Công văn 6937/UBND-TCĐT

Công văn 6937/UBND-TCĐT năm 2015 về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Công văn 6937/UBND-TCĐT tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng Bến Tre 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6937/UBND-TCĐT
V/v tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Trong thời gian gần đây, số lượng công trình xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước không ngừng tăng về số lượng và quy mô. Công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhìn chung có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tư vấn của các chủ đầu tư xây dựng công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị thi công ngày càng chuyên nghiệp hoá, tăng cường máy móc, thiết bị để xây dựng công trình đạt chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại như thiết kế còn lãng phí, việc kiểm soát, nghiệm thu sản phẩm thiết kế chưa chặt chẽ, nghiệm thu công việc thi công chưa tuân thủ các tiêu chuẩn, thi công còn sai sót so với thiết kế được duyệt, biện pháp thi công không phù hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ quản lý chất lượng chưa đầy đủ theo tiến độ thực hiện công trình.

Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2015, trong đó yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng phải đáp ứng đủ năng lực theo quy định, ngày càng chuyên nghiệp hoá, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Do đó, để đảm bảo việc đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật và có chất lượng, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với chủ đầu tư:

- Lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với dự án, khuyến khích lựa chọn các tổ chức có uy tín, có hệ thống quản lý chất lượng, có công trình đã thực hiện đạt chất lượng cao.

- Hợp đồng tư vấn giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn thiết kế, lập dự toán phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, bồi thường thiệt hại đối với việc thiết kế không đảm bảo quy định dẫn đến điều chỉnh trong quá trình thực hiện, tính toán sai khối lượng công việc.

- Tổ chức kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế theo hợp đồng trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhằm hạn chế tối đa việc trình điều chỉnh thiết kế trong giai đoạn thi công. Yêu cầu nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có); kiểm soát công việc điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu của cơ quan thẩm định trước khi trình thẩm định lại.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, chỉ được phép điều chỉnh thiết kế trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật Xây dựng. Nghiêm cấm việc điều chỉnh thiết kế không đúng thẩm quyền và yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện trước khi được phê duyệt điều chỉnh thiết kế. Các nội dung điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định và phê duyệt trước khi thực hiện.

- Chỉ nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Tổng hợp đầy đủ hồ sơ trước khi báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân cấp.

- Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn không đủ điều kiện năng lực theo quy định; điều chỉnh, thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện không đúng quy định.

2. Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán:

- Chỉ nhận hợp đồng tư vấn thiết kế, lập dự toán các công trình phù hợp với điều kiện năng lực của tổ chức; các cá nhân chủ trì thiết kế, lập dự toán có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

- Chỉ sử dụng kết quả khảo sát xây dựng đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình; kịp thời báo cáo chủ đầu tư nếu phát hiện hồ sơ khảo sát xây dựng không phù hợp, không đủ số liệu để tính toán thiết kế.

- Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện, người chủ trì, người kiểm tra công tác thiết kế, lập dự toán, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn; quy định cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp và các cá nhân khác chịu trách nhiệm liên đới khi ký vào hồ sơ bản vẽ, dự toán nếu để xảy ra sai phạm. Trường hợp cần thiết thuê tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ thiết kế.

- Về trách nhiệm của người trực tiếp khảo sát, thiết kế, lập dự toán: Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tính đúng, đủ của khối lượng dự toán, sự phù hợp của việc vận dụng, áp dụng định mức, đơn giá, chính sách theo quy định; sử dụng phần mềm tin học để hỗ trợ công tác lập dự toán, tuy nhiên phải kiểm tra các bước tính toán của phần mềm trong quá trình sử dụng. Lưu ý: Nội dung dự toán phải thực hiện theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; khối lượng công việc xác định trong hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công; phải áp dụng định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố; đơn giá xây dựng có thể áp dụng đơn giá do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc tự xây dựng trên cơ sở định mức và các quy định về giá, chính sách hiện hành; trường hợp chưa có định mức do cơ quan có thẩm quyền công bố thì tư vấn phải lập định mức, đơn giá riêng theo quy định, không sử dụng định mức, đơn giá tạm tính. Người chủ trì, người ký pháp nhân của đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới do không kiểm soát chất lượng hồ sơ.

- Về điều chỉnh thiết kế, dự toán theo yêu cầu của cơ quan thẩm định: Tư vấn thiết kế, lập dự toán phải tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh sửa hồ sơ thiết kế, dự toán theo ý kiến thẩm định, trường hợp bảo lưu phải có văn bản giải trình kèm theo số liệu tính toán thuyết phục. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế, dự toán xây dựng công trình do mình thực hiện.

3. Đối với tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán:

- Trong quá trình thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định quản lý chất lượng và chi phí đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra, tính toán cụ thể lại sự phù hợp của thiết kế đã lập; xác định lại khối lượng dự toán và sự phù hợp của việc áp dụng đơn giá, định mức dự toán xây dựng; chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về đánh giá sự phù hợp của thiết kế và tính chính xác của dự toán trong kết quả thẩm tra của mình; đồng thời thẩm tra thiết kế, dự toán phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Phải sử dụng các phần mềm tin học để hỗ trợ tính toán, phục vụ công tác thẩm tra đồng thời phải có phụ lục tính toán và lưu hồ sơ để đối chiếu khi cần thiết.

- Kết quả thẩm tra phải đánh giá cụ thể, rõ ràng các nội dung theo Điều 83 của Luật Xây dựng.

3. Đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng phải căn cứ cụ thể, xác thực vào tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Giám sát đảm bảo việc thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Chịu trách nhiệm khi để xảy ra thi công không đúng thiết kế được duyệt, thi công thiếu hoặc ngoài hồ sơ thiết kế, nghiệm thu không đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các tài liệu liên quan trực tiếp.

4. Đối với nhà thầu thi công:

- Phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

- Thi công đảm bảo tuân thủ theo biện pháp thi công đã được phê duyệt.

- Thi công xây dựng phải đúng theo thiết kế được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về thi công và nghiệm thu.

- Tập hợp đầy đủ hồ sơ trong quá trình thi công và nghiệm thu thuộc trách nhiệm của mình để cung cấp kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm khắc phục các thiếu sót theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng khi thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu.

3. Đối với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương), Ban Quản lý các khu công nghiệp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý theo phân cấp.

- Tập trung kiểm tra, thanh tra sự tuân thủ các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Nâng cao năng lực thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đảm bảo chất lượng thiết kế công trình phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, an toàn, đồng thời tiết kiệm, không lãng phí.

- Công tác kiểm tra nghiệm thu công trình thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp, đầy đủ theo quy định, kiên quyết không chấp nhận đưa công trình vào sử dụng khi còn tồn tại những khiếm khuyết về chất lượng.

- Kiên quyết xử lý theo quy định các nội dung vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thanh tra toàn diện công trình nếu có nhiều dấu hiệu vi phạm về công tác quản lý xây dựng của chủ đầu tư.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở quản lý công trình chuyên ngành; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; chủ đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gửi ý kiến về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Duy Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6937/UBND-TCĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6937/UBND-TCĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2015
Ngày hiệu lực30/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6937/UBND-TCĐT

Lược đồ Công văn 6937/UBND-TCĐT tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng Bến Tre 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6937/UBND-TCĐT tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng Bến Tre 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6937/UBND-TCĐT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrương Duy Hải
        Ngày ban hành30/12/2015
        Ngày hiệu lực30/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6937/UBND-TCĐT tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng Bến Tre 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6937/UBND-TCĐT tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng Bến Tre 2015

             • 30/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực