Công văn 69269/CT-TTHT

Công văn 69269/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 69269/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69269/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNDN đối với chi phí thuê nhà

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2
(Địa chỉ: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội,
MST: 0100108310)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 712/TECCO2-TVGS của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2 đề ngày 25/09/2018 (sau đây gọi là "Công ty") hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sảnchứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp np thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ np thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

...b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

- Trường hợp doanh nghip ký hợp đồng lao đng với người lao đng trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao đng khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền côngcó đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy đnh thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp...."

- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“…2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhn được từ người sử dng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tin hoặc không bng tiền.

... đ) Các khon lợi ích bằng tiền hoc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao đng tr mà người nộp thuế đưc hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng đ cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo s thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

- Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 119/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

"7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

a) Bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:

1. Nguyên tắc khai thuế.

Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

Riêng đi với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ mt trăm triu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đng trở xuống thì không phải khai nộp thuế GTGT thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này..."

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ, công văn của Công ty cổ phn Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn theo nguyên tắc như sau:

Cơ quan Thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đi với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê kể cả trường hợp doanh thu cho thuê trên 100 triệu đồng/năm.

Trường hợp Công ty thuê nhà để làm trụ sở văn phòng, nếu việc cho thuê nhà phù hợp vi quy định của pháp luật thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản theo hưng dẫn tại Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà Công ty trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định bao gồm Hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản theo hướng dẫn tại Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện. Trường hợp trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 - Cục Thuế TP Hà Nội để được giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 69269/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu69269/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực16/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 69269/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 69269/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu69269/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành16/10/2018
        Ngày hiệu lực16/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 69269/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 69269/CT-TTHT 2018 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà Hà Nội

            • 16/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực