Công văn 7193/VPCP-KTTH

Công văn 7193/VPCP-KTTH năm 2015 sơ kết việc thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7193/VPCP-KTTH xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7193/VPCP-KTTH
V/v: sơ kết việc thực hiện QĐ số 2195/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo và kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 101/TTr-NHNN ngày 04 tháng 8 năm 2015 v việc sơ kết thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020, giai đoạn 2012-2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Để đảm bảo mục tiêu và các giải pháp về xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định 2195/QĐ-TTg) yêu cầu các Bộ, cơ quan khn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam để xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền về hoạt động tài chính vi mô theo quy định của Quyết định 2195/QĐ-TTg.

b) Chủ động đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tổ chức liên quan đảm bảo thực hiện đúng hạn các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg đặc biệt là các nhiệm vụ của giai đoạn I (2011-2015).

c) Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành trước ngày 01 tháng 12 năm 2015 các văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn thi hành Luật các tổ chức tổ chức tín dụng về hoạt động tài chính vi mô, theo hướng khuyến khích phát triển để góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo, giảm tệ nạn cho vay nặng lãi, phù hợp với hoạt động thực tế trong thời gian qua, tạo điều kiện để phát triển ở các vùng khó khăn, phục vụ người nghèo, cận nghèo.

d) Nghiên cứu áp dụng cơ chế lãi suất phù hợp với đặc thù của hoạt động tài chính vi mô, đảm bảo đủ bù đắp chi phí, phát triển bn vững, không vì mục tiêu lợi nhuận để góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo. Nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý bất cập về quy định lãi suất của Bộ Luật dân sự đối với hoạt động tài chính vi mô.

đ) Trước ngày 01 tháng 11 năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về nguồn vốn đối với các chương trình, dự án tài chính vi mô để cho vay người nghèo theo đúng chỉ đạo của Th tướng Chính phủ tại văn bản số 3015/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

e) Triển khai nghiên cứu cơ chế hỗ trợ vốn cho hoạt động tài chính vi mô theo hướng khuyến khích sự tham gia các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2015.

g) Hỗ trợ Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam trong việc thành lập Hiệp hội tài chính vi mô theo hướng kế thừa các hoạt động hiện tại của mạng lưới tài chính vi mô tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, theo nhiệm vụ đã được giao của giai đoạn I (2011-2015) tại Quyết định 2195/QĐ-TTg.

2. Bộ Tài chính:

a) Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính, chế độ hạch toán, kế toán phù hợp với hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg phù hợp với quy định về chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư năm 2014.

b) Nghiên cứu, ban hành quy định phù hợp đối với hoạt động bo hiểm vi mô theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

H trợ các chương trình, dự án tài chính vi mô, tổ chức tài chính vi mô được cấp phép tiếp cận các nguồn vốn vay ODA hoặc vay trực tiếp từ nước ngoài, các nguồn vốn vay ưu đãi khác, được hưng nguồn vốn dành cho xóa đói, giảm nghèo từ các quỹ quốc tế tài trợ.

4. Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các Bộ, ngành, tổ chức liên quan:

Chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg gửi đầy đủ, đúng thời gian quy định cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các báo cáo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

a) Thực hiện theo quy định của Quyết định 2195 về việc rà soát, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền về tài chính vi mô để tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu rõ, hiểu đúng về vai trò của hoạt động tài chính vi mô đối với công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tệ nạn cho vay nặng lãi.

c) Tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho các chương trình, dự án tài chính vi mô triển khai hoạt động trên địa bàn và m rộng hoạt động ra các xã, huyện mới.

d) Phân b hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn khác cho hoạt động tài chính vi mô, các chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn.

đ) Tạo điều kiện về việc cơ sở vật chất (cấp đất xây dựng trụ sở, tiếp cận các chính sách ưu đãi của địa phương...) cho các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn.

e) Chủ động triển khai các nhiệm vụ khác được giao tại Quyết định 2195.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Các thành viên Ban công tác Tài chính vi mô;
- Nhóm CTTCVMVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý của Thủ tướng, các Vụ: TH, V.III, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7193/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7193/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7193/VPCP-KTTH xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7193/VPCP-KTTH xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7193/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/09/2015
        Ngày hiệu lực11/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7193/VPCP-KTTH xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7193/VPCP-KTTH xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô 2015

           • 11/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực