Công văn 69TCT/DNNN

Công văn số 69TCT/DNNN về việc thuế đối với công trình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 69TCT/DNNN thuế công trình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 69TCT/DNNN
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1480/CT/TTr ngày 15/12/2004 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc tính thuế đối với công trình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 15, Mục II, Phần A, Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000; Điểm 15, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hoạt động duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên thì hoạt động xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 69TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 69TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 69TCT/DNNN thuế công trình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 69TCT/DNNN thuế công trình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 69TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 69TCT/DNNN thuế công trình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân

Lịch sử hiệu lực Công văn 69TCT/DNNN thuế công trình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân

  • 10/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực