Công văn 6855/BNN-VP

Công văn 6855/BNN-VP năm 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6855/BNN-VP 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg giải quyết thủ tục qua bưu chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6855/BNN-VP
V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục;
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: Khoa học công nghệ & Môi trường, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới;
- Trung tâm tin học và Thống kê.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg); Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Văn phòng Bộ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, trình Bộ công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018;

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của các đơn vị. Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất;

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thực hiện có hiệu quả Bản thỏa thuận hợp tác đã ký ngày 17/8/2018 với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg .

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg , Thông tư số 45/2016/QĐ-TTg tiếp nhận hồ sơ trả kết quả">17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Thông tư số 45/2016/QĐ-TTg tiếp nhận hồ sơ trả kết quả">17/2017/TT-BTTTT). Phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) danh mục thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; những thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018;

- Phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện kết nối mạng thông tin để phục vụ việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Xây dựng, ban hành và công bố công khai quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch thông tin (trực tuyến). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2018;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tập huấn cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nếu cần), đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân;

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Trung Tâm Tin học và Thống kê

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện kết nối mạng thông tin giữa hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo quy định tại Thông tư số 45/2016/QĐ-TTg tiếp nhận hồ sơ trả kết quả">17/2017/TT-BTTTT .

- Điều phối, xử lý khắc phục khi xảy ra sự cố về kết nối mạng thông tin.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

Thuộc tính Công văn 6855/BNN-VP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6855/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày hiệu lực 04/09/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6855/BNN-VP

Lược đồ Công văn 6855/BNN-VP 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg giải quyết thủ tục qua bưu chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6855/BNN-VP 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg giải quyết thủ tục qua bưu chính
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6855/BNN-VP
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hà Công Tuấn
Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày hiệu lực 04/09/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6855/BNN-VP 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg giải quyết thủ tục qua bưu chính

Lịch sử hiệu lực Công văn 6855/BNN-VP 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg giải quyết thủ tục qua bưu chính

  • 04/09/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực