Công văn 722/SXD-QLHĐXD

Công văn 722/SXD-QLHĐXD cung cấp thông tin về năng lực của các đơn vị, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 722/SXD-QLHĐXD cung cấp thông tin năng lực các đơn vị tổ chức


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 722/SXD-QLHĐXD
V/v Cung cấp thông tin về năng lực của các đơn vị, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điện Biên Phủ, ngày 04 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Đơn vị tư vấn, Ban QLDA, các đơn vị thi công).

Thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng và Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức có nhu cầu tra cứu thông tin về năng lực hành nghề của các đơn vị, Sở Xây dựng sẽ tiến hành cập nhật trên trang Web của Sở những thông tin về năng lực hành nghề của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau:

- Bảng nội dung thông tin (theo mẫu)

- Hồ sơ năng lực hành nghề của đơn vị.

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

(Chú ý: Các nội dung trên báo cáo bằng văn bản và File đính kèm gửi theo địa chỉ email: [email protected] )

Yêu cầu các đơn vị gửi về: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 9 phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ) trước ngày 25/12/2009.

Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra về năng lực hành nghề của các đơn vị trước khi đăng tải thông tin.

Trên đây là nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng về việc báo cáo thông tin về năng lực của các đơn vị, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn trên ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Giám đốc, các Phó GĐ;
- Lưu VT, QLHĐXD.

KT.GIÁM ĐỐC
P.GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Vương

 

Mẫu 01

(Nội dung thông tin do tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng cung cấp)

 

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số điện thoại: Số fax: Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Quyết định thành lập, số: ngày: ,do cấp nào quyết định:

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số, ngày cấp, cơ quan cấp.

6. Các lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng, như: (khảo sát, lập dự án, thiết kế, quản lý dự án, tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng,…):

7. Số liệu về tài chính (trong 3 năm gần nhất):

a) Vốn điều lệ:

b) Doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng ( khảo sát, lập dự án, thiết kế, quản lý dự án, tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng,….)

8. Số lượng cán bộ, công nhân viên của tổ chức (kể cả số người ký hợp đồng lao động có thời hạn) thực hiện công việc liên quan đến hoạt động tư vấn xây dựng:

- Tổng số: ………….. người

Trong đó:

+ Trên đại học các loại:

+ Đại học các loại:

+ Cao đẳng, trung cấp các loại;

Trong đó số lượng và kinh nghiệm của những người chủ nhiệm, chủ trì các loại:

9. Có hệ thống quản lý chất lượng:

10. Các công trình tiêu biểu đã tham gia thiết kế một phần hoặc toàn bộ công trình theo hình thức tổng thầu hoặc thầu chính trong 10 năm gần nhất. Mỗi loại kê khai tối đa 3 công trình theo các tiêu chí sau :

- Tên công trình:

- Quy mô công trình:

- Địa điểm xây dựng:

- Chủ đầu tư:

11. Những công trình đang thực hiện

12. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

13. Thống kê những công trình được giải thưởng (tối đa 3 công trình cho mỗi loại):

14. Thống kê những vi phạm do hoạt động tư vấn xây dựng gây ra:

 

Mẫu 02

(Nội dung thông tin do tổ chức hoạt động thi công xây dựng cung cấp)

 

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số điện thoại: Số fax: Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Quyết định thành lập, số: ,ngày , do cấp nào quyết định:

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số, ngày cấp, cơ quan cấp.

6. Các lĩnh vực hoạt động thi công xây dựng, (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật):

7. Số liệu về tài chính (trong 3 năm gần nhất):

a) Vốn điều lệ:

b) Doanh thu theo lĩnh vực hoạt động thi công xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật):

c) Lợi nhuận:

8. Số lượng cán bộ, công nhân viên (kể cả số người ký hợp đồng lao động có thời hạn) thực hiện công việc liên quan đến hoạt động thi công xây dựng:

- Tổng số: ………….. người

Trong đó:

+ Số lượng và kinh nghiệm của chỉ huy trưởng công trường:

+ Số lượng có trình độ đại học các loại trở lên:

+ Số lượng có trình độ cao đẳng, trung cấp các loại:

+ Số công nhân kỹ thuật lành nghề các loại đã được đào tạo:

9. Máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng chủ yếu thuộc sở hữu của tổ chức:

10. Có hệ thống quản lý chất lượng:

11. Các công trình tiêu biểu đã thực hiện, trong đó nêu rõ những công trình đã làm thầu chính, thầu phụ, hoặc tổng thầu trong 10 năm gần nhất. Mỗi loại kê khai tối đa 3 công trình theo các tiêu chí sau :

- Tên công trình:

- Quy mô công trình:

- Địa điểm xây dựng:

- Thời gian xây dựng:

- Chủ đầu tư:

12. Những công trình đang thực hiện:

13. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

14. Các công trình được giải thưởng:

15. Những vi phạm do hoạt động thi công xây dựng gây ra:

 

Mẫu 03

(Nội dung thông tin do tổ chức hoạt Ban QLDA xây dựng cung cấp)

 

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số điện thoại: Số fax: Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Quyết định thành lập, số: ngày: ,do cấp nào quyết định:

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số, ngày cấp, cơ quan cấp. (nếu có)

6. Các lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng, như: (Quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng…):

7. Số liệu về tài chính (trong 3 năm gần nhất):

a) Vốn điều lệ:

b) Doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng (Quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng…);

8. Số lượng cán bộ, công nhân viên của tổ chức (kể cả số người ký hợp đồng lao động có thời hạn) thực hiện công việc liên quan đến hoạt động xây dựng:

- Tổng số: ………….. người

Trong đó:

+ Trên đại học các loại:

+ Đại học các loại:

+ Cao đẳng, trung cấp các loại;

Trong đó số lượng và kinh nghiệm của những người chủ nhiệm, chủ trì các loại:

9. Có hệ thống quản lý chất lượng:

10. Các công trình tiêu biểu đã tham gia thiết kế một phần hoặc toàn bộ công trình theo hình thức tổng thầu hoặc thầu chính trong 10 năm gần nhất. Mỗi loại kê khai tối đa 3 công trình theo các tiêu chí sau :

- Tên công trình:

- Quy mô công trình:

- Địa điểm xây dựng:

- Chủ đầu tư:

11. Những công trình đang thực hiện

12. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

13. Thống kê những công trình được giải thưởng (tối đa 3 công trình cho mỗi loại):

14. Thống kê những vi phạm do hoạt động tư vấn xây dựng gây ra:

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 722/SXD-QLHĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu722/SXD-QLHĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2009
Ngày hiệu lực04/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 722/SXD-QLHĐXD

Lược đồ Công văn 722/SXD-QLHĐXD cung cấp thông tin năng lực các đơn vị tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 722/SXD-QLHĐXD cung cấp thông tin năng lực các đơn vị tổ chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu722/SXD-QLHĐXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýVũ Ngọc Vương
        Ngày ban hành04/12/2009
        Ngày hiệu lực04/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 722/SXD-QLHĐXD cung cấp thông tin năng lực các đơn vị tổ chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 722/SXD-QLHĐXD cung cấp thông tin năng lực các đơn vị tổ chức

           • 04/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực