Công văn 691/TCT-DNNCN

Nội dung toàn văn Công văn 691/TCT-DNNCN 2023 hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/TCT-DNNCN
V/v: Triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/6/2020 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2529/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. HCM v/v triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đăng ký xe trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. HCM. Trên cơ sở kết quả thí điểm dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai LPTB ô tô, xe máy như sau:

1. Phạm vi triển khai

- Triển khai khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy trên toàn quốc thông qua hệ thống thuế điện tử phân hệ cá nhân (https://canhan.gdt.gov.vn).

Quy trình kê khai LPTB điện tử được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn này.

2. Đối tượng triển khai

Triển khai khai điện tử LPTB đối với các phương tiện là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu, không bao gồm: ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pick up, ô tô tải Van), ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp được miễn LPTB và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện.

3. Tổ chức triển khai

3.1 Thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai

- Tổ triển khai của Tổng cục Thuế:

+ Thành phần gồm: Lãnh đạo và công chức Vụ QLT DNNCN, Cục CNTT, Vụ TTHT.

+ Nhiệm vụ: Tổ chức triển khai, hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuế thực hiện các nội dung triển khai theo kế hoạch; phối hợp với Tổ triển khai Cục Thuế xử lý các vướng mắc về kỹ thuật và nghiệp vụ.

- Tổ chỉ đạo tại Cục Thuế:

+ Thành phần gồm: 01 Lãnh đạo Cục Thuế là tổ trưởng, các thành viên bao gồm lãnh đạo các phòng: Phòng có chức năng quản lý LPTB đối với ôtô, xe máy, phòng Tuyên truyền và hỗ trợ NNT, phòng Công nghệ thông tin và lãnh đạo các Chi cục Thuế trực thuộc.

+ Nhiệm vụ: Tiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục Thuế và đôn đốc chỉ đạo Tổ triển khai, các đơn vị liên quan thực hiện; Xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai; Báo cáo kết quả triển khai, các vướng mắc phát sinh (nếu có); Giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham gia triển khai.

- Tổ triển khai tại Cục Thuế:

+ Thành phần gồm: 01 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên các phòng: Phòng có chức năng quản lý LPTB đối với ôtô, xe máy, Phòng TTHT NNT, Phòng CNTT (tại cấp Cục) và 01 Phụ trách, 01 chuyên viên các đội trước bạ và thu khác, tin học (tại cấp Chi cục). Trong đó tổ trưởng là 01 lãnh đạo phòng được giao chủ trì triển khai.

+ Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ do Tổ chỉ đạo triển khai phân công; Phối hợp với tổ triển khai Tổng cục đảm bảo hệ thống ứng dụng sẵn sàng cho triển khai; phối hợp với các Ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT nộp điện tử LPTB.

Lưu ý:

Cục Thuế gửi danh sách Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai về Tổng cục Thuế (Vụ QLT DNNCN) qua hộp thư điện tử [email protected] ngay sau khi thành lập Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai.

3.2. Nhiệm vụ của các Vụ/đơn vị tại Tổng cục Thuế và Cục Thuế, Chi cục Thuế

a. Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm:

- Vụ TTHT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ DNNCN tổ chức công tác tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên website ngành Thuế và các kênh truyền thông khác.

- Cục CNTT có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về kỹ thuật, vận hành ứng dụng và xử lý các sự cố vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai.

- Vụ DNNCN có trách nhiệm xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ, phối hợp xử lý sai sót trong quá trình triển khai; đề xuất và báo cáo Tổng cục kết quả, vướng mắc phát sinh và lộ trình, kế hoạch triển khai tiếp theo.

b. Cục Thuế có trách nhiệm:

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, mục đích, lợi ích, cách thức nộp LPTB điện tử qua nhiều hình thức: Phát thanh, truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử của Cục Thuế ... đến NNT;

- Thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai để phối hợp xử lý các vướng mắc, sai sót.

c. Chi cục Thuế có trách nhiệm:

- Bố trí nhân sự và phương tiện thực hiện công tác hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ NNT trong quá trình triển khai;

- Báo cáo và phối hợp Cục Thuế để báo cáo Tổng cục Thuế xử lý các trường hợp sai sót trong quá trình triển khai.

Hàng ngày, thực hiện rà soát dữ liệu tại Ứng dụng QLTB-NĐ tại chức năng Báo cáo > Xem và kết xuất sổ > Sổ theo dõi phát sinh, thu nộp LPTB phương tiện > Chọn thời gian cần kiểm tra > Kết xuất file Excel để kiểm tra dữ liệu tờ khai LPTB điện tử và báo cáo Cục Thuế các trường hợp vướng mắc, sai sót (nếu có) để tổng hợp báo cáo Tổng cục.

Lưu ý:

- Đối với Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi áp dụng mức thu LPTB của ô tô con khác với 10%: Cục Thuế bổ sung các mức thu LPTB của ô tô con; ô tô tải pickup, tải Van (đáp ứng điều kiện về số chỗ ngồi và trọng tải để áp dụng 60% mức thu LPTB ô tô con theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022) với hình thức khai LPTB điện tử để xác định mức thu LPTB cho các tờ khai LPTB điện tử.

- Đối với mức thu LPTB của xe máy đăng ký ở địa bàn áp dụng mức thu 5% theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022: Tổng cục Thuế đã thiết lập danh mục các địa bàn trên toàn quốc áp dụng mức thu 5% của xe máy tại thời điểm hiện tại, nếu có thay đổi về địa bàn hành chính làm cơ sở xác định mức thu 5% của xe máy (thay đổi về thành phố trực thuộc TW, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở) thì Cục Thuế gửi kịp thời văn bản đến Tổng cục Thuế (Vụ QLT DNNCN) để điều chỉnh bổ sung vào danh mục địa bàn áp dụng mức thu 5% của xe máy theo quy định.

4. Kế hoạch triển khai:

4.1. Đào tạo:

- Nội dung đào tạo: Hướng dẫn quy trình kê khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy; hướng dẫn sử dụng hệ thống eTax để kê khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy.

- Hình thức đào tạo: Tổng cục Thuế tổ chức đào tạo trực tuyến cho cán bộ Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc.

- Thời gian: 8h30 ngày 17/3/2023.

- Tổng cục Thuế (Vụ QLT DNNCN, Cục CNTT):

+ Vụ QLT DNNCN phối hợp với Cục CNTT chuẩn bị tài liệu đào tạo, chuẩn bị giảng viên.

+ Cục CNTT chuẩn bị giảng viên phối hợp đào tạo, tài liệu đào tạo, đường link tham gia lớp đào tạo và môi trường thực hành.

- Cục Thuế:

+ Bố trí phòng đào tạo, máy chiếu, âm thanh, máy tính có kết nối mạng để học viên thực hành, tham gia đào tạo tập trung tại Cục Thuế; Bố trí cán bộ tin học để hỗ trợ học viên.

+ Thông báo triệu tập học viên để nghe đào tạo tập trung tại Cục Thuế. Tải về tài liệu đào tạo và gửi học viên nghiên cứu trước.

+ Cục Thuế tham gia lớp đào tạo trực tuyến trước 15 phút và đặt tên đăng nhập theo cấu trúc: [CT <Tên Cục Thuế không có dấu>] ví dụ: CT Ha Noi.

Lưu ý:

Tài liệu đào tạo, đường link tham gia lớp đào tạo trực tuyến và hướng dẫn thực hành ở cuối chương trình đào tạo sẽ được Tổng cục Thuế gửi đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố qua hộp thư điện tử.

4.2. Nâng cấp ứng dụng:

- Tổng cục Thuế (Cục CNTT) thực hiện nâng cấp Hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai điện tử LPTB ô tô, xe máy (https://thuedientu.gdt.gov.vn): Ngày 20/3/2023.

5. Hỗ trợ triển khai

Tổng cục Thuế hỗ trợ từ xa cho các Cục Thuế đến hết ngày 20/5/2023.

Trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc Cục Thuế liên hệ:

- Hỗ trợ giải đáp về hệ thống ứng dụng: email [email protected] hoặc số điện thoại: 024.37.689.679 (số máy lẻ 6115). Đầu mối cán bộ Cục CNTT: Đ/c Vũ Việt An.

- Hỗ trợ vướng mắc về nghiệp vụ: email [email protected] hoặc số điện thoại: 024.39.712.555 (số máy lẻ 4210, 4215). Đầu mối cán bộ Vụ QLT DNNCN: Đ/c Nguyễn Đăng Quang, Lê An.

Đề nghị đồng chí Cục trưởng chỉ đạo, phân công và đôn đốc các phòng chức năng liên quan thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế để triển khai đầy đủ theo nội dung công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c)
- Cục CSGT-BCA (để phối hợp);
- Cục ĐKVN-BGTVT (để phối hợp);
- Các đơn vị TCT: CNTT, TTHT, KK&KTT
(để phối hợp);
- Lưu: VT, DNNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ KHAI LPTB ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
(Kèm theo công văn số 691/TCT-DNNCN ngày 13/3/2023 của Tổng cục Thuế)

I. ĐIỀU KIỆN KHAI LPTB ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ

1. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai LPTB điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng thông tin mã số thuế, ngày cấp để thực hiện khai điện tử LPTB ô tô, xe máy tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp thuế có nhu cầu đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 của Tổng cục Thuế.

II. TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHAI LPTB ĐIỆN TỬ

1. Tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điện tử

Bước 1: Người nộp thuế thực hiện kê khai tờ khai LPTB trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Cổng TTĐT) phân hệ cá nhân (https://canhan.gdt.gov.vn), nhập thông tin về số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số khung (đối với xe nhập khẩu); Số seri Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, ngày cấp (đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước).

Bước 2: Cổng TTĐT tự động gửi yêu cầu truy vấn sang hệ thống ứng dụng của Bộ Giao thông Vận tải để lấy các thông tin tài sản hiển thị trên tờ khai LPTB theo mẫu 02/LPTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Bước 3: Người nộp thuế thực hiện đối chiếu thông tin điện tử với thông tin trên hồ sơ giấy. Trường hợp khớp đúng, người nộp thuế tiếp tục hoàn thiện việc kê khai các thông tin còn thiếu trên tờ khai như chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện, địa chỉ, giá giao dịch mua bán theo hóa đơn bán hàng, thông tin người bán ... và thực hiện theo yêu cầu của Cổng TTĐT để hoàn thành tờ khai, Cổng TTĐT gửi mã xác thực (OTP) đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thiện gửi hồ sơ khai LPTB điện tử.

Trường hợp không khớp đúng người nộp thuế kiểm tra lại thông tin kê khai hoặc liên hệ với Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tiếp nhận hồ sơ khai LPTB ô tô, xe máy để được hướng dẫn.

Bước 4: Cổng TTĐT gửi thông báo về tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế vào địa chỉ thư điện tử đã kê khai của người nộp thuế.

2. Giải quyết hồ sơ khai LPTB điện tử

Cổng TTĐT tự động chuyển thông tin tờ khai lệ phí trước bạ vào Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất để xử lý, xác định số tiền LPTB ô tô, xe máy phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.1. Trường hợp ô tô, xe máy đã có trong bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính LPTB của Cục Thuế:

Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất gửi thông tin xử lý đến Cổng TTĐT để Cổng tự động gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 và Thông báo nộp LPTB vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số thuế LPTB phải nộp đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

2.2. Trường hợp ô tô, xe máy chưa có trong bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính LPTB của Cục Thuế:

Bước 1: Cổng TTĐT gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 và thông báo cho người nộp thuế đến nộp hồ sơ khai LPTB trực tiếp tại cơ quan thuế vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ vào số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

Bước 2: Khi nhận được thông tin mã hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, cán bộ giải quyết hồ sơ khai LPTB nhập mã hồ sơ vào ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất và thực hiện in phiếu hẹn, gửi đề nghị Cục Thuế xây dựng giá tính LPTB theo hướng dẫn tại Bước 1, Bước 2 và Bước 3 tiết 2.2, điểm 2 Mục I Phần II Quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất) ban hành kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-TCT ngày 21/11/2017 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế (Quy trình 2050).

Bước 3: Sau khi có giá tính LPTB, cán bộ giải quyết hồ sơ khai LPTB vào Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất tra cứu lại tờ khai điện tử chưa có giá, thực hiện tính LPTB và trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt Tờ khai theo Quy trình 2050. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Cổng TTĐT tự động gửi Thông báo nộp LPTB vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số tiền LPTB phải nộp đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

3. Tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điện tử điều chỉnh, bổ sung

Khi NNT chọn hình thức khai điều chỉnh, bổ sung, Cổng TTĐT hiển thị nội dung thông tin chứng từ đối với hồ sơ khai LPTB cần điều chỉnh, bổ sung là “Đã nộp tiền” và “Chưa nộp tiền” để người nộp thuế tích chọn.

- Trường hợp người nộp thuế tích chọn “Chưa nộp tiền” và Cổng TTĐT kiểm tra chưa có chứng từ nộp lệ phí trước bạ cho hồ sơ này thì Cổng TTĐT thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn tại điểm 1 và điểm 2 Mục III Phụ lục này.

- Trường hợp người nộp thuế tích chọn “Đã nộp tiền” hoặc Cổng TTĐT kiểm tra đã có chứng từ nộp lệ phí trước bạ cho hồ sơ này, Cổng TTĐT tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế, đồng thời hiển thị cảnh báo trên màn hình và thông báo qua thư điện tử của người nộp thuế để người nộp thuế đến làm việc trực tiếp tại Chi cục Thuế.

4. Xử lý hồ sơ khai LPTB điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế nộp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực

Khi người nộp thuế đến trực tiếp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực, cán bộ giải quyết hồ sơ khai LPTB thực hiện tra cứu, hạch toán chứng từ đã nộp của người nộp thuế và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại tiết 3.1.2, điểm 3 mục I, Phần II Quy trình 2050.

Lưu ý:

Cơ quan Thuế không phải thực hiện bước xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp LPTB theo Giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp LPTB theo Quy trình 2050. Người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ do cơ quan Thuế thông báo sau khi xử lý, giải quyết hồ sơ khai LPTB điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

III. NỘP ĐIỆN TỬ LPTB

Người nộp thuế có thể nộp điện tử LPTB qua các hình thức điện tử sau:

- Dịch vụ Internetbanking, Mobilebanking của ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MBBank, VPBank, TPBank, LienvietPostBank);

- Cổng dịch vụ công Quốc gia;

- Ứng dụng điện thoại eTax Mobile của ngành Thuế.

Người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng/Cổng dịch vụ công Quốc gia/Ứng dụng eTax mobile để nộp LPTB điện tử./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 691/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu691/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 691/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 691/TCT-DNNCN 2023 hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 691/TCT-DNNCN 2023 hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu691/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành13/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 691/TCT-DNNCN 2023 hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô

              Lịch sử hiệu lực Công văn 691/TCT-DNNCN 2023 hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô

              • 13/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực