiên Huế

1085/BC-SKHĐT

276/KKT-XT

19/06/2013

18/6/2013

28/06/2013

24/6/2013

x

 

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

57

Tiền Giang

863/SKH&ĐT-ĐKKD

220/BQL-ĐT

19/06/2013

21/6/2013

27/06/2013

25/6/2013

x

x

19/06/2013

 

x

 

x

 

 

58

TP. Hồ Chí Minh

3747/UBND-ĐT

549/KCNC-DN

1794/BC-BQL

22/7/2013

25/06/2013

18/6/2013

26/7/2013

03/07/2013

24/6/2013

 

x

 

 

x

 

20/6/2013

18/06/2013

 

x

 

x

 

 

59

Trà Vinh

188/BC-SKHĐT

18/06/2013

21/06/2013

 

 

 

x

x

 

 

x

Thiếu thông tin về kế hoạch 2013 trong biểu 1.1

60

Tuyên Quang

243/BC-SKH

19/06/2013

21/06/2013

x

 

20/06/2013

 

x

 

 

x

Thiếu thông tin kế hoạch 2013, ước thực hiện 2013 và kế hoạch 2014 về tình hình cấp GCNĐT trong biểu 1.1; thiếu thông tin chỉ tiêu nộp ngân sách

61

Vĩnh Long

1839/UBND-KTTH

01/07/2013

03/07/2013

x

 

01/07/2013

x

x

 

x

 

 

62

Vĩnh Phúc

90/BC-SKHĐT

20/06/2013

25/06/2013

x

 

21/06/2013

x

x

 

x

 

 

63

Yên Bái

237/BC-SKHĐT

13/06/2013

18/06/2013

x

 

17/06/2013

 

x

 

x

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6822/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2013
Ngày hiệu lực12/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 đánh giá báo cáo đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 đánh giá báo cáo đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6822/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐào Quang Thông
        Ngày ban hành12/09/2013
        Ngày hiệu lực12/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 đánh giá báo cáo đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 đánh giá báo cáo đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu

              • 12/09/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/09/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực