Công văn 692/SNV-CCHC

Công văn 692/SNV-CCHC năm 2015 hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ngành do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 692/SNV-CCHC 2015 khung tiêu chí đánh giá các đơn vị trực thuộc Sở ngành Sơn La


UBND TỈNH SƠN LA
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/SNV-CCHC
V/v hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ngành

Sơn La, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành.

Thực hiện quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành về khung tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc, như sau:

1. Ban hành tiêu chí đánh giá

1.1. Ban hành Tiêu chí đánh giá các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành (trừ những tổ chức sự nghiệp trực thuộc), bao gồm những nội dung sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao theo chương trình, kế hoạch công tác theo từng tháng (theo dõi từng tháng để đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, theo hướng: đã hoàn thành, chưa hoàn thành, còn chậm so với quy định, nguyên nhân, lý do, chất lượng...).

- Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, công việc phát sinh, đột xuất được tập thể lãnh đạo sở giao trong từng tháng.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo (nhanh, chậm, chất lượng...)

- Việc chấp hành quy chế làm việc, quy định của Chính phủ, bộ, ngành về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử... của đội ngũ công chức.

- Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của từng công chức (chất lượng, hiệu quả...)

1.2. Ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (đối với các sở, ngành có đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trừ Sở Giáo dục và đào tạo được hướng dẫn tại điểm 1.3), bao gồm những nội dung sau:

- Việc tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, quy định của cơ quan có thẩm quyền thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan có thẩm quyền và Sở, ngành, chủ quản.

- Việc xây dựng, ban hành chương trình kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của tỉnh.

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác và báo cáo đầy đủ việc thực hiện kế hoạch công tác, các nhiệm vụ, chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

- Thực hiện kế hoạch được giao về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính trong năm.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan trong các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công

- Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước (về: thuế, phí và các khoản thu nộp ngân sách, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán theo nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị đối với nhà nước).

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định (báo cáo định kỳ, đột xuất).

- Ban hành và thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, các Quy chế: dân chủ cơ sở, chi tiêu nội bộ và văn hóa công sở trong đơn vị.

- Xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.

1.3. Đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo

Sở Giáo dục và đào tạo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các trường THPT, cơ sở giáo dục trực thuộc theo năm học và theo quy định tại Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá, hội đồng đánh giá, hồ sơ đánh giá và quy trình đánh giá.

2.1. Nguyên tắc đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.

2.2. Thẩm quyền đánh giá, hội đồng đánh giá, hồ sơ đánh giá và quy trình đánh giá thực hiện theo quy định tại Chương III, Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và khung tiêu chí đánh giá theo Hướng dẫn này, các sở, ban, ngành xây dựng các tiêu chí đánh giá và điểm đối với từng tiêu chí cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình xây dựng ban hành tiêu chí đánh giá phải được thảo luận dân chủ, công khai, thống nhất trong từng phòng, ban, chuyên môn, tổ chức, đơn vị, trước khi người đứng đầu sở, ban, ngành quyết định ban hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, đề nghị các sở, ngành phản ánh về Sở Nội vụ (phòng Cải cách hành chính, ĐT: (022)3.751.890, email: cchcsonla@gmail.com) để thống nhất./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực UBND tnh (b/c)
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHC, (H.30).

GIÁM ĐỐC
Lưu Minh Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 692/SNV-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu692/SNV-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 692/SNV-CCHC

Lược đồ Công văn 692/SNV-CCHC 2015 khung tiêu chí đánh giá các đơn vị trực thuộc Sở ngành Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 692/SNV-CCHC 2015 khung tiêu chí đánh giá các đơn vị trực thuộc Sở ngành Sơn La
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu692/SNV-CCHC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýLưu Minh Quân
       Ngày ban hành10/07/2015
       Ngày hiệu lực10/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 692/SNV-CCHC 2015 khung tiêu chí đánh giá các đơn vị trực thuộc Sở ngành Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Công văn 692/SNV-CCHC 2015 khung tiêu chí đánh giá các đơn vị trực thuộc Sở ngành Sơn La

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực