Công văn 6925/BTP-TCCB

Công văn 6925/BTP-TCCB năm 2013 triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6925/BTP-TCCB năm 2013 triển khai Đề án vị trí việc làm ngành Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6925/BTP-TCCB
V/v triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị Ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2013 (tại Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 28/1/2013), Bộ Tư pháp tổ chức xây dựng Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để có cơ sở đề xuất cụ thể về tổ chức bộ máy và nhân lực của các cơ quan, đơn vị trong Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị như sau:

1. Các căn cứ, nguyên tắc

a) Về căn cứ:

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm căn cứ vào Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP (đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước) và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ (đối với các đơn vị sự nghiệp công lập) và phù hợp với yêu cầu và triển khai của Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Về nguyên tắc:

- Xác định vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, là cơ sở xác định biên chế, cơ cấu ngạch công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị và là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

2. Tiến độ xây dựng Đề án vị trí việc làm

- Các Phòng Tư pháp cấp huyện, Tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị mình gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/10/2013.

- Các Chi cục Thi hành án dân sự xây dựng Đề án vị trí việc làm gửi về Cục Thi hành án dân sự trước ngày 30/10/2013.

- Sở Tư pháp xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Tư pháp và tập hợp Đề án vị trí việc làm của các Phòng Tư pháp cấp huyện, Tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2013.

- Cục Thi hành án dân sự xây dựng Đề án vị trí việc làm của Cục Thi hành án dân sự và tập hợp Đề án vị trí việc làm của các Chi cục Thi hành án dân sự gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 15/11/2013.

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) trước ngày 15/11/2013.

3. Khảo sát, đánh giá nội dung Đề án vị trí việc làm

Trên cơ sở kết quả xây dựng Đề án vị trí việc làm, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toản tổ chức bộ máy và nhân lực Ngành Tư pháp sẽ làm việc để khảo sát, đánh giá nội dung Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trong Ngành Tư pháp đại diện cho các Bộ, ngành và các khu vực theo Kế hoạch số 6924/KH-BTP ngày 25/9/2013 (sẽ thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khảo sát).

Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khảo sát có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho việc khảo sát, đánh giá Đề án vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị.

Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Ngành Tư pháp khẩn trương triển khai thực hiện Công văn này, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phục vụ có hiệu quả cho việc xây dựng Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực của Ngành Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án và các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực Ngành Tư pháp;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6925/BTP-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6925/BTP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2013
Ngày hiệu lực 25/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6925/BTP-TCCB năm 2013 triển khai Đề án vị trí việc làm ngành Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6925/BTP-TCCB năm 2013 triển khai Đề án vị trí việc làm ngành Tư pháp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6925/BTP-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Hà Hùng Cường
Ngày ban hành 25/09/2013
Ngày hiệu lực 25/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 6925/BTP-TCCB năm 2013 triển khai Đề án vị trí việc làm ngành Tư pháp

Lịch sử hiệu lực Công văn 6925/BTP-TCCB năm 2013 triển khai Đề án vị trí việc làm ngành Tư pháp

  • 25/09/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực