Công văn 712/QLCL-CL2

Công văn 712/QLCL-CL2 năm 2014 triển khai chương trình thí điểm công khai kết quả phân loại A/B/C và xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 712/QLCL-CL2 2014 kết quả phân loại ABC xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/QLCL-CL2
V/v triển khai chương trình thí điểm công khai kết quả phân loại A/B/C và xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.....................
- Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản......................

Để triển khai có hiệu quả công tác công khai kết quả phân loại A/B/C điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNTĐề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc; được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản triển khai chương trình thí điểm "Công khai kết quả phân loại A/B/C và xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi", cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, kịp thời thông tin tin cậy về kết quả kiểm tra, phân loại (A/B/C) điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; Sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát trong toàn bộ chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng.

2. Phạm vi đối tượng triển khai

- Sản phẩm nông lâm thủy sản: Tập trung vào các sản phẩm nguy cơ cao, đang có nhiều bức xúc trong xã hội về an toàn thực phẩm như: Rau, quả, chè; thịt gà, thịt lợn; thủy sản nuôi.

- Địa phương: Lựa chọn 10 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đại diện các vùng sinh thái để triển khai.

3. Tiêu chí lựa chọn địa phương triển khai

- Địa phương tích cực và hiệu quả trong việc triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Địa phương đã cơ bản hoàn thiện nội dung đầu ra triển khai xây dựng mô hình chuỗi sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn;

4. Các hoạt động triển khai bao gồm

Hoạt động 1: Công khai kết quả kiểm tra, phân loại A/B/C và thông tin chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (lựa chọn các hình thức công khai phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương, tính đặc thù trong sản xuất kinh doanh từng loại sản phẩm: công khai tại cơ sở; công khai trên trang website; công khai trên phương tiện phát thanh của địa phương; công khai qua hệ thống dịch vụ tin nhắn).

Hoạt động 2: Thiết kế biểu tượng, tem nhãn nhận diện và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP theo chuỗi (sản phẩm chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn).

Hoạt động 3: Cấp giấy xác nhận xuất xứ, sản phẩm theo từng lô hàng được kiểm soát theo chuỗi (chi tiết xin xem tài liệu đăng tải tại website: www.nafiqad.gov.vn)

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản hoặc đơn vị được phân công (địa phương chưa thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản) nghiên cứu các nội dung trong chương trình thí điểm, đối chiếu trên thực tế với các yêu cầu và tiêu chí lựa chọn triển khai chương trình, hoàn thiện bản đề xuất theo mẫu đề cương (đăng tải tại website: www.nafiqad.gov.vn) và gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 15/5/2014 để xem xét lựa chọn triển khai (gửi về cả địa chỉ email: ngochuyen.nafi@mard.gov.vn).

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Cơ quan trung Bộ, nam Bộ (để p/h);
- Phòng Chất lượng 1;
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỊA PHƯƠNG DỰ KIẾN GỬI CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM NĂM 2014

TT

Địa phương

TT

Địa phương

TT

Địa phương

1

Sơn La

11

Hà Nội

21

Bình Dương

2

Phú Thọ

12

Thanh Hóa

22

Đồng Nai

3

Hà Nam

13

Quảng Nam

23

Tiền Giang

4

Bắc Ninh

14

Khánh Hòa

24

Cần Thơ

5

Bắc Giang

15

Ninh Thuận

25

Hậu Giang

6

Vĩnh Phúc

16

Phú Yên

26

TP. Hồ Chí Minh

7

Hưng Yên

17

Đà Nẵng

27

Long An

8

Thái Nguyên

18

Lâm Đồng

28

Bình Thuận

9

Hòa Bình

19

Đắc Lắc

 

 

10

Ninh Bình

20

Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM

CÔNG KHAI KẾT QUẢ PHÂN LOẠI A/B/C VÀ XÁC NHẬN SẢN PHẨM ĐƯỢC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI

Phần I

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu

- Cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, kịp thời thông tin tin cậy về kết quả kiểm tra, phân loại (A/B/C) điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm;

- Sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát trong toàn bộ chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng.

2. Căn cứ triển khai

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn;

- Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/1/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.

3. Phạm vi đối tượng triển khai

- Sản phẩm nông lâm thủy sản: Tập trung vào các sản phẩm nguy cơ cao, đang có nhiều bức xúc trong xã hội về an toàn thực phẩm như: Rau, quả, chè; thịt gà, thịt lợn; thủy sản nuôi.

- Địa phương: Lựa chọn 10 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đại diện các vùng sinh thái để triển khai.

4. Tiêu chí lựa chọn địa phương triển khai

- Địa phương tích cực và hiệu quả trong việc triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT; Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Địa phương đã cơ bản hoàn thiện nội dung đầu ra triển khai xây dựng mô hình chuỗi sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn;

- Tự nguyện đăng ký tham gia chương thí điểm.

5. Nguyên tắc triển khai

- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ký Thỏa thuận hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để triển khai chương trình thí điểm;

- Tại mỗi địa phương sẽ thống nhất lựa chọn chuỗi sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực để triển khai chương trình thí điểm;

- Cách thức công khai, chứng nhận, xác nhận đơn giản, dễ thực hiện phù hợp với thực tế từng loại sản phẩm; đảm bảo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà phân phối, người tiêu dùng; cơ quan chức năng tiếp cận và nhận biết thông tin về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất sản phẩm, quảng bá sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn.

Phần II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Công khai kết quả kiểm tra, phân loại A/B/C và thông tin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (loại trừ cơ sở sản xuất, kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ).

Lựa chọn các hình thức công khai phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương, tính đặc thù trong sản xuất kinh doanh từng loại sản phẩm:

a. Công khai tại cơ sở:

- Cách thức: Gắn biển cơ sở có kết quả kiểm tra đạt loại A/B, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tin trên biển:

+ Tên cơ sở;

+ Mã số;

+ Kết quả xếp loại:

+ Số giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- Màu sắc biển/ biểu tượng nhận diện:

+ Màu xanh (Biểu tượng tự hào): cơ sở xếp loại A;

+ Màu vàng (Đạt yêu cầu nhưng cần cố gắng hơn): cơ sở xếp loại B.

- Nơi gắn biển: Lựa chọn nơi dễ quan sát nhất tại cơ sở sản xuất.

- Kích thước biển: 50 cm x 50cm;

- Yêu cầu gắn biển và kiểm soát: Biển do cơ quan chức năng gắn, kẹp chì để tránh trường hợp tự ý thay đổi.

b. Công khai trên trang website:

Thiết kế/ bố trí chuyên mục công khai kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Nhân dân huyện/ thị xã để đưa thông tin kết quả xếp loại. Thông tin đưa lên mạng bao gồm:

+ Tên cơ sở sản xuất;

+ Mã số;

+ Địa chỉ;

+ Sản phẩm sản xuất;

+ Kết quả xếp loại, kèm theo biểu tượng tại kết quả xếp loại (A - Biểu tượng màu xanh; B - Biểu tượng mầu vàng; C - Biểu tượng màu đỏ - có nhấp nháy);

+ Hiệu lực kết quả xếp loại.

+ Số giấy chứng nhận, ngày cấp và cơ quan cấp.

c. Công khai trên phương tiện phát thanh của địa phương

- Xây dựng chuyên mục bản tin của xã/ phường cố định thời gian thông báo công khai kết quả xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của tất cả cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn triển khai theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan kiểm tra theo phân công có trách nhiệm biên tập nội dung thông tin công khai, đảm bảo thông tin công khai cập nhật đầy đủ và chính xác.

- Bản tin được phát tối thiểu 1 tuần/ lần vào khung giờ cố định.

d. Công khai qua hệ thống dịch vụ tin nhắn (mất phí)

- Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản làm việc với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để thống nhất triển khai nhận thông tin kết quả xếp loại A/B/C, kết quả cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, địa chỉ cung cấp sản phẩm từ địa phương để cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách khác qua tin nhắn theo cú pháp (nhắn tin theo cú pháp Mã số/ tên viết tắt của doanh nghiệp - thông tin thể hiện trên bao bì và gửi đến tổng đài để nhận kết quả).

- Khách hàng nhắn tin để nhận kết quả sẽ mất phí dịch vụ;

- Biện pháp này giúp cho khách hàng kiểm chứng được thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, sản phẩm được sản xuất trong điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (A/B/C), nơi tiêu thụ sản phẩm đã được đăng ký.

2. Thiết kế biểu tượng, tem nhãn nhận diện và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP theo chuỗi (sản phẩm chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn).

- Thiết kế, in ấn tem nhãn nhận diện sản phẩm đã được kiểm soát ATTP theo chuỗi trên bao bì đóng gói sản phẩm;

- Xây dựng các clip quảng bá sản phẩm đã được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi.

3. Cấp giấy xác nhận xuất xứ, sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi

- Thiết kế phiếu xác nhận xuất xứ sản phẩm, sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi. Thông tin phiếu xác nhận bao gồm:

+ Lô gô sản phẩm kiểm soát theo chuỗi.

+ Tên cơ sở sản xuất;

+ Mã số;

+ Địa chỉ;

+ Sản phẩm;

+ Số lượng:

+ Thông tin chứng nhận: Công đoạn sản xuất ban đầu: Số chứng nhận ATTP/VietGAP/VietGAHP và ngày hết hạn; công đoạn sơ chế, chế biến: Số giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP và ngày hết hạn.

+ Nơi tiêu thụ sản phẩm.

+ Ngày sản xuất, đóng gói sản phẩm.

(đối với sản phẩm gia súc, gia cầm triển khai lồng ghép với hoạt động kiểm dịch, có thông tin về xuất xứ, nguồn gốc).

- In ấn giấy xác nhận, quản lý giấy xác nhận và cấp giấy xác nhận do cơ quan kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT (cấp tỉnh/ cấp huyện, trạm, cấp xã - tùy theo điều kiện thực tế tại mỗi địa phương để phân công, ủy quyền cho phù hợp).

- Giấy xác nhận được đánh số quản lý, đóng dấu giáp lai của cơ quan kiểm tra. Cán bộ kiểm tra thực hiện việc xác nhận theo các nội dung quy định trong mẫu giấy và ký xác nhận vào giấy.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu cấp giấy xác nhận xuất xứ, sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi liên hệ với cơ quan kiểm tra/ cán bộ phân công/ ủy quyền để được cấp. Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra thông tin dữ liệu đã được chứng nhận, tính phù hợp của sản phẩm xin được xác nhận với các thông tin dữ liệu đã được chứng nhận để xác nhận. Việc xác nhận có thể thực hiện tại nơi sản xuất, thu hoạch để kiểm soát thực tế trước khi xác nhận.

- Giấy xác nhận được cấp cho từng lô hàng cụ thể với số lượng rõ ràng, đảm bảo tin cậy và thuận lợi cho việc truy xuất; khi tiêu thụ lô hàng cho đơn vị kinh doanh nào, đơn vị đó sẽ tiếp nhận giấy chứng nhận đó, được lưu giữ trong quá trình tiêu thụ hoặc quảng bá sản phẩm.

- Cơ quan kiểm tra cấp giấy xác nhận tổng hợp thông tin đã xác nhận và lưu hồ sơ đầy đủ.

- Giai đoạn triển khai thí điểm không thu lệ phí cấp giấy.

Phần III

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình

a. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (chủ trì);

- Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối.

a. Địa phương:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chỉ đạo);

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (trực tiếp thực hiện);

- Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường);

- Ủy ban Nhân dân huyện, xã nơi triển khai chương trình thí điểm.

2. Trách nhiệm của các bên liên quan:

2. 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản:

- Chủ trì triển khai chương trình thí điểm; ký thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm với địa phương.

- Tổ chức Hội nghị thống nhất phương pháp, cách thức triển khai;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thống nhất triển khai;

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các địa phương;

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai, hoàn thiện và phổ biến nhân rộng mô hình.

- Hỗ trợ một phần kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh tế sự nghiệp nông nghiệp được cấp năm 2014 cho các địa phương triển khai thí điểm.

- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về chương trình thí điểm;

- Tổng hợp tình hình kết quả triển khai báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo những đề xuất, kiến nghị.

b. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ:

Phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trong việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát địa phương triển khai.

2. 2. Địa phương:

a. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chương trình thí điểm tại địa phương theo bản thỏa thuận đã được ký;

- Phân công, theo dõi, kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, xã triển khai các nội dung triển khai thí điểm;

- Tổng hợp tình hình kết quả triển khai, kèm theo những đề xuất bổ sung, điều chỉnh chương trình cho phù hợp;

- Tổ chức sơ kết việc triển khai chương trình tại địa phương;

- Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai mô hình thí điểm tại địa phương

b. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 - Trực tiếp tổ chức triển khai các nội dung chương trình thí điểm tại địa phương theo bản thỏa thuận đã được ký;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung chương trình thí điểm;

- Tổng hợp tình hình kết quả triển khai, kèm theo những đề xuất bổ sung, điều chỉnh chương trình cho phù hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT;

c. Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Nhân dân huyện, xã nơi triển khai chương trình thí điểm.

Phối hợp với Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trong việc triển khai chương trình thí điểm tại địa phương.

d. Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường);

Phối hợp và hỗ trợ triển khai việc kiểm soát ghi thông tin nguồn gốc xuất xứ sản phẩm trên bao bì, quảng bá sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

2. 3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chương trình

- Tuân thủ các quy định về việc công khai kết quả kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vấn đề sử dụng giấy xác nhận xuất xứ trong chương trình;

- Chấp hành hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan kiểm soát triển khai chương trình;

Phần IV

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Thời gian hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng và hoàn thiện chương trình thí điểm trình Bộ.

Tháng 4/2014

Cục QLCL NLS&TS

Các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan thuộc Bộ

2

Hội nghị phổ biến chương trình và ký thỏa thuận triển khai với địa phương được lựa chọn

Tháng 5/2014

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT

Cục QLCL NLS&TS; Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan thuộc Bộ; Sở NN&PTNT tỉnh/ thành phố lựa chọn.

3

Các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tại địa phương (đến cấp huyện/ xã).

Tháng 5/2014

Sở NN&PTNT

Cục QLCL NLS&TS; Các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan thuộc Bộ; Sở NN&PTNT tỉnh/ thành phố lựa chọn.

4

Triển khai các nội dung chương trình theo kế hoạch.

Tháng 5 - 11/2014

Sở NN&PTNT

Cục QLCL NLS&TS; Các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan thuộc Bộ; Sở NN&PTNT tỉnh/ thành phố lựa chọn.

5

Đi kiểm tra việc triển khai ở địa phương (kết hợp đi kiểm tra việc triển khai TT 14)

Tháng 7; tháng 9/2014

Cục QLCL NLS&TS

Các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan thuộc Bộ; Sở NN&PTNT tỉnh/ thành phố lựa chọn.

6

Tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm

Tháng 11/2014

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT

Cục QLCL NLS&TS, các Tổng cục, Cục chuyên ngành; Các địa phương tham gia chương trình thí điểm; Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH Hà Nội, Báo NN, Báo Nông thôn ngày nay....

Phần V

KINH PHÍ

TT

Nội dung

Nguồn kinh phí

Đơn vị thực hiện

1

Xây dựng chương trình.

Chương trình MTQG trung ương, sự nghiệp kinh tế nông nghiệp.

Cục QLCL NLS&TS

2

Tổ chức hội nghị, hội thảo.

Chương trình MTQG trung ương, sự nghiệp kinh tế nông nghiệp.

Cục QLCL NLS&TS

3

Hỗ trợ một phần kinh phí triển khai chương trình thí điểm.

Chương trình MTQG trung ương, sự nghiệp kinh tế nông nghiệp.

Cục QLCL NLS&TS

4

Tổ chức đi kiểm tra, giám sát việc triển khai

Chương trình MTQG trung ương, sự nghiệp kinh tế nông nghiệp.

Cục QLCL NLS&TS

5

Triển khai chương trình tại địa phương.

Ngân sách của địa phương.

Sở NN&PTNT, Chi cục QLCL NLS&TS

6

Kiểm tra đôn đốc việc triển khai tại các đơn vị ở địa phương, huyện, xã triển khai thí điểm.

Ngân sách của địa phương.

Sở NN&PTNT, Chi cục QLCL NLS&TS

7

Cập nhật thông tin, cung cấp thông tin.

Ngân sách của địa phương.

Sở NN&PTNT, Chi cục QLCL NLS&TS

8

Tổ chức sơ kết triển khai chương trình tại địa phương

Ngân sách của địa phương.

Sở NN&PTNT, Chi cục QLCL NLS&TS

 

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

……….., ngày… tháng… năm 2014

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM

Công khai kết quả phân loại A/B/C và xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Sau khi nghiên cứu nội dung công văn số: 712/QLCL-CL2 ngày 29/4/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và đối chiếu với tiêu chí lựa chọn triển khai chương trình thí điểm; đơn vị đăng ký tham gia chương trình thí điểm Công khai kết quả phân loại A/B/C và xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi như sau:

1. Công khai kết quả kiểm tra, phân loại A/B/C và thông tin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

1. 1. Thông tin về triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT 01/2013/TT-BNNPTNT

a. Thông tin tổng hợp chung triển khai tại địa phương (thống kê đến thời điểm hiện tại)

Nội dung

Số cơ sở

Số cơ sở đã kiểm tra

Số cơ sở đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP

Biện pháp đã xử lý đối với cơ sở loại C

Loại A/B

Loại C

Cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản có đăng ký kinh doanh, trong đó:

 

 

 

 

 

Chuỗi sản phẩm thủy sản

 

 

 

 

 

Chuỗi nông sản có nguồn gốc động vật

 

 

 

 

 

Chuỗi nông sản có nguồn gốc thực vật

 

 

 

 

 

Thực phẩm khác (sản phẩm phối chế... )

 

 

 

 

 

b. Mô tả các hoạt động công khai kết quả phân loại A/B/C và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đã triển khai tại địa phương:

1. 2. Đề xuất chuỗi sản phẩm và địa bàn triển khai:

Chuỗi sản phẩm

Tên các sản phẩm cụ thể

Địa bàn triển khai (huyện, xã)

Lý do lựa chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3. Đề xuất lựa chọn hình thức công khai tại địa phương

Hình thức công khai

Lý do lựa chọn

Công khai tại cơ sở

 

Công khai trên trang website:

 

Công khai trên phương tiện phát thanh của địa phương

 

Công khai qua hệ thống dịch vụ tin nhắn (mất phí)

 

2. Xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi

2. 1. Thông tin hiện trạng về kết quả xây dựng mô hình chuỗi

Sản phẩm

Kết quả đầu ra đã hoàn thành*

Các hoạt động cần hoàn thiện tiếp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nêu rõ các nội dung đã hoàn thành như: Chứng nhận VietGAP, đủ ATTP, công nhận HACCP, tem nhãn, quảng bá...

2. 2. Đề xuất triển khai hoạt động thiết kế biểu tượng, tem nhãn nhận diện và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP theo chuỗi

a. Đề xuất về thiết kế biểu tượng, tem nhãn:

b. Đề xuất về xây dựng các clip truyền thông quảng bá sản phẩm và nơi quảng bá.

2. 3. Cấp giấy xác nhận xuất xứ, sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi

a. Đề xuất lựa chọn sản phẩm triển khai:

b. Đề xuất về in ấn giấy xác nhận và quản lý giấy xác nhận

c. Đề xuất các cơ quan cấp giấy xác nhận:

3. Kế hoạch triển khai chương trình thí điểm tại địa phương:

4. Nhu cầu kinh phí triển khai:

4. 1. Nguồn của địa phương:

4. 2. Nguồn đề nghị Trung ương hỗ trợ:

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 712/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu712/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 712/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 712/QLCL-CL2 2014 kết quả phân loại ABC xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 712/QLCL-CL2 2014 kết quả phân loại ABC xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu712/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 712/QLCL-CL2 2014 kết quả phân loại ABC xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi

            Lịch sử hiệu lực Công văn 712/QLCL-CL2 2014 kết quả phân loại ABC xác nhận sản phẩm kiểm soát theo chuỗi

            • 29/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực