Công văn 6983/UB-ĐT

Công văn số 6983/UB-ĐT ngày 16/11/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số việc cấp bách khi Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Công văn 6983/UB-ĐT thực hiện cấp bách khi NĐ181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6983/UB-ĐT
V/v thực hiện một số việc cấp bách khi Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2003 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Xây dựng
- Sở Nội vụ
- Sở Tư pháp
- Hội đồng bán nhà ở thành phố
- Uỷ ban nhân dân quận - huyện
- Hội đồng bán nhà ở quận - huyện

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7597/TTT-TNMT-ĐKKTĐ ngày 15 tháng 11 năm 2004 về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ, Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp với các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện lấy ý kiến về bản dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ, Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Đất đai 2003, trên cơ sở gắn với Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Bất động sản thành phố; có bổ sung thành viên là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Thanh tra thành phố, Sở Giao thông công chánh. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Nội vụ để xuất trình Uỷ ban nhân dân thành phố thông qua trong tháng 11 năm 2004.

3. Về việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ nhà, tài nguyên môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ có chỉ đạo cụ thể trên cơ sở phương án do Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm 2004.

4. Để thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Hội đồng Bán nhà ở và Uỷ ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số công việc sau:

4.1. Từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 thống nhất việc sử dụng mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu giấy mới) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó:

+ Các cơ quan đang thực hiện cấp “giấy hồng” theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 03/QĐ-UB (bán nhà theo Nghị định 61/NĐ-CP) và Quyết định số 90/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với những hồ sơ tiếp nhận trước ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, khi thụ lý đến khâu cấp giấy chứng nhận sẽ dự thảo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành (Nội dung về tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo đúng mục III của bản dự thảo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới) và chuyển giao cho Phòng Quản lý đô thị quận - huyện để trình Uỷ ban nhân dân quận - huyện ký cấp giấy chứng nhận (hoặc Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký nhà đất để chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

+ Hội đồng Bán nhà ở được áp dụng cơ chế “một cửa” để liên hệ trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với cấp thành phố) và Phòng Quản lý đô thị để thực hiện việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới cho hồ sơ bán nhà theo Nghị định số 61/NĐ-CP.

4.2. Thống nhất về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: thực hiện theo quy định Luật Đất đai 2003, như sau:

- Uỷ ban nhân dân thành phố uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối với trường hợp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân thành phố uỷ quyền ký giấy chứng nhận thì được ký tên nhưng phải đóng dấu của Uỷ ban nhân dân thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo quyết định uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành sớm.

- Uỷ ban nhân dân quận - huyện thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng còn lại.

4.3. Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức việc thực hiện quy trình, bố trí nhân sự để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp có công trình kiến trúc trên đất.

Riêng về nhân sự của Uỷ ban nhân dân quận - huyện: Những cán bộ công chức đang thực hiện các công việc về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở sẽ tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả đất có công trình kiến trúc) theo mẫu mới.

4.4. Việc thực hiện các giao dịch nhà đất đối với nhà đất đã được cấp giấy tờ hợp lệ mà không phải là “giấy đỏ”, “giấy hồng”: Theo quy định tại Điều 116 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP các trường hợp này khi thực hiện các giao dịch nhà đất thì bước đầu tiên của thủ tục hành chính có liên quan là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi các giấy tờ hợp lệ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới rồi mới giải quyết thủ tục giao dịch. Tuy nhiên trước mắt thành phố chấp thuận cho tiếp tục thực hiện việc giao dịch bình thường theo Quyết định số 90/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố, trường hợp có nhu cầu cấp đổi ngay sẽ được giải quyết đồng thời với chứng nhận giao dịch nhà đất.

4.5. Trong thời gian chưa hình thành được các tổ chức mới theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký nhà đất có trách nhiệm làm thay những chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố;

Phòng Quản lý đô thị quận - huyện thực hiện những nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài Nguyên - Môi trường.

5. Về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định tại Điều 87 của Luật Đất đai 2003, Điều 45 và Điều 80 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 (chậm nhất là đến 15 tháng 12 năm 2004).

Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề phát sinh vướng mắc phản ảnh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo đề xuất trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6983/UB-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6983/UB-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2004
Ngày hiệu lực16/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6983/UB-ĐT

Lược đồ Công văn 6983/UB-ĐT thực hiện cấp bách khi NĐ181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6983/UB-ĐT thực hiện cấp bách khi NĐ181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6983/UB-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành16/11/2004
        Ngày hiệu lực16/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6983/UB-ĐT thực hiện cấp bách khi NĐ181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6983/UB-ĐT thực hiện cấp bách khi NĐ181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành

           • 16/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực