Công văn 707/KTKĐCLGD

Công văn 707/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh vừa làm vừa học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 707/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 707/KTKĐCLGD
V/v Hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh vừa làm vừa học

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010

KHẨN

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các kết luận của Bộ trưởng trong cuộc họp ngày 10/9/2009 về việc tổ chức thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường) một số điểm cụ thể trong đợt thi tháng 10, tháng 11 năm 2010 như sau:

1. Nội dung và cấu trúc đề thi

a) Nội dung đề thi:

- Đáp ứng yêu cầu kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12;

- Đề thi được ra theo chương trình chuẩn và nâng cao hiện hành.

b) Cấu trúc đề thi các môn trắc nghiệm:

Tiếp tục thực hiện theo Công văn 681/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác đề thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2009.

2. Lịch thi (cho cả hệ đại học và cao đẳng)

Mỗi tháng tổ chức thi 01 đợt, các môn thi trắc nghiệm thi vào ngày thứ Bảy, theo lịch sau:

Tháng

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối B

Khối D

Tháng 10

Thứ Bảy

30/10/2010

Sáng

Vật lí

Sinh học

 

Chiều

Hóa học

Hóa học

Tiếng Anh

Tháng 11

Thứ Bảy

13/11/2010

Sáng

Vật lí

Sinh học

 

Chiều

Hóa học

Hóa học

Tiếng Anh

Ghi chú: Các môn thi khác do từng trường tự sắp xếp.

3. Thời gian biểu các môn thi trắc nghiệm

Thời gian

Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

7h00 - 7h30

13h30 - 14h00

Phát túi đề thi cho CBCT 1; phát túi phiếu TLTN và túi tài liệu cho CBCT 2; cả 2 CBCT về ngay phòng thi, ghi số báo danh lên bàn thí sinh và ký tên vào phiếu TLTN.

7h30 - 7h45

14h00 - 14h15

Gọi thí sinh vào phòng thi; phát phiếu TLTN; hướng dẫn thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.

7h45 - 8h00

14h15 - 14h30

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

8h00

14h30

Bắt đầu giờ làm bài (90 phút).

8h15

14h45

Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho Ban thư ký.

9h15

15h45

CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

9h30

16h00

Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Thu phiếu TLTN bàn giao cho Ban thư ký.

4. Thời gian đăng ký và nhận đề thi trắc nghiệm

Công văn đăng ký nhận đề thi gốc cung cấp đầy đủ các thông tin: Ngày thi; địa điểm thi; môn thi, khối thi; số lượng thí sinh đăng kí dự thi; người liên hệ: điện thoại cố định, điện thoại di động và địa điểm nhận đề thi.

Công văn đăng ký nhận đề thi gốc (theo mẫu gửi kèm) gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo địa chỉ e.mail: [email protected], fax: (04) 38683700, đồng thời chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, số 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch đăng ký và nhận đề thi như sau:

Tháng

Hạn cuối cùng đăng ký nhận đề thi

Ngày nhận đề thi

Ngày thi

10

05/10/2010

25/10/2010

Thứ Bảy

30/10/2010

11

26/10/2010

08/11/2010

Thứ Bảy

13/11/2010

Ban đề thi của trường trực tiếp nhận đĩa CD đề thi gốc và hướng dẫn thi trắc nghiệm tại các địa điểm:

+ Hà Nội: Số 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng;

+ Đà Nẵng: Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu;

+ Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.

Khi nhận đề thi gốc, phải có đủ thành phần theo quy định của Quy chế tuyển sinh và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn, bí mật của đề thi (Lập biên bản giao nhận).

5. In sao và phân phối đề thi

- Các trường tự tổ chức in sao hoặc một số trường lân cận chủ động liên hệ, phối hợp với nhau để tổ chức in sao đề thi;

- In sao đề thi theo đúng số lượng, niêm phong túi đề thi theo phòng thi; phân phối đề thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật tới từng địa điểm thi.

6. Chuẩn bị Phiếu trả lời trắc nghiệm

Các trường xác định phương thức chấm thi trắc nghiệm (tự chấm nếu đã có máy quét; hoặc nhờ đơn vị bạn chấm giúp; hoặc liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để được giúp đỡ). Lưu ý chấm thi trên máy nào thì phiếu trả lời trắc nghiệm phải phù hợp với máy đó.

Nhận được Công văn này, các trường khẩn trương thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, cần liên hệ ngay với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; e.mail: [email protected]; fax: (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992; 0912320327 (Ông Trần Công Thành, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- TT. Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Kiên

 

MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỀ THI
(Kèm theo Công văn số: 707 /KTKĐCLGD  ngày 15/9/2010 của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD)

ĐƠN VỊ……………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:           /…………..
V/v Đăng ký nhận đề thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học

…………………, ngày    tháng     năm 2010

 

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Trong đợt thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học tháng 10, tháng 11 năm 2010, Trường:………………………………………………………….…. đăng ký với quý Cục:

1. Tổ chức thi ngày:...................................................................................................

2. Thi tuyển sinh trình độ:  □ Đại học                   □ Cao đẳng

3. Khối thi, môn thi và kinh phí:

Đại học:

- Khối:…...; môn:……..………Số thí sinh:…………… x 5.000đ = …….….….

- Khối:…...; môn:……..………Số thí sinh:…………… x 5.000đ = …….……..

Cao đẳng:

- Khối:…...; môn:……..………Số thí sinh:…………… x 5.000đ = …….….….

- Khối:…...; môn:……..………Số thí sinh:…………… x 5.000đ = …….……..

                                                                                    Cộng: …………….……đ

4. Nhận đề tại:     □    Hà Nội     □    Đà Nẵng        □    Thành phố Hồ Chí Minh

Trước ngày    /    /2010, Trường sẽ gửi số kinh phí trên về: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, số tài khoản: 0021001513301 Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý: Chậm nhất đến ngày nhận đề, kinh phí phải được gửi về Cục.

5. Phương án chấm thi (chọn 1 trong 3 phương án):

□ a) Tự chấm: Máy quét loại…………………………………..……………........

□ b) Nhờ trường bạn chấm: Trường…………………………………........... 

□ c) Nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD chấm:

Hợp đồng chấm với Cục... ……………..………...… bản phiếu trả lời trắc nghiệm.

6. Khi cần xin liên hệ với:……………………………………..…...………….…,

Chức vụ:…….………………………………….;  email:………….…………………….;

Điện thoại cố định……………………, di động:……………………................................

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …….….  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 707/KTKĐCLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu707/KTKĐCLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2010
Ngày hiệu lực15/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 707/KTKĐCLGD

Lược đồ Công văn 707/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 707/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu707/KTKĐCLGD
        Cơ quan ban hànhCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
        Người kýTrần Văn Kiên
        Ngày ban hành15/09/2010
        Ngày hiệu lực15/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 707/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 707/KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi các môn trắc nghiệm tuyển sinh

             • 15/09/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/09/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực