Công văn 701/UBDT-CSDT

Công văn 701/UBDT-CSDT năm 2015 về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 701/UBDT-CSDT địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo 116/2010/NĐ-CP


ỦY BAN DÂN TC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 701/UBDT-CSDT
V/v địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản s 2685/BNV-TL ngày 23/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có một số ý kiến như sau:

- Nhất trí với nội dung dự thảo tại các mục 1 và 3.

- Về thời gian thực hiện chính sách (tại mục 4): Hiện nay các địa phương đang áp dụng địa bàn theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư hướng dẫn số 116/2010/NĐ-CP">08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011. Do vậy, để việc thực hiện chính sách được nhất quán và công bằng giữa các địa phương đã và chưa thực hiện chính sách theo Nghị định s116/2010/NĐ-CP đề nghị thời gian áp dụng chính sách theo địa bàn mới thực hiện khi Văn bản sửa đổi bổ sung của Bộ Nội vụ được ban hành, có hiệu lực thi hành.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc tham gia dự thảo văn bản về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tn;
- Bộ trưởng, CN (để b.cáo);
- Website của UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM




Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 701/UBDT-CSDT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 701/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2015
Ngày hiệu lực 14/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 701/UBDT-CSDT địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo 116/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 701/UBDT-CSDT địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo 116/2010/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 701/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành 14/07/2015
Ngày hiệu lực 14/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 701/UBDT-CSDT địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo 116/2010/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 701/UBDT-CSDT địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo 116/2010/NĐ-CP

  • 14/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực