Công văn 690/TCT-CS

Công văn số 690/TCT-CS về việc chi phí trả lãi vay vốn để sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Hoà Phú do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 690/TCT-CS chi phí trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Hoà Phú


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 690/TCT-CS
V/v chi phí trả lãi vay.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 110/CTBT-TTHT ngày 15/1/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về chi phí trả lãi vay vốn để sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Hoà Phú, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.16 Mục III Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi phí sau không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế: “Phần chi phí lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính vượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Phần chi phí lãi tiền vay của các đối tượng khác vượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay hoặc phần chi phí lãi tiền vay vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chức tín dụng mà cơ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch.

Các khoản chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh đã đi vào sản xuất kinh doanh”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Liên doanh Hoà Phú đã góp đủ phần vốn góp theo tiến độ được ghi trong giấy phép đầu tư thì số tiền trả lãi vay ngoài phần vốn góp theo tiến độ nếu không vi phạm điều kiện về lãi suất theo quy định trên thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 690/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 690/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2008
Ngày hiệu lực 30/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 690/TCT-CS chi phí trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Hoà Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 690/TCT-CS chi phí trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Hoà Phú
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 690/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 30/01/2008
Ngày hiệu lực 30/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 690/TCT-CS chi phí trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Hoà Phú

Lịch sử hiệu lực Công văn 690/TCT-CS chi phí trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Hoà Phú

  • 30/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực