Công văn 68919/CT-TTHT

Công văn 68919/CT-TTHT năm 2017 các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 68919/CT-TTHT 2017 Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68919/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ Sân Bay
(Đ/c: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)
MST: 0104960269

Trả lời công văn số 501/2017/ASG ngày 19/6/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ Sân Bay hỏi về ưu đãi thuế TNDN và công văn số 75/2017/ASG ngày 09/8/2017 của đơn vị về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 2 Điều 10 quy định:

“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đu tư, địa bàn ưu đãi đu tư xác định ưu đãi như sau:

...b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vn tải được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kin ưu đãi về đa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoc điểm đến thuc đa bàn thành lập dự án đầu tư.

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì:

(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn.

(ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.

+ Tại Khoản 3 Điều 10 quy định:

“3. Sa đi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định s 218/2013/NĐ-CP là:

...- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (k cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

...Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vn kế thừa tài sản, địa đim kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ đ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nht được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

…”

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư s 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới ti Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nm trên đa bàn có điều kin - kinh tế xã hội thun li).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận li quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đi với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có)”.”

- Căn cứ Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 1 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.”

+ Tại Điều 22 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số l được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, s l được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện đ áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

- Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, quy định:

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

- Căn cứ Điều 233 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội, quy định về dịch vụ logistics:

“Điều 233. Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyn, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc:

“2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ -gi-stíc là thương nhân tổ chức thực hiện dịch vụ lô-gi-stíc cho khách hàng bằng cách tự mình thực hiện hoặc thuê li thương nhân khác thực hiện mt hoc nhiều công đon của dch v đó.”

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã s dự án 8547475288 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 18/01/2017 cho nhà đầu tư Công ty cổ phần dịch vụ Sân bay.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ đơn vị cung cấp, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ Sân bay (trụ sở tại Hà Nội) có dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ logistics tại Bắc Ninh được Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 18/01/2017 tại địa bàn Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và giao cho Chi nhánh công ty đóng tại tỉnh Bắc Ninh thay mặt công ty trực tiếp thực hiện dự án này (Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, công ty khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Chi nhánh theo quy định), nếu địa bàn thực hiện dự án đầu tư không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi và dự án đầu tư này độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động, không thuộc trường hợp dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì dự án này là dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Thu nhập từ dự án đầu tư này của Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

- Công ty xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi về địa bàn như sau:

+ Đối với hoạt động dịch vụ vận tải tại địa bàn Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và các khu vực lân cận thì Công ty chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

+ Đối với hoạt động dịch vụ khai thác hàng, cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa, bốc, xếp dỡ hàng hóa cho khách hàng, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải như làm thủ tục hải quan, bao gói hàng hóa, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa, dịch vụ cho thuê xe ô tô phát sinh thu nhập trong hoặc ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì công ty chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

- Trường hợp công ty thuê lại thương nhân khác thực hiện một hoặc nhiều công đoạn của dịch vụ logistics nếu trên, công ty thực hiện những công đoạn còn lại của dịch vụ để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì thu nhập của công ty từ việc thực hiện dịch vụ này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi về địa bàn nếu dịch vụ vận tải có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải như làm thủ tục hải quan, bao gói hàng hóa, dỡ hàng hóa... phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

- Các ưu đãi về thuế TNDN nêu trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần dịch vụ Sân Bay biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm
tra thuế số 4;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG





Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 68919/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 68919/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/10/2017
Ngày hiệu lực 23/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 68919/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 68919/CT-TTHT 2017 Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 68919/CT-TTHT 2017 Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 68919/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 23/10/2017
Ngày hiệu lực 23/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 68919/CT-TTHT 2017 Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 68919/CT-TTHT 2017 Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

  • 23/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực