Công văn 7112/BGDĐT-KHTC

Công văn 7112/BGDĐT-KHTC hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7112/BGDĐT-KHTC hướng dẫn ghi thu ghi chi phí lệ phí năm 2014


B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7112/BGDĐT-KHTC
V/v Hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí năm 2014

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Tài chính đề nghị ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước các khoản chi từ phí, lệ phí trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc tổng hợp số kinh phí đã chi từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp năm 2014 theo mẫu đính kèm công văn này gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/01/2015. Các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về số kinh phí đề nghị ghi thu, ghi chi; hiệu quả sử dụng nguồn phí lệ phí và đảm bảo các chế độ chính sách tài chính hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo số liệu ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị để theo dõi quản lý, hạch toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thứ trưởng (để b/c)
- Lưu VT, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị:……………………….

BÁO CÁO GHI THU - GHI CHI PHÍ, LỆ PHÍ

Năm 2014

(Kèm theo công văn số 7112/BGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT: Đồng

Nội dung

Số đề nghị ghi thu, ghi chi

Loại - Khoản

Mục

Tiểu mục

Tổng số

Học phí Chính quy

Lệ phí

Học phí không chính quy

Thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7112/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7112/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2014
Ngày hiệu lực09/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7112/BGDĐT-KHTC hướng dẫn ghi thu ghi chi phí lệ phí năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7112/BGDĐT-KHTC hướng dẫn ghi thu ghi chi phí lệ phí năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7112/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Ngọc Vũ
        Ngày ban hành09/12/2014
        Ngày hiệu lực09/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7112/BGDĐT-KHTC hướng dẫn ghi thu ghi chi phí lệ phí năm 2014

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7112/BGDĐT-KHTC hướng dẫn ghi thu ghi chi phí lệ phí năm 2014

            • 09/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực