Công văn 69/TCT-CS

Công văn 69/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 69/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 8179/CT-TTHT ngày 24/8/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phản ánh về vướng mắc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định, hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 8179/CT-TTHT ngày 24/8/2017 cụ thể: Trường hợp Công ty TNHH nghiên cứu thị trường công nghệ và bán lẻ GfK Việt Nam cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường, nhập dữ liệu cho tổ chức ở nước ngoài là Công ty GfK Châu á, để GfK Châu Á cung cấp cho khách hàng ở nước ngoài vả được xác định tiêu dùng ở nước ngoài là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 69/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 69/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 69/TCT-CS

Lược đồ Công văn 69/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 69/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 69/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 69/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài

Lịch sử hiệu lực Công văn 69/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài

  • 05/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực